Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Baiba Pumpiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_058LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:18.00ECTS:27.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi: "Pētījuma metodoloģija", "Profesionālā darbība".
Mērķis:
Pilnveidot maģistrantu izpratni par pētniecību un prasmi izstrādāt sava pētījuma projektu, ietverot detalizētu tā pamatojumu un īstenošanas procesu, plānotās datu ieguves un apstrādes procedūras; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus; raksturot pētījuma ētiskos aspektus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētījuma tēmas izstrāde un aktualitātes izvirzīšana.Lekcijas6.00auditorija
Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veikt pētījuma tēmai atbilstošas literatūras meklēšanu, atlasīšanu, analīzi un attīstīt sava pētījuma projektu, ietverot pētījuma pamatojumu, literatūras apskatu un detalizētu pētījuma metodoloģijas aprakstu; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus, raksturot pētījuma ētiskos aspektus; prezentēt projektu.
Vērtēšanas kritēriji:
Darba ievads, literatūras apskats, metodoloģijas apraksts; projekta prezentācija, tās vizuālais aspekts un verbālais aspekts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; izprot maģistra darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.
Prasmes:Formulē pētniecības problēmjautājumus, atbilstoši tēmai, atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus, pamato pētījuma aktualitāti un problēmu, formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s)/hipotēzi(es), izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu pētījuma metodoloģiju, saskaņā ar ētikas normām pētījumā, apraksta plānotās datu analīzes metodes, izvērtē potenciālā pētījuma riskus un draudus.
Kompetences:Patstāvīgi plāno pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu un prezentē pētījuma projektu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach. Thousand Oaks, CA: SAGE.
2Kroplijs, A., Raščevska, M. (2010). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka.
3Mārtinsone, K., Pipere A. (red.). (2011). Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKA.
4Raščevska, M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKA.
5Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (2016), Pētniecība. Teorija un prakse. Rīga: Jānis Roze
Papildus literatūra
1Aasheim, L.L. (2012). Practical clinical supervision for counselors: an experiential guide. New York, NY: Springer.
2Bernard, J.M. (2014). Fundamentals of clinical supervision. Harlow: Pearson.
3Carol, H. (Ed.). (2006). Handbook of adult development and learning. Oxford: Oxford University Press.
4Carroll, M. (2014). Effective supervision for the helping professions. Thousand Oaks, CA: SAGE.
5Copeland, S. (2005). Counselling supervision in organizations: professional and ethical dilemmas explored. London: SAGE.
6Cutcliffe, J.R., Fowler, J., & Hyrkas, K. (Eds). (2011). Routledge handbook of clinical supervision: fundamental international themes. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
7Guest, G., Namely, E. E. & Mitchell, M. L. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. Los Angeles: SAGE.
8Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2008). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. (3rd ed.). New York: London: Lawrence Erlbaum Associates.
9Mārtinsone, K. (sast.). (2012). Pieaugušo izglītība. Rīga: RaKa.
Citi informācijas avoti
1Saskaņā ar izvēlēto pētījuma tēmu
2Journal of Supervision
3Journal of Clinical Supervision
4Journal of Supervision and Training