Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Makroekonomika

Mērķis

Veidot izpratni par makroekonomikas teoriju kā ekonomiskās teorijas sastāvdaļu, veicināt zināšanas par makroekonomikas teorētisko konceptu, tā kategorijām un pamatjautājumiem, piedāvājot informāciju gan vēsturiskajā, gan mūsdienu kontekstā, nostiprināt makroekonomikas teorijas un politikas zināšanas ar piemēriem, kas ilustrē makroekonomikas principu pielietošanu reālajā dzīvē un uzņēmējdarbībā, veikt konkrētu gadījumu analīzi.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, mikroekonomikā, matemātikā un statistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot tirgus ekonomikas funkcionēšanas makroekonomisko konceptu un tā likumsakarību praktiskās izpausmes saskaņā ar jaunākajām attīstības tendencēm, pārzina makroekonomiskās teorijas lomu uzņēmējdarbībā un valsts funkcionēšanā, izprot ekonomikas ciklisko attīstību, regulēšanas metodes saskaņā ar mūsdienu teorijām, nosaka starptautisko ekonomisko sakaru lomu globālajā saimniecības sistēmā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs aprēķināt makroekonomiskos rādītājus, interpretēt un izmantot tos ekonomiskās situācijas izvērtēšanai. Studējošie spēs veikt makroekonomiskā līdzsvara un tā ietekmējošo faktoru analīzi, klasificēt bezdarba un inflācijas veidus un cēloņus, argumentēti diskutēt par fiskālās un monetārās politikas instrumentu pielietošanu atkarībā no biznesa cikla izmaiņām, noteikt ekonomiskās izaugsmes faktorus ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Pielietot teorētiskās zināšanas par makroekonomikas pamatnostādnēm ekonomisko procesu un biznesa vides analīzei, aktuālo problēmu risināšanai, kā arī zinātniski pētnieciskā darba veikšanai, argumentēti diskutēt par makroekonomikas aktuālajiem jautājumiem.

Kompetences

Studējošie spēs analizēt un interpretēt makroekonomiskos rādītājus, izskaidrot makroekonomiskā līdzsvara pētīšanas algoritmu, raksturot fiskālās un monetārās politikas instrumentus un noteikt to pielietošanu atkarībā no ekonomiskās situācijas valstī, izvēlēties inflācijas un bezdarba samazināšanas rīkus, noteikt ekonomiskās izaugsmes un dzīves līmeņa faktorus un rādītājus, raksturot valstu konkurētspējīgās priekšrocības un lomu pasaules ekonomikā, analizēt valūtas kursu ietekmējošus faktorus un starptautiskās finanšu sistēmas jēdzienus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE2BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR2BakalaursObligāts