Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Miervaldis Karulis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_109LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Miervaldis Karulis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgās angļu valodas zināšanas un prasmes vidusskolas programmas līmenī un nokārtots CE angļu valodā.
Mērķis:
Attīstīt medicīnas terminoloģijas angļu valodā lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam specialitātē nākotnē un veicināt medicīnas terminoloģijas angļu valodā apguvi un tās praktisko lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Medicīnas izglītība Latvijā un pasaulē. Veselības aprūpes sistēmas. Medicīnas nozares un profesijas.Nodarbības1.00auditorija
2Cilvēka ķermeņa vispārīgs anatomisks un fizioloģisks raksturojums; orgānu sistēmas, to funkcijas un uzbūve.Nodarbības2.00auditorija
3Balsta un kustību orgānu sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas). Veselīgs dzīvesveids un to ietekmējošie faktori.Nodarbības2.00auditorija
4Medicīnas vēsture un sasniegumi medicīnā.Nodarbības2.00auditorija
5Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Cietušā raksturojums.Nodarbības1.00datorklase
6Vispārīgs pārskats par medicīnas terminu veidošanu angļu valodā.Nodarbības1.00auditorija
7Asinis, sirds un asinsvadu sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas).Nodarbības2.00auditorija
8Elpošanas sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas).Nodarbības2.00auditorija
9Uroģenitālā sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas).Nodarbības2.00auditorija
10Gremošanas sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas).Nodarbības1.00datorklase
11Āda (funkcijas, uzbūve, saslimšanas).Nodarbības1.00auditorija
12Nervu sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas). Maņu orgāni.Nodarbības2.00auditorija
13Endokrīnā sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas).Nodarbības1.00auditorija
14Limfātiskā sistēma (funkcijas, uzbūve, saslimšanas). Imunitāte.Nodarbības1.00auditorija
15Vispārīgs saslimšanas procesa raksturojums (slimību klasifikācija, izplatība, pazīmes, simptomi, diagnostika, ārstēšanas veidi).Nodarbības2.00auditorija
16Onkoloģija, ķirurģija.Nodarbības1.00datorklase
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) patstāvīgā darba uzdevumu izpilde kursa e-studiju vidē vai docētāja norādītā formātā; 2) ziņojumu/referātu/prezentāciju par izvēlētām tēmām kursa tematikas ietvaros sagatavošana un pasniegšana, izmantojot dažādus informācijas avotus: grāmatas, rakstus, datu bāzes, interneta resursus u.c.; 3) kontroldarbu kārtošana apgūtās medicīnas terminoloģijas zināšanu un praktiskā lietojuma pārbaudei; 4) fakultatīvie rādītāji – kursa nodarbību apmeklējums, aktīva iesaistīšanās nodarbībās un pāru/grupu darbā, laicīgi izpildīti, iesniegti un pasniegti noteiktie uzdevumi, personiska attieksme pret studiju darbu, rezultātu dinamika.
Vērtēšanas kritēriji:
1) patstāvīgā darba uzdevumu un kontroldarbu vērtēšanas kritēriji tiek noteikti atbilstošai metodikai kursa e-studiju vidē vai docētāja noteiktajai; 2) ziņojumu/referātu/prezentāciju vērtēšana ir atbilstoša vienotiem kritērijiem; 3) kursa noslēgumā studenti kārto kombinētu eksāmenu, kuru veido rakstiskā daļa (60%) un mutvārdu daļa (40%) un kura vērtēšanas kritēriji ir atbilstoši eksāmena programmai; 4) kursa gala vērtējums ir akumulējošs, un to veido studiju darba – patstāvīgā darba, kontroldarbu un ziņojumu/referātu – rezultāti un fakultatīvie vērtējumi (līdz 3% saskaņā ar docētāja/studenta objektīvu pamatojumu) – 70% un eksāmena rezultāts – 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti 1) atpazīs medicīnas terminoloģiju dažāda veida informācijas avotos angļu valodā, 2) nosauks medicīnas jomā visbiežāk izmantojamos terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā, 3) izskaidros dažādas ar medicīnas jomu saistītas parādības, izmantojot medicīnas terminoloģiju angļu valodā, kas pamatojas uz latīņu-grieķu medicīnas terminoloģiju un specifisko medicīnas terminoloģiju angļu valodā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti 1) pratīs atrast nepieciešamo medicīnas informāciju no dažādiem avotiem, 2) pratīs atlasīt, apkopot, analizēt un pareizi izmantot medicīnas terminoloģiju angļu valodā komunikācijai (piemēram, sarunās, diskusijās, prezentācijās u.c.) medicīnas diskursā, 2) izmantos piemērotus angļu valodas izteiksmes līdzekļus, lai izteiktu savu viedokli, to argumentētu un aktīvi iesaistītos sarunās un diskusijās par dažādām medicīnas tēmām, 3) sniegs iegūtās un izanalizētās informācijas, kas iegūta no dažādiem avotiem, apkopojumu, izmantojot atbilstošu medicīnas terminoloģiju angļu valodā.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto medicīnas terminoloģiju angļu valodā jaunās situācijās saistībā ar citos kursos apgūtajām zināšanām un prasmēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Glendinning E.H., Professional English in Use – Medicine, Cambridge: CUP, 2007
2Stich A.P., Medical Terminology, Documentation, and Coding, Routledge, 2017 (E-grāmata pieejama EBSCO eBook datubāzē)
3McCarter S., Oxford English for Careers: Medicine 1, Student's Book, OUP, 2015
4McCarter S., Oxford English for Careers: Medicine 2, Student's Book, OUP, 2015
5Martin E., Oxford Concise Medical Dictionary, OUP, 2008
Papildus literatūra
1Chabner D.E., The Language of Medicine, 4th edition, 2005.
2Sosāre M., English that Doctors Speak, 1998
Citi informācijas avoti
1www.medicinenet.com/
2www.naturalnews.com/medicine.html
3https://www.englishclub.com/english-for-work/medical.htm
4http://www.englishmed.com/
5http://www.manythings.org/voa/medical/