Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Kristīne Vende-Kotova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_064LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristīne Vende-Kotova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas26
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Radīt iespēju audiologopēdijas studentiem iepazīt mākslu terapiju, tās metodes un to specifiku dažādās specializācijās, veidot izpratni par savstarpējās sadarbības iespējām starp audiologopēdiem un mākslu terapeitiem multidisciplinārā komandā, praktisko nodarbību ar simulācijas palīdzību laikā apgūt metodes un tehnikas, kuras savas kompetences robežās var pielietot savā profesijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija par mākslu terapiju, tās attīstības vēsturi Latvijā un pasaulē. Mākslu terapijas vieta Latvijā veselības aprūpē, darbs ar dažādām pacientu grupām. Mākslu terapeita darbību reglamentējošie dokumenti. Galvenās ētiskās un tiesiskās pamatnostādnes. Uz pierādījumiem balstītās prakses nozīmīgums mākslu terapijā. Mākslu terapijas process. Terapeitiskās attiecības. Atšķirība starp mākslu terapiju un terapeitisko mākslu vai mākslas izmantošanu pašekspresijas nolūkos.Lekcijas1.00auditorija
2Vizuāli plastiskā mākslu terapija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
3Mūzikas terapija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
4Deju un kustību terapija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
5Drāmas terapija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
6Studiju rezultātu apkopojums. Atgriezeniskā saite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, lai veiksmīgi uzrakstītu eseju „Mana, kā topošā ...... pieredze mākslu terapijā” atbilstoši zemāk norādītajām prasībām.
Vērtēšanas kritēriji:
Esejas „Mana, kā topošā audiologopēda pieredze mākslu terapijā” uzrakstīšana un savlaicīga iesniegšanas pasniedzējai norādītajā datumā (50% no vērtējuma). Kontroldarbs (50% no vērtējuma). Prasības esejai: jāreflektē par savu pieredzi praktiskajās nodarbībās, bet arī jāizskaidro kā viņi, kā topošie..., saredz sadarbību ar mākslu terapeitu multidisciplinārā komandā. Balstoties uz literatūras apguvi, lekcijās iemācīto un piedzīvoto, esejā ir arī jāizskaidro, ar ko mūzikas terapija atšķiras no studenta izvēlētās specialitātes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students nosauc un raksturo, kādas ir mākslu terapijas specializācijas, to galvenās teorētiskās pamatnostādnes, teorētiskās pieejas, to, ar kādām pacientu grupām mākslu terapeiti strādā, raksturo, kā audiologopēds varētu sadarboties ar mākslu terapeitu multidisciplinārā komandā, salīdzina atšķirības starp mākslu terapiju un terapeitisko mākslu.
Prasmes:Izvēlas vispiemērotākās sadarbības iespējas ar mākslu terapeitu, savas kompetences robežās pielieto mākslu terapijas metodes un tehnikas.
Kompetences:Studenti formulē un pamato, kas ir mākslu terapija, kādas ir tās specializācijas un ar ko tā atšķiras no audiologopēdijas, skaidro turpmākās sadarbības iespējas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone K. & Krevica, E. (sast.) (2014). Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte.
2Mārtinsone, K. (red.) (2011). Mākslu terapija. RaKa: Rīga.
3Mārtinsone, K. (sast.) (2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga: RaKa.
4Mārtinsone, K. (sast.) (2010). Pētījumi mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
Papildus literatūra
1Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. (2008). Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
2Karkou, V. & Sanderson, P. (2006). Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. London: Elsevier Churchill Livingstone.
Citi informācijas avoti
1www.arttherapy.lv
2www.dkt.lv
3www.muzikasterapija.lv
4www.dramasterapija.lv