Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Māra Dirba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_062LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Dirba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas angļu valodas kursa apjomā.
Mērķis:
Veicināt ar medicīnas jomu saistītā vārdu krājuma apguvi un attīstīt studentu komunikatīvās prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības veselības speciālista profils.Nodarbības5.00auditorija
2Cilvēka ķermeņa sistēmas.Nodarbības5.00auditorija
3Veselīgs dzīves veids.Nodarbības7.00auditorija
4Vides faktoru loma.Nodarbības2.00auditorija
5Higiēna.Nodarbības4.00auditorija
6Slimības un to profilakse, infekcijas slimības.Nodarbības4.00auditorija
7Epidemioloģija.Nodarbības2.00auditorija
8Darba drošība.Nodarbības5.00auditorija
9Nelaimes gadījumi.Nodarbības1.00auditorija
10Garīgā veselība.Nodarbības3.00auditorija
11Pasaules veselības organizācija.Nodarbības1.00auditorija
12Referāts par sabiedrības veselības aktualitātēm.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – terminu skaidrošana, mājas lasīšanas sagatavošana, anotāciju rakstīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte, tēmas noslēguma kontroldarbs – apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude, mājas lasīšanas atreferēšana, kursa beigās eksāmens, kurš sastāv no rakstiskās daļas un prezentācijas. Rakstiskajā eksāmena daļā tiek pārbaudīta terminoloģijas zināšanu izpratne un rakstu valodas lietojums. Prezentācijā students parāda savas mutvārdu prasmes un izpratni angļu valodā: sagatavots monologs (informācijas apkopšana, sava viedokļa izklāsts), dialogs (atbildes uz jautājumiem, jautājumu uzdošana).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās, kā: • aprakstīt cilvēka ķermeņa daļas un orgānu funkcijas; • nosaukt un izskaidrot slimību simptomus un to profilaksi; • aprakstīt veselības problēmas un dot padomus to novēršanai; • izklāstīt veselīga dzīvesveida principus; • izskaidrot veselīga dzīvesveida ietekmi uz cilvēka organismu.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs: • lasīt un saprast galveno domu populārzinātniskos rakstos un zinātniskās publikācijās; • rakstīt vēstules un anotācijas; • sazināties ar veselības aprūpes sfērā strādājošajiem un nespeciālistiem, izmantojot atbilstošu vārdu krājumu; • rakstīt un interpretēt medicīnas terminus; • uzrakstīt referātu un uzstāties ar to auditorijā, izteikties un diskutēt par svarīgāko veselības aprūpē.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Glendinning, E., Howard, R. Professional English in Use, Medicine. UK: Cambridge University Press, 2007
2Sosare, M. English that Doctors Speak. Riga: Zvaigzne ABC, 1998
Papildus literatūra
1R.Granich HIV, Health and your Community, USA, 2001
2International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems WHO, 2007.
Citi informācijas avoti
1www.publichealth,com
2www.mih.ku.dk
3www.globalnetwork.og