Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juris Zīvarts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_086LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:20.00ECTS:30.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes.
Mērķis:
Maģistra darba izstrādes ietvaros studējošais apgūst spējas patstāvīgi strādāt ar juridisko literatūru, tiesību normām, tiesu un citu institūciju praksi, attīsta zinātniski pētnieciskā darba prasmes un nostiprina spējas prezentēt un diskutēt par konkrēto tematu un aizstāvēt savus secinājumus un priekšlikumus. Pamatmērķis ir nostiprināt teorētiskās un praktiskās zināšanas atbilstoši tiesību specialitātes prasībām.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Atbilstoši RSU noslēguma darbam izvirzītajām prasībām.
Vērtēšanas kritēriji:
Maģistra darbs ir sekmīgi aizstāvēts valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas sēdē, ņemot vērā Juridiskās fakultātes tiesību aktos iekļauto kārtību un noteikumus, kritērijus tā vērtēšanai. Maģistra darba sekmīgs vērtējums ir robežās no 4 – 10 ballēm.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nostiprināt zināšanas par zinātniskās pētniecības metodēm un to pielietošanas iespējām. Identificēt juridiskās problēmas izvēlētajā jomā un sameklēt pamatoto risinājumu. Padziļināt izpratni par tiesību zinātnes un prakses aktualitātēm izvēlētajā jomā.
Prasmes:Izmantot un analizēt dažāda veida avotus (tostarp datu bāzes). Posmsecīgi analizēt teorētiska un praktiska rakstura atziņas, argumentēt savu viedokli. Prezentēt savu pētījumu, pamatot tā nozīmi, aktualitāti un pielietojamību.
Kompetences:Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt ar maģistra darba izstrādi saistītas juridiska rakstura teorētiskās un praktiskās problēmas. Demonstrē prasmi pamatot savus secinājumus un sniegt konkrētus priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanai un tiesiskā regulējuma pilnveidei.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sava pētījuma jomai atbilstošu avotu apzināšana un izmantošana maģistra darba izstrādē.