Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_148LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēstureMērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sakrīt ar priekšzināšanām, kas tiek prasītas iestājoties maģistrantūrā.
Mērķis:
apgūt maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, attīstot akadēmiskās rakstīšanas zināšanas un prasmes, kā arī apgūstot atbilstošu pētniecības metožu pielietojumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Maģistra darba veidošanas pamati un nepieciešamie priekšnoteikumi; Maģistra darba idejas, mērķu, uzdevumu un novitātes noteikšana; Empīriskā pētījuma dizaina veidošana; Pētījuma plānošana un atbilstošas metodes izvēle. Pētījuma gaitas izstrāde;Nodarbības3.00auditorija
2Teorētiskā pamatojuma atlase un veidošana maģistra darba izstrādes procesā; Empīriskā pētījuma veikšana, savākto datu analīze un interpretācija; Akadēmiskie un ētiskie aspekti sociālo pētījumu veikšanāNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem jāizstrādā sava maģistra darba pieteikums.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība nodarbībās Maģistra darba pētījuma pieteikuma aizstāvēšana
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūs zināšanas par to, kas ir zinātnisks darbs, kā tas strukturējams, kādas ir akadēmiskās prasības to aizstāvot, kādi ir izstrādes posmi un darba obligātās sadaļas.
Prasmes:Studenti pratīs pielietot iegūtās zināšanas savu maģistra darbu izstrādē – strukturēt darbu, veidot to atbilstoši zinātniskuma kritērijiem
Kompetences:spēj izstrādāt pētnieciskā darba pieteikumus gan standarta, gan nestandarta situācijās, izmantojot antropoloģisko metožu klāstu
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Barker,M. Assessing the 'Quality' in Qualitative Research: The Case of Text-Audience Relations.// European Journal of Communication, Volume 18, Issue 03 , pp. 315.- 336.
2C.L.Briggs. Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science research. USA:Cambridge University Press, 1986
3Cook G. The Discourse of Advertising, 2nd edition, London, New-York:Routledge,2001,256 lpp.
4De Soto, H. G., and N. Dudwick. Editors. 2000. Fieldwork dilemmas: anthropologists in postsocialist states. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press.
5Fairclough N. Discourse and Social change. Cambridge, UK: Polity, 1992.
6Fairclough N. Understanding the new management ideology: a transdisciplinary contribution from critical discourse analyses and the new sociology of capitalism, in: Discourse and Society, Sage publications, vol, 13 (2) 185-208, 2002.
7Gee P.J. An introduction to Discourse analyses. Theory and Method.-London, New-Yourk, Routledge, 2002, 231 lpp
8Howard D. Discourse.- Buckingham, Philadelfia: Open University Press, 2000, 166 lpp.
9K.K.Riessman. Narrative analysis. GB: Sage publications, 1993
10Lemke, J.L. Analysing Verbal Data: Principles, Methods, And Problems. URL:http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/papers/h…
11Neuman, W.L. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (4rd ed.). Boston: Allyn & Bacon, 2000.
12R. Wodak, S. Titscher, M. Meyer, E. Vetter. Methods of Text and Discourse Analysis: In Search of Meaning. – SAGE Publications, 2000
13Scollon R., Scollon W.S Intercultural Communication. A discursive approach, Oxford: Blakwell Publisher, 2001. 316 lpp.
14Sterling, C.H., Bracken, J.K., & Hill, S.B. (eds). Mass communications research resources: An annotated guide. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998
15Williams M. The Problem of Representation: Realism and Operationalism in Survey Research .//Sociological Research Online: URL: http://www.socresonline.org.uk/