Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Elīna Roze
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veidot izpratni par dažādu lietvedības dokumentu pielietojamību praktiskā darbībā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti gūs zināšanas un izpratni par lietvedības nozīmi jebkuras iestādes darbā, dokumentu klasifikāciju, par vispārējām lietvedības dokumentu noformēšanas prasībām, par dokumentu juridisko spēku, par dokumenti apriti, par dokumentu un lietvedības valodu, kā arī par dažādu dokumentu izstrādes īpatnībām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot lietvedības pamatus un juridiskās tehnikas būtību un prot izstrādāt un noformēt rīkojuma, organizatoriskos, iekšējās sarakstes, personāla u.c. dokumenta veidus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskā dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, spēj iesaistīties radošās un kritiskās diskusijās par dokumentu izstrādē un noformēšanā esošām problēmām un spēj izvērtēt un analizēt dokumenta juridisko spēku.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.