Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dagnija Deimante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē; veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas un prasmes vidusskolas programmas līmenī (B1 – C1).

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• atpazīs profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos;
• nosauks masāžas jomā visbiežāk izmantojamās terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā;
• aprakstīs dažādas ar masāžas jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai (piemēram, prezentāciju veidošanai, diskusijām) un rakstos (piemēram, ārsta ierakstos, vēstulēs konsultantam, medicīnisku rakstu recenzijās) masāžas jomā;
• izmantot piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai paustu savu viedokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā;
• sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju un atstāstīt teksta vispārējo saturu;
• atrast konkrētu informāciju dažāda veida tekstos no dažādiem informācijas avotiem.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsDagnija Deimante