Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilva Skulte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_149LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pētniecības metodes, Komunikācijas teorētiskie modeļi.
Mērķis:
Apgūt maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, attīstot akadēmiskās rakstīšanas zināšanas un prasmes, kā arī apgūstot atbilstošu pētniecības metožu pielietojumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Zinātne un zinātniskais darbs. Komunikācijas pētījumi.Lekcijas3.00auditorija
2Tēmas izvēle un teorētiskais pamatojums.Nodarbības2.00auditorija
3Zinātniska darba rakstīšana. Stils un argumentācija, noformēšana. Biežāk sastopamās kļūdas. Secinājumu veidošana.Lekcijas3.00auditorija
4Tēžu izveide un prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Maģistra darba tēmas izvēle un tēžu izveide.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklējums, atbilžu kvalitāte, tēžu kvalitāte un prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, galvenos darba elementus un zinātniskā darba ētiku.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūst akadēmiskās rakstīšanas prasmi, patstāvīgi pielieto atbilstošas pētniecības metodes dažādās komunikācijas pētniecības jomās.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie ir kompetenti akadēmisku darbu rakstīšanas jautājumos. Studējošie spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, parādīt izpratni un ētisko atbildību par komunikācijas zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Barker. M. Assessing the 'Quality' in Qualitative Research: The Case of Text-Audience Relations.// European Journal of Communication, Volume 18, Issue 03 , pp. 315.- 336.
2Belcher, L.W. Writing Your Journal Article in 12 Weeks. – London, Thousand Oaks, 2009
3Berger, A.A. Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Aproaches. 2.ed. – London: Tousand Oaks, 2010
4Glatthorn, A.A. Joyner, R.L. Writing the Winning Thesis or Dissertation: a Step-by-Step Guide. – London, Thousand Oaks: Corwin Press, SAGE, 2005
5Neuman, W.L. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (4rd ed.). Boston: Allyn & Bacon, 2000.
6Paler-Calmorin, L. Calmorin, M.A. Research Methods and Thesis Writing. – Manila: RexBook Store, 2007
7Russell, M.A. Mining the Social Web: Analyzing Data from Facebook, Twitter, LinkedIn, and Other Social Media Sites. – Sebastopol, Cambridge, Koln: O’Reilly Media, 2011
8Sterling, C.H., Bracken, J.K., & Hill, S.B. (eds). Mass communications research resources: An annotated guide. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998
9Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu? - Rīga: Jānis Roze, 2006.
10Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. Qualitative communication research methods. Sage publications. 2017
11Allen, M. (Ed.). The SAGE encyclopedia of communication research methods. SAGE Publications, 2017
12Pettey, G., Bracken, C. C., & Pask, E. B. Communication research methodology: A strategic approach to applied research. Routledge, 2017
Papildus literatūra
1Dakka, F., & Wade, A. Writing time: A rhythmic analysis of contemporary academic writing. Higher Education Research & Development, 2019. 38(1), 185-197.