Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ilva Skulte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_259LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Classes (number)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Ievads komunikācijas teorijās.
Mērķis:
Sniegt apkopojošu pārskatu par nozīmīgākajām masu komunikācijas problēmām un teorētiskajām pieejām to skaidrojumā, kā arī iespējām, ko tās piedāvā svarīgāko žurnālistikas un multimediju komunikācijas jautājumu interpretācijā un sabiedrisko attiecību analīzē.
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads masu komunikācijas teorijā. Kas ir masas? Masu komunikācijas teoriju vēsturiskie pirmsākumi.Lectures1.00auditorija
2Mediji un sabiedrība. Politika.Lectures1.00auditorija
3Mediji un sabiedrība. Dažādība un mediji.Classes1.00auditorija
4Mediju darba organizācija. Formāti, žanri. Mediju sistēmas elementi.Lectures1.00auditorija
5Normatīvās teorijas.Classes1.00auditorija
6Mediji un kultūra.Lectures2.00auditorija
7Masu komunikācija: jauno mediju un tīklu perspektīva.Classes0.00auditorija
8Masu komunikācijas mūsdienu problēmas. Noslēguma darbu prezentācija.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izlasīt zinātniskos rakstus par masu komunikāciju, sabiedrību, kultūru dažādu teoriju perspektīvā. Izprast katras pieejas specifiku. Sagatavot sekojošus jautājumus: • Par kādām tēmām runāts rakstā? • Kādu masu komunikācijas jomu raksta autori skaidro? • Ko no tā var iemācīties? • Kā raksta teorētiskās atziņas iekļaujas masu komunikācijas teoriju kontekstā? • Kādas metodes izmatotas datu iegūšanai teorijas atziņu pamatošanai? Veidot analīzi par kādu no masu komunikācijas aktuālākajiem jautājumiem. Uzrakstīt eseju un to prezentēt studiju biedru priekšā.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība lekcijās un diskusijās, teorētisko tekstu analīze, testi, eseja un prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studenti prot nosaukt un izklāstīt galvenās teorētiskās pieejas un aktuālos jautājumus masu komunikācijas, sabiedrības un kultūras jomā, un veidot analīzes pamatu patstāvīgam pētījumam žurnālistikas, sabiedrisko attiecību vai multimediju komunikācijas jomā.
Prasmes:Studenti ir gatavi: • identificēt un analizēt procesus un problēmas dažādās masu komunikācijas jomās un dažādos aspektos – mediju organizācijas un sistēmu, auditoriju un mediju lietojumu, saturu, mediju ietekmi uz sabiedrību un kultūru; • veidot vēstījumus un analītiskus darbus publiskajai komunikācijai, ņemot vērā masu auditorijas un masu komunikācijas specifiku; • veidot bakalaura darba konceptuāli teorētisko dizainu.
Kompetences:Studenti spēj pielietot savas zināšanas masu komunikācijas jomā, lai attīstītu patstāvīgus pētījumus žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās un multimediju komunikācijas praksē, balstoties uz precīzi izvēlētu teorētisko perspektīvu ar tās konceptuālo un metodoloģisko aparātu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce