Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inna Dovladbekova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_042LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas6
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pētījumu metodoloģija, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, statistika.
Mērķis:
Apgūt maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, veidot izpratni par zinātniska pētījuma metodoloģiju un metodēm, veicināt zināšanas par maģistra darba pētījuma metodoloģijas izstrādi un pētniecības metožu izvēli un pielietojumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētījums un pētniecisko darbu tipoloģija. Pētnieciskā procesa metodoloģija un struktūra. Pētījumu metodes un to izvēle. Pētījuma organizācijas posmi. Maģistra darba struktūra.Lekcijas2.00auditorija
2Maģistra darba pieteikuma izstrāde, apspriešana un aizstāvēšana.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētījums un pētniecisko darbu tipoloģija. Pētnieciskā procesa metodoloģija un struktūra. Pētījumu metodes un to izvēle. Pētījuma organizācijas posmi. Maģistra darba struktūra.Lekcijas2.00auditorija
2Maģistra darba pieteikuma izstrāde, apspriešana un aizstāvēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras un informācijas avotu atlase un analīze. Maģistra darba pieteikuma izstrāde un aizstāvēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Maģistra darba pieteikuma izstrāde, apspriešana un aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, galvenos darba elementus un zinātniskā darba ētiku. Studējošie spēs aprakstīt pētījuma metodoloģijas struktūru un pētījuma procesa posmus, definēt pētījuma mērķi, uzdevumus, pētījuma metožu veidus, to būtību un nepieciešamību.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūs akadēmiskās rakstīšanas prasmi, pratīs izstrādāt pētījuma struktūru un pētījuma organizācijas posmus, kā arī patstāvīgi pielietot atbilstošas pētniecības metodes dažādās uzņēmējdarbības pētniecības jomās.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie ir kompetenti zinātnisku darbu rakstīšanas jautājumos. Studējošie spēs izstrādāt maģistra darba pieteikumu atbilstoši izvēlētai tēmai, atlasīt nepieciešamos informācijas avotus, spēs praktiski pielietot pētījuma metodes un interpretēt iegūtos rezultātus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1John W. Creswell Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, SAGE, 4th Edition, 2013.- 265P
2Uma Sekaran and Roger Bougie Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 6th ed., 2013.-409P
3 Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde.- Pētniecība: teorija un prakse RaKa, 2016
4 Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs u.c. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. RSU, 2018.
Papildus literatūra
1Kristīne Mārtinsone Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes, Raka, 2011.- 284lpp.
2Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Research methods for business students, Prentice Hall Financial Times: Pearson Education, Harlow, 2013
Citi informācijas avoti
1SPSS 15.0 Brief Guide - SPSS Inc., 2006