Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ivars Neiders

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.01.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_018LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; Etniskā psiholoģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivars Neiders
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, hzkatrsu[pnkts]lv, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas5
Kopā kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas5
Kopā kontaktstundas8
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Lai sekmīgi apgūtu paredzēto studiju kursu "Medicīnas filozofija un bioētika", studentam nav nepieciešamas priekšzināšanas. Vēlamas priekšzināšanas filozofijā un ētikā vidusskolas mācību programmas līmenī.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar aktuālajām mūsdienu medicīnas filozofijas un bioētikas problēmām. Veicināt studentu spēju patstāvīgi spriest par biomedicīnas aktuāliem jautājumiem un veselības aprūpes sistēmas ētiskajām problēmām. Veicināt studentu prasmi analizēt ar biomedicīnu saistītas ētiska rakstura problēmas. Veicināt izpratni par medicīnā un pētniecībā akceptētām morālajām vērtībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Filozofija un medicīnas filozofija. Zinātnes filozofijas pamatproblēmasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Veselības jēdziens: Naturālisms un normatīvismsLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3PatībaNodarbības1.00auditorija
4Bioētika un normatīvās teorijasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Dažādas pieejas bioētikāNodarbības1.00auditorija
6Taisnīguma teorijas un taisnīga veselības aprūpe. Resursu sadales jautājums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Dzīvas būtnes, cilvēki un personas. Dzīvības vērtībaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Biomedicīnas ētiskās problēmasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Pētniecības ētika medicīnā: Eksperimenti ar cilvēkiemNodarbības1.00auditorija
10Pētnieciskā ētika medicīnā. Eksperimenti ar dzīvniekiem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi uz katru praktisko nodarbību apgūst lasāmvielu un gatavo prezentācijas, kas veltītas nodarbības tēmai.
Vērtēšanas kritēriji:
Darbs praktiskajās nodarbībās (50%). Divi rakstiski kontroldarbi (50%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studentiem ir jāorientējas būtiskākajās medicīnas filozofijas un bioētikas problēmās; jāpārzina galvenās veselības koncepcijas, psihes / ķermeņa koncepcijas, ētikas teorijas un to piedāvātie risinājumi dažādām bioētikas problēmām.
Prasmes:Studentiem jāspēj definēt būtiskākie bioētikas teoriju pamatjēdzieni. Jāspēj atpazīt un identificēt dažādas bioētikas problēmsituācijas un dažādu teorētisku apsvērumu loma tajās.
Kompetences:Studentiem patstāvīgi jāspēj analizēt, izvērtēt un kritizēt dažādas nostājas mūsdienu biomedicīnā; jāspēj patstāvīgi formulēt viedokli un aizstāvēt to.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāli
2Klīve, V.V. Rīcības ceļos. Rīga: Zinātne, 1998.
3Sīle. V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. Rīga: Zinātne, 1999.
4Sīle, V. (sast.) Biomedicīnas ētika. Teorija un prakse. Rīga: RSU, 2006.
5Blekbērns, S. Domā. Neatvairāms ievads filozofijā. – Rīga: ¼ Satori, 2007
Papildus literatūra
1Ananth, M. In Defence of an Evolutionary Concept of Health. Nature, Norms and Human Biology. Ashgate Publishing, 2008.
2Blekbērns, S. Ētika. Rīga: ¼ Satori, 2008.
3Kuhse, H. (ed.) Bioethics. An Anthology. Blackwell Publishing. 2006.
4Kuhse, H & Singer, P. (eds.) A Companion to Bioethics. Blackwell Publishing, 1998.
5Singer, P. Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
6Steinbock, B. (ed.) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford: Oxford University Press, 2007.
Citi informācijas avoti
1http://bioethics.com