Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Linda Strazdiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:9.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_091LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Linda Strazdiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Civiltiesības un civilprocess, administratīvās tiesības un administratīvais process, krimināltiesības un kriminālprocess, cilvēktiesības. Ieteicams: pacientu tiesības, sociālās tiesības, medicīnas tiesības un veselības aprūpes organizāciju tiesības.
Mērķis:
Sniegt maģistrantiem zināšanas par aktuālajām problēmām veselības aprūpē, par izaicinājumiem medicīnas darbinieku un pacientu tiesībās. Veicināt izpratni par medicīnas darbinieku un pacientu tiesību nodrošināšanu un to īstenošanas praksi. Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi saskatīt problēmas, izaicinājumus un to risinājumus, kā arī veicināt interesi medicīnas tiesībās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads – aktuālās problēmas veselības nozarē.Nodarbības1.00auditorija
2Mazaizsargāto pieaugušo tiesību aizsardzības izaicinājumi.Nodarbības1.00auditorija
3Ārstniecības personas un pacienta domas, apziņas un pārliecības brīvības izaicinājumi.Nodarbības1.00auditorija
4Bērnu tiesību aizsardzības izaicinājumi.Lekcijas1.00auditorija
5Privātuma aizsardzības un GDPR izaicinājumi veselības nozarē.Lekcijas2.00auditorija
6Tiesiskā regulējuma par miruša cilvēka bioloģiskā materiāla iegūšanu un izmantošanu problemātika.Lekcijas1.00auditorija
7Ārstniecības personu atbildība un pacientu tiesības uz atlīdzību problemātika.Lekcijas2.00auditorija
8Jauno tehnoloģiju veselības nozarē izaicinājumi.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads – aktuālās problēmas veselības nozarē.Nodarbības0.50auditorija
2Mazaizsargāto pieaugušo tiesību aizsardzības izaicinājumi.Nodarbības0.50auditorija
3Ārstniecības personas un pacienta domas, apziņas un pārliecības brīvības izaicinājumi.Nodarbības0.50auditorija
4Bērnu tiesību aizsardzības izaicinājumi.Lekcijas1.00auditorija
5Privātuma aizsardzības un GDPR izaicinājumi veselības nozarē.Lekcijas1.00auditorija
6Tiesiskā regulējuma par miruša cilvēka bioloģiskā materiāla iegūšanu un izmantošanu problemātika.Lekcijas1.00auditorija
7Ārstniecības personu atbildība un pacientu tiesības uz atlīdzību problemātika.Lekcijas1.00auditorija
8Jauno tehnoloģiju veselības nozarē izaicinājumi.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Detalizētāks literatūras uzskaitījums, problēmjautājumi, uzdevumi vai kāzusi tiks izsniegti pirms katras nodarbības vai lekcijas. Studiju kursa apguves laikā studējošajiem jāizstrādā rakstu darbs par kādu no aktuālajām problēmām veselības nozarē. Rakstu darba apjoms ir minimums 1500 vārdu. Tajā tiks vērtētas studējošā spējas identificēt aktuālu problēmu, pielietot savā darbā iegūtās zināšanas, kā arī veikt izvēlētās problēmas analīzi, izmantojot dažāda veida avotus. Tāpat studējošajam būs jāizstrādā recenzija (kritika) par cita studējošā rakstu darbu, kas būs daļa no gala vērtējuma. Studiju kursa apguves laikā studējošajiem būs jāizstrādā grupas rakstu darbs par jauno tehnoloģiju izaicinājumiem veselības nozarē (minimums 1000 vārdu) un tas jāprezentē. Ja studējošajam nav iespējas apmeklēt kādu no semināriem vai lekcijām, viņam jāiesniedz kopsavilkums par attiecīgo lekciju vai semināru.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Gala pārbaudījumam netiks pielaists studējošais, ja nebūs apmeklētas lekcijas un nodarbības un iesniegti kopsavilkumi par kavētajām lekcijām un nodarbībām, ja netiks termiņā e-studiju vidē iesniegts patstāvīgais rakstu darbs, ja netiks termiņā e-studiju vidē iesniegts grupu darbs. Sekmīgu gala atzīmi kursā var saņemt tikai, ja ir saņemts sekmīgs novērtējums par patstāvīgo rakstu darbu, grupu darbu un recenziju. Atbilstoši RSU Studīju reglamentam I. Gala atzīme veidojas no šādām komponentēm: • Rakstiskā darba vērtējums veido 30% no gala atzīmes. • Grupu darba vērtējums veido 30% no gala atzīmes. • Argumentēta eseja (recenzijas, vērtējums) veido 35% no gala atzīmes. • Apmeklējums veido 5% no gala atzīmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs guvuši pamatzināšanas par aktuālajām tiesiska rakstura problēmām veselības nozarē un tiesību aktiem, kas regulē medicīnas darbinieku un pacientu tiesības. Studējošie iegūtās zināšanas varēs izmantot par pamatu turpmākiem pētījumiem tiesību studijās. Tāpat studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs iekļaut un apkopot dažādu tiesību apakšnozaru zināšanas veselības un medicīnas tiesību nozarē, kā arī dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecībā un profesionālajā darbībā. Studējošie spēs parādīt izpratni, zināšanas un prasmes nozarē un to ietekmi uz sabiedrībā notiekošiem procesiem un uz dažādām sabiedrības grupām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs identificēt tiesiska rakstura problēmas veselības nozarē, ārstniecības personu darbībā un rast risinājumus. Pratīs patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, veikt patstāvīgus pētījumus, prezentēt savu darbu un analizēt citu studentu darbus. Tāpat studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši problēmu risināšanas prasmes, kas nepieciešamas pētījumiem, lai radītu jaunas zināšanas par neskaidriem jautājumiem. Spēs analizēt, argumentēt un diskutēt par dažādiem sarežģītiem problēmjautājumiem veselības un medicīnas tiesību nozarē gan profesionālajā jomā ar speciālistiem, gan sabiedrības pārstāvjiem – jomas nespeciālistiem.
Kompetences:Sekmīga kursa nokārtošanas gadījumā studējošie spēs patstāvīgi analizēt tiesību problēmjautājumus veselības nozarē. Spēs patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un tiesību avotus konkrētā juridiskā jautājuma teorētiskā un praktiskā analīzē un pētniecībā. Studējošie spēs radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus, spēs diskutēt, izmantojot loģiskus un pamatotu argumentus, kā arī spēs izmantot dažādu jomu zināšanas, lai risinātu problēmas un rastu problēmu risinājumus tiesiski un atbildīgi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Pacientu tiesību likums
2Ārstniecības likums
3Likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”
4Civillikums, Krimināllikums
5EP Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā un šīs konvencijas paskaidrojošais ziņojums, kā arī tās papildprotokoli un to paskaidrojošie ziņojumi
6Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
7ANO 2006.gada 13.decembra Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
8Medicīnas tiesības. Autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zin.red. Tiesu namu aģentūra. Rīga, 2015
9Pacientu tiesību likuma komentāri. Autoru kolektīvs S.Slokenbergas zin.red. Latvijas Vēstnesis. Rīga, 2019
Papildus literatūra
1Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993, Nr. 43.
2Administratīvā procesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001, Nr.164.
3ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
4UNESCO Universālā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija
5Lisabonas deklaracija par pacientu tiesībām
6European Chartet of patients' rights
7Eiropas Padomes (EP) Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
8Fizisko personu datu apstrādes likums
9Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra: www.hudoc.echr.coe.int
10European Court of Human rights “Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights” 2015
11Kovalevska L. Ieskats svarīgākajos medicīnas tiesību principos. Jurista Vārds, 2013.8.oktobris, nr.41 (792)
12Kovalevska L. Pacienta autonomijas princips un tā izpausmes. Jurista Vārds, 2009. 24.februāris, nr.8 (551).
13Jackson E., Medical law text, cases, and materials (4th edn Oxford Unicerity Press, United Kingdom 2016) vai jebkurš grāmatas iepriekšējais izdevums
Citi informācijas avoti
1Pēc studējošā ieskatiem