Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Grope

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas38
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas42
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.
Mērķis:
Apgūt vesela bērna organisma strukturālās un funkcionālās īpatnības, augšanas un attīstības likumsakarības, veselības veicināšanas principus bērniem no dzimšanas līdz 18 gadiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pediatrija, tās vieta medicīnā un attīstības virzieni. Cilvēka attīstības etapi ontoģenēzē. Bērnu veselība Latvijā un ES kontekstā. Bērna veselības grupas.Lekcijas1.00auditorija
2Vesela bērna augšana un attīstība. Bērna motorikas attīstība dažādos vecumposmos. Bērna psihosociālā attīstība. Uztveres un valodas veidošanās. Personības veidošanās.Lekcijas1.00auditorija
3Anamnēze un tās izziņas procesa īpatnības bērna vecumā. Vakcinācijas nacionālā programma – imunitāte, tās veidošanās un īpatnības bērnu vecumā.Lekcijas1.00auditorija
4Vardarbība pret bērnu, kratītā bērna sindroms, pēkšņās nāves sindroms.Lekcijas1.00auditorija
5Nieru, urīnizvadceļu sistēmas anatomiski fizioloģiskās īpatnības bērniem dažādos vecumposmos.Lekcijas1.00auditorija
6Nervu sistēmas veidošanās antenatālā periodā un attīstība pēc dzimšanas, tās strukturālās īpatnības bērna vecumā. Garīgā attīstība, tās novērtēšanas kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
7Elpošanas sistēmas īpatnības bērniem. Šīs sistēmas bojājuma klīniskās izpausmes.Lekcijas1.00auditorija
8Ādas un zemādas strukturālās un fizioloģiskās īpatnības. Izmeklēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
9Kaulu muskuļu sistēmas anatomiski fizioloģiskās īpatnības, izmeklēšana.Lekcijas1.00auditorija
10Rahīta klīniskās izpausmes, svarīgākie izmeklējumi šīs patoloģijas diagnostikā, profilakse, ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
11Anamnēzes izziņas procesa īpatnības darbā ar bērniem – praktiskā nodarbība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Vesela bērna aprūpe līdz skolas vecumam – ģimenes ārsta un/vai pediatra uzdevumu izzināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Veselā bērna aprūpe (Svēršana, mērīšana, vannošana, ēdināšana). Bērna atdzīvināšana. Arteriālā spiediena rādītāju, radiālā pulsa, ķermeņa temperatūras, elpošanas frekvences noteikšana un izvērtēšana. Manipulācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Gremošanas sistēmas strukturālās un funkcionālās īpatnības bērniem, izmeklēšanas metodika. Bērna mutes veselība. Papildus uzturs, ģimenes uzturs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Uzturs un tā nozīme augošam organismam. Zīdīšana. Zīdīšanas veicināšanas principi. Zīdaiņu mākslīgā ēdināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Elpošanas orgānu anatomiski – fizioloģiskās īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Elpošanas sistēmas izmeklēšanas īpatnības, secība, manipulācijas – auskultācija un perkusijas secība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Asinsrades sistēmas īpatnības dažādos vecumposmos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Kaulu muskuļu sistēmas izmeklēšana. Rahīts. Izmeklējumi šīs patoloģijas diagnostikā, profilakse, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Perifērās asins ainas rādītāji dažādos vecumos. Bērnu izmeklēšana ar asinsrades sistēmas patoloģiju, galvenie simptomi (limfadenopātija, hepatomegālija, splenomegālija).Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Endokrīnās sistēmas strukturālās un fizioloģiskās īpatnības bērnu vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Sirds – asinsvadu sistēmas strukturālās un fizioloģiskās īpatnības ontoģenēzē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Dzimumorgānu anatomiski fizioloģiskās īpatnības bērniem dažādos vecumposmos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Vesela bērna izmeklēšana – manipulāciju prasmju novērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
25Teorētisko zināšanu, prasmju novērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver: 1) klīniskā gadījuma ar uzdevumiem sagatavošanu. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • Vesela bērna novērtējums atbilstoši vecumam normām, bērna ēdienkartes sastādīšana, profilaktisko pasākumu kopuma apzināšana, atbilstoši vecumam, veselības veicināšanas pasākumu plāna sastādīšana; • Klīniskā gadījuma prezentācija. 2) studējošā “Portfolio” izstrādi – vienotas formas studiju un praktiskā darba apkopojumu, kurā iekļautas studiju laikā iegūtās atziņas, prasmes un iemaņas. Studējošā Portfolio ietver: • Studējošā patstāvīgo darbu ar pacientiem. • Patstāvīgus literatūras izpētes rezultātus (atziņas, jaunumus medicīnā un pediatrijas specialitātē, pētījumus). • Praktisko iemaņu/manipulāciju apguves pašnovērtējumu un pasniedzēja novērtējumu. • Studējošā attieksmes un uzvedības novērtējumu un pašnovērtējumu. • Citas ar pediatrijas nozari saistītas aktivitātes (voluntēšanu, konferenču apmeklējumu utml.).
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos un kolokvijos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Mācība par veselu bērnu” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: • raksturot pediatrijas vietu medicīnā, attīstības virzienus, bērna veselības stāvokli Latvijā; raksturot bērna vecuma posmus; paskaidrot anamnēzes nozīmi un tās izziņas procesa īpatnības bērna vecumā, vesela bērna augšanu un fizisko attīstību, kā arī bērna motorikas attīstību dažādos vecuma posmos; aprakstīt bērna psihosociālo attīstību, uztveres, valodas un personības veidošanos; paskaidrot veselības veicināšanas principus; • raksturot gremošanas sistēmas strukturālās un funkcionālās īpatnības bērniem, izmeklēšanas metodiku un semiotiku. Paskaidrot uztura nozīmi augošam organismam, zīdīšanu, zīdīšanas veicināšanu, aizsardzību un uzraudzību, zīdaiņu mākslīgo ēdināšanu kā arī papildus uztura un ģimenes uztura nozīmi; izprast bērna imunitāti, tās veidošanos īpatnības bērnu vecumā; raksturot pārtikas alerģijas; aprakstīt minerālvielu un vitamīnu vielmaiņu; raksturot D vitamīna deficīta rahītu; • raksturot asinsrades sistēmas īpatnības dažādos vecumposmos; • raksturot nervu sistēmas veidošanos antenatālā periodā un attīstību pēc dzimšanas, tās strukturālās īpatnības bērna vecumā; garīgo attīstību, tās novērtēšanas kritērijus; bērna motoro attīstību; • aprakstīt psihosociālo attīstību, uztveri, valodas veidošanos; personības veidošanos, tās kritērijus; Denvera skalu; • raksturot elpošanas sistēmas īpatnības bērniem. Šīs sistēmas bojājuma klīniskās izpausmes; • paskaidrot ādas un zemādas strukturālās un fizioloģiskās īpatnības; izmeklēšanas metodes, semiotiku; pārtikas alerģiju, cēloņus, biežākās izpausmes bērniem dažādos vecumos; atopisko dermatītu, seboreisko dermatītu; • raksturot kaulu muskuļu sistēmas anatomiski fizioloģiskās īpatnības; rahīta klīniskās izpausmes, raksturot svarīgākos izmeklējumus šīs patoloģijas diagnostikā, profilaksē, ārstēšanā; • raksturot nieru un urīnizvadceļu sistēmas anatomiski fizioloģiskās īpatnības bērniem dažādos vecumposmos.
Prasmes:Formulēt atslēgas vārdus, orientēties mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu. Izmeklēt veselu bērnu, kā arī izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem; veikt mērījumus bērna fiziskās aktivitātes novērtēšanai, nozīmēt barošanu atbilstoši bērna vecumam.
Kompetences:Studējošais pratīs atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu novērtējot novirzes no normas, sastādīt ēdienkarti bērnam no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, konsultēt māti zīdīšanas un ēdināšanas jautājumos, rezultātus dokumentēt pacienta apskates protokolā un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā.
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem. RSU Pediatrijas katedra.
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
2Lawrence R. A., “Breastfeeding: a Guide for the Medical Professional”. 7th ed., Elsevier, Mosby, 2011.
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2BMJ Journals
3Cochrane Library
4DynaMed
5MD Consult
6PubMed
7Science Direct