Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inta Urbanoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inta Urbanoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Brīvi jāpārvalda latviešu valoda.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem valodniecības vēstures un sinhroniskās lingvistikas jautājumiem, apgūt prasmi segmentēt un analizēt valodas vienības, palīdzēt labāk orientēties specialitātes literatūrā, kas saistīta ar lingvistikas jomu, aktualizēt valodniecības terminoloģiju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadnodarbība. Kursa mērķis un individuālā darba izstrādes principi.Lekcijas1.00auditorija
2Valodniecība un tās izpētes objekts. Zinātne par valodu, tās vieta zinātņu sistēmā. Valodniecības uzdevumi un nozīme. Valodniecības zinātnes vēsture.Lekcijas1.00auditorija
3Valodas izpratne. Cilvēka valoda un dzīvnieku komunikācija. Cilvēka antropoģenēze.Lekcijas1.00auditorija
4Valodas funkcijas. Valoda un domāšana. Lingvistiskās universālijas.Lekcijas1.00auditorija
5Valodas struktūra: līmeņi, to elementi, starplīmeņi, ārpuslīmeņu parādības.Lekcijas1.00auditorija
6Valodas izcelšanās teorijas.Nodarbības2.00auditorija
7Rakstības izcelšanās un attīstība. Grāmatniecības attīstība. Rakstība Latvijā.Nodarbības3.00auditorija
8Valodas attīstība un pārmaiņas.Lekcijas1.00auditorija
9Valodu kontakti.Lekcijas1.00auditorija
10Valoda un sabiedrība.Nodarbības1.00auditorija
11Pasaules valodu daudzveidība.Lekcijas1.00auditorija
12Sinhroniskās valodniecības apakšnozares. Aktuālā terminoloģija.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošais patstāvīgi gatavo divas prezentācijas par noteiktu lingvistikas jautājumu, apzinot teorētisko literatūru un interneta resursus, kā arī individuāli strādā ar vārdnīcām, precizējot valodniecības terminoloģiju.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Divas prezentācijas par noteiktiem lingvistikas jautājumiem (1 prezentācija – vispārīgi lingvistikas jautājumi, 1 prezentācija – valodu klasifikācija) (50% gala vērtējuma), 2) Rakstisks eksāmens (50% gala vērtējuma).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais: • zinās valodas funkcionālos uzdevumus; • izpratīs valodas līmeņus un tiem raksturīgos elementus; • pārzinās pazīstamākās valodas izcelšanās teorijas; • pratīs identificēt svarīgākās rakstības attīstības pakāpes; • pārzinās valodu klasificēšanas iespējas.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: • noteikt un precizēt tekstu atbilsmi noteiktām valodas funkcijām; • klasificēt valodas elementus un raksturot tos pēc noteiktām pazīmēm; • identificēt dažādus rakstības veidus; • klasificēt pasaules valodas pēc dažādām pazīmēm.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais profesionālajā darbībā spēs segmentēt un analizēt valodas vienības, pārzinās svarīgākos sinhroniskās lingvistikas jautājumus, kā arī pratīs lietot svarīgākos valodniecības terminus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltiņš, Māris, Druviete, Ina. Ceļavējš cilvēku ciltij: Valoda sabiedrībā. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017.
Papildus literatūra
1Fāters H. Ievads valodniecībā. Rīga: Zinātne, 2010.
2Kļaviņa S. Valodas daba. Ievads vispārīgajā valodniecībā. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Citi informācijas avoti
1Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
2Skujiņa V. (red.) Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007.
3Veisbergs, A. (red.). Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013.