Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_090LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, Ģimenes tiesības.
Mērķis:
Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par mantojuma tiesībām, to avotiem, tiesību institūtiem, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu zināšanu un prasmju apguvi, nodrošinot iespēju vērtēt un piemērot mantojuma tiesiskās attiecības regulējošās tiesību normas, izprotot svarīgākās likumsakarības, veidojot studenta kompetenci mantojuma tiesību jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mantojuma tiesības. Mantojuma tiesību avoti.Lekcijas1.00auditorija
2Mantojuma jēdziens. Mantojuma tiesības. Mantinieks, mantotspēja. Mantojuma atklāšanās, aizgādnība, mantojuma prasība.Lekcijas1.00auditorija
3Likumiskā mantošana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Testamentārā mantošana.Lekcijas1.00auditorija
5Legāti. Līgumiskā mantošana.Lekcijas1.00auditorija
6Likumiskā mantošana. Testamentārā mantošana, līgumiskā mantošana.Nodarbības2.00auditorija
7Mantojuma pieņemšana un iegūšana. Pieauguma tiesība. Iepriekšēji saņemtā pievienojums. Mantojuma prasība.Lekcijas1.00auditorija
8Mantojuma dalīšana.Nodarbības1.00auditorija
9Mantojuma lietu vešana.Lekcijas2.00auditorija
10Mantojuma tiesības zaudēšana.Lekcijas1.00auditorija
11Atstumšana no mantojuma.Lekcijas1.00auditorija
12Mantojuma tiesības zaudēšana. Atstumšana no mantojuma.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Mantojuma jēdziens. Mantojuma tiesības. Mantinieks, mantotspēja. Mantojuma atklāšanās, aizgādnība, mantojuma prasība.Lekcijas1.00auditorija
4Testamentārā mantošana.Lekcijas1.00auditorija
5Legāti. Līgumiskā mantošana.Lekcijas1.00auditorija
7Mantojuma pieņemšana un iegūšana. Pieauguma tiesība. Iepriekšēji saņemtā pievienojums. Mantojuma prasība.Lekcijas1.00auditorija
8Mantojuma dalīšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība lekcijās, termiņā iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie patstāvīgie darbi, līdzdalība nodarbībās, atbilžu kvalitāte nodarbībās, individuālais darbs – patstāvīgie uzdevumi, eksāmens – rakstveida.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students zina mantojuma tiesību institūtus, tiesisko attiecību dalībnieku tiesības un pienākumus, spēj parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, spēj parādīt mantojuma tiesību jomai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, pārzina mantojuma tiesību nozares augstāko sasniegumu līmenim.
Prasmes:Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – mantošanas procesa komplekso būtību, kas ietver likumiskās, testamentārās un līgumiskās mantošanas sastāvdaļas, mantojuma atstājēja un mantinieka gribas izpausmes nozīmi un sekas, mantošanas procesa kārtību, sagatavot juridiskus dokumentus. Students spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos kā arī spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Students spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. Students spēj, izmantojot apgūtos mantojuma tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mantojuma tiesību jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Kompetences:Students spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem mantojuma tiesību jomā un sagatavot procesuālo dokumentu projektus. Students spēj patstāvīgi atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju. Students spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas mantojuma tiesību jomā, spēj turpināt izglītošanos, iegūt juridiska rakstura informāciju, sekot aktuālajai tiesu praksei mantojuma tiesību jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Normatīvie akti:
2Latvijas Republikas Civillikums. Mantojuma tiesības. II daļa. R.: Latvijas Vēstneša bibliotēka. 2007.g.
3Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. /Sast. R.Krauze un Z.Gencs. R.: Mans īpašums, 1997. -392 lpp.
4Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. /Sast. Z.Gencs. R.: Tiesu namu aģentūra, 2012. -401 lpp.
5Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. R. 2002. -471 lpp.
6Krauze R. Mantojuma tiesības. Latvijas republikā. R.: Biznesa komplekss, 1997.g.
7Latvijas Republikas Civilprocesa likums. R.: Latvijas Vēstneša bibliotēka. 2008.g.
8Notariāta likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 2005.g. Nr. 1.
9Bāriņtiesu likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis 2007.g. Nr.l;
1004.08.2008. MK noteikumi Nr.618 Par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu
Papildus literatūra
1Kudeikina, I. Inventāra tiesības problemātika, 2018.gada RSU Zinātniskā konference.https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%2…
2Kudeikina, I., Ābelis, K., LĒMUMU PAR AIZGĀDNĪBAS NODIBINĀŠANU MANTOJUMAM ADMINISTRATĪVI TIESISKĀS KOLĪZIJAS. Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" materiāli (2016. gada 14.-15. oktobris). II [2.]
3Žurnāls "Jurista Vārds "
4The law of succession : testamentary freedom : european perspectives / edited by Miriam Anderson and Esther Arroyo i Amayuelas. Groningen : Europa Law Publishing, ©2011.
5Olzen, Dirk. Erbrecht / von Dirk Olzen. 3., neu bearb. Aufl. Berlin : De Gruyter, c2009.
6Brox, Hans. Erbrecht / von Hans Brox. 21., neu bearb. Aufl. Köln ;Berlin ;München : Heymanns, 2004.
Citi informācijas avoti
1Latvijas Republikas Austākās Tiesas mājas lapa - www.at.gov.lv
2Zvērinātu notāru mājas lapa: www.latvijasnotars.lv