Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inta Urbanoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inta Urbanoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Brīvi jāpārvalda latviešu valoda.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem valodniecības vēstures un sinhroniskās lingvistikas jautājumiem, apgūt prasmi segmentēt un analizēt valodas vienības, palīdzēt labāk orientēties specialitātes literatūrā, kas saistīta ar lingvistikas jomu, aktualizēt valodniecības terminoloģiju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadnodarbība. Kursa mērķis un individuālā darba izstrādes principi.Lekcijas1.00auditorija
2Valodniecība un tās izpētes objekts. Zinātne par valodu, tās vieta zinātņu sistēmā. Valodniecības uzdevumi un nozīme. Valodniecības zinātnes vēsture .Lekcijas1.00auditorija
3Valoda – cilvēka kā sabiedriskas būtnes pazīme.Lekcijas1.00auditorija
4Valoda kā īstenības atspoguļošanas, domāšanas līdzeklis. Runas darbība, valoda un runa.Lekcijas1.00auditorija
5Valodas struktūra: līmeņi, to elementi, starplīmeņi, ārpuslīmeņu parādības.Lekcijas1.00auditorija
6Valodas izcelšanās teorijas.Nodarbības2.00auditorija
7Rakstības izcelšanās un attīstība. Grāmatniecibas attīstība. Rakstība Latvijā.Nodarbības3.00auditorija
8Pasaules valodu daudzveidība un galvenie klasificēšanas veidi.Lekcijas1.00auditorija
9Ģenealoģiskā klasifikācija. Baltu valodas.Lekcijas1.00auditorija
10Tipoloģiskā klasifikācija.Nodarbības1.00auditorija
11Ievads sinhroniskajā valodniecībā.Lekcijas1.00auditorija
12Sinhroniskās valodniecības apakšnozares. Aktuālā terminoloģija.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošais patstāvīgi gatavo prezentāciju par noteiktu lingvistikas jautājumu, apzinot teorētisko literatūru un interneta resursus, kā arī individuāli strādā ar vārdnīcām, precizējot valodniecības terminoloģiju.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izstrādāts individuālais darbs, kas tiek prezentēts auditorijā, sekmīgi nokārtota ieskaite par valodniecības teorijas jautājumiem un terminoloģiju.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās: - valodas funkcionālos uzdevumus; - valodas līmeņus un tiem raksturīgos elementus; - pazīstamākās valodas izcelšanās teorijas; - svarīgākās rakstības attīstības pakāpes; - valodu klasificēšanas iespējas.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: - noteikt un precizēt tekstu atbilsmi noteiktām valodas funkcijām; - klasificēt valodas elementus un raksturot tos pēc noteiktām pazīmēm; - identificēt dažādus rakstības veidus; - klasificēt pasaules valodas pēc dažādām pazīmēm.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais profesionālajā darbībā spēs segmentēt un analizēt valodas vienības, pārzinās svarīgākos sinhroniskās lingvistikas jautājumus, kā arī pratīs lietot svarīgākos valodniecības terminus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kļaviņa S. Valodas daba. Ievads vispārīgajā valodniecībā. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Papildus literatūra
1Fāters H. Ievads valodniecībā. Rīga: Zinātne, 2010.
2Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Citi informācijas avoti
1Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
2Nītiņa D. Ievads valodniecībā. Rīga: LU, 1991.
3www.liis.lv; www.ailab.lv