Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inga Kudeikina
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Civiltiesības

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par mantojuma tiesībām, to avotiem, tiesību institūtiem, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu zināšanu un prasmju apguvi, nodrošinot iespēju vērtēt un piemērot mantojuma tiesiskās attiecības regulējošās tiesību normas, izprotot svarīgākās likumsakarības, veidojot studenta kompetenci mantojuma tiesību jomā.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Ģimenes tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Students zina mantojuma tiesību institūtus, tiesisko attiecību dalībnieku tiesības un pienākumus, spēj parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, spēj parādīt mantojuma tiesību jomai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, pārzina mantojuma tiesību nozares augstāko sasniegumu līmenim.

Prasmes

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – mantošanas procesa komplekso būtību, kas ietver likumiskās, testamentārās un līgumiskās mantošanas sastāvdaļas, mantojuma atstājēja un mantinieka gribas izpausmes nozīmi un sekas, mantošanas procesa kārtību, sagatavot juridiskus dokumentus. Students spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos kā arī spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Students spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. Students spēj, izmantojot apgūtos mantojuma tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mantojuma tiesību jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Kompetences

Students spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem mantojuma tiesību jomā un sagatavot procesuālo dokumentu projektus. Students spēj patstāvīgi atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju. Students spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas mantojuma tiesību jomā, spēj turpināt izglītošanos, iegūt juridiska rakstura informāciju, sekot aktuālajai tiesu praksei mantojuma tiesību jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleInga Kudeikina
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleInga Kudeikina
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleInga Kudeikina