Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vilis Daberts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_089LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vilis Daberts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par loģisko domāšanu, tās sociālajiem kontekstiem, galvenajiem elementiem un pielietojuma iespējām tiesību zinātnē un pētījumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patiesības meklējumi – loģiskas domāšanas priekšnoteikums.Lekcijas1.00auditorija
2Loģiskās domāšanas filozofiskie līmeņi.Lekcijas1.00auditorija
3Loģikas aktualitāte mūsdienu sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Loģikas interpretācijas.Lekcijas1.00auditorija
5Jēdziens.Lekcijas1.00auditorija
6Spriedums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
7Slēdziens.Lekcijas2.00auditorija
8Loģika un dialektika.Lekcijas2.00auditorija
9Dialektiskās loģikas prognostiskā funkcija.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patiesības meklējumi – loģiskas domāšanas priekšnoteikums.Lekcijas1.00auditorija
3Loģikas aktualitāte mūsdienu sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
6Spriedums.Lekcijas1.00auditorija
8Loģika un dialektika.Lekcijas1.00auditorija
9Dialektiskās loģikas prognostiskā funkcija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāts, rakstiski uzdevumi, literatūras analīze, informācijas vākšana internetā, situāciju analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Nokārtoti pārbaudes darbi. Gala vērtējumu veido referāts, kurā jāatspoguļo literatūras analīze, dati par iegūto informāciju internetā, veicot situācijas analīzi – 30%, rakstisko uzdevumu izpilde – 30%, eksāmens – 40%. Referātu temati un rakstiskie uzdevumi tiek uzdoti, uzsākot studiju kursu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūst zināšanas par loģikas priekšmetu, noteiktām semantiskām kategorijām (terminiem, izteikumiem, operatoriem), deduktīviem un induktīviem slēdzieniem, argumentācijas procesa struktūru, kā arī loģisko likumu daudzveidību.
Prasmes:Prot risināt loģikas uzdevumus ar terminiem un izteikumiem, prot izmantot loģikas kārtulas deduktīvo slēdzienu atpazīšanā, prot ātri atrast pamatojamo tēžu argumentus.
Kompetences:Spēj izprast loģikas likumus, veidot argumentus un slēdzienus, spēj saskatīt loģikas semantiskās kategorijas juridiskos tekstos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Daberts V. Loģika – I. – Rīga: LUMA, 2004. – 307 lpp.
2Daberts V. Loģika – II. – Rīga: LUMA, 2005. – 315 lpp.
3Vedins I. Loģika. – Rīga: Avots, 2009. – 399. lpp.
4I.Vedins, J.Golde. Uzdevumi loģikā. R., 1992., 53 uzdevumi.
Papildus literatūra
1Quine W.V.O. Grundzüge der Logik. – Frankfurt am Main, 1995.
2Daberts V. Saturiskais termins autoloģiskā lietojumā un metafora //Latvijas Policijas akadēmijas Raksti, Nr. 6, 1999, 21. – 34. lpp.
3Daberts V. Slēdzienu pareizība verifikatīvajā un alētiskajā aspektā // Latvijas Policijas akadēmijas Raksti, Nr. 7, 2000, 41. – 52. lpp.
4Бepкoв B.Ф., ЯcкeвичЯ.C., ПaвлюkeвиЧ B.И. Лoгикa. Mинcк‚ 1997
Citi informācijas avoti
1Jurista Vārds