Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Miervaldis Karulis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_110LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Miervaldis Karulis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Otrā līmeņa profesionālās studiju programmas MEDICĪNA studiju kursa MEDICĪNAS TERMINOLOĢIJA ANGĻU VALODĀ 1. studiju gada 1. un 2. semestra zināšanu apjoms.
Mērķis:
Attīstīt medicīnas terminoloģijas angļu valodā lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam specialitātē nākotnē un veicināt medicīnas terminoloģijas angļu valodā apguvi un tās praktisko lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pediatrijas vēsture. Pediatrijas nozares un speciālisti. Jaundzimušā raksturojums.Nodarbības1.00auditorija
2Zīdaiņa periods.Nodarbības1.00auditorija
3Zīdaiņa un mazbērna barošana.Nodarbības1.00auditorija
4Bērna attīstības posmi.Nodarbības2.00auditorija
5Pubertāte.Nodarbības1.00auditorija
6Bērna imunitāte un infekcijas slimības.Nodarbības1.00auditorija
7Izplatītākās bērnu saslimšanas un traumas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) patstāvīgā darba uzdevumu izpilde kursa e-studiju vidē vai docētāja norādītā formātā; 2) ziņojumu/referātu/prezentāciju par izvēlētām tēmām kursa tematikas ietvaros sagatavošana un pasniegšana, izmantojot dažādus informācijas avotus: grāmatas, rakstus, datu bāzes, interneta resursus u.c.; 3) kontroldarbu kārtošana apgūtās medicīnas terminoloģijas zināšanu un praktiskā lietojuma pārbaudei; 4) fakultatīvie rādītāji – kursa nodarbību apmeklējums, aktīva iesaistīšanās nodarbībās un pāru/grupu darbā, laicīgi izpildīti, iesniegti un pasniegti noteiktie uzdevumi, personiska attieksme pret studiju darbu, rezultātu dinamika.
Vērtēšanas kritēriji:
1) patstāvīgā darba uzdevumu un kontroldarbu vērtēšanas kritēriji tiek noteikti atbilstošai metodikai kursa e-studiju vidē vai docētāja noteiktajai; 2) ziņojumu/referātu/prezentāciju vērtēšana ir atbilstoša vienotiem kritērijiem; 3) kursa noslēgumā studenti kārto kombinētu eksāmenu, kuru veido rakstiskā daļa (60%) un mutvārdu daļa (40%) un kura vērtēšanas kritēriji ir atbilstoši eksāmena programmai; 4) kursa gala vērtējums ir akumulējošs, un to veido studiju darba – patstāvīgā darba, kontroldarbu un ziņojumu/referātu – rezultāti un fakultatīvie vērtējumi (līdz 3% saskaņā ar docētāja/studenta objektīvu pamatojumu) – 70% un eksāmena rezultāts – 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti 1) atpazīs medicīnas/pediatrijas terminoloģiju dažāda veida informācijas avotos angļu valodā, 2) nosauks medicīnas/pediatrijas jomā visbiežāk izmantojamos terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā, 3) izskaidros dažādas ar medicīnas/pediatrijas jomu saistītas parādības, izmantojot medicīnas/pediatrijas terminoloģiju angļu valodā, kas pamatojas uz latīņu-grieķu medicīnas terminoloģiju un specifisko medicīnas terminoloģiju angļu valodā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti 1) pratīs atrast nepieciešamo medicīnas informāciju no dažādiem avotiem, 2) pratīs atlasīt, apkopot, analizēt un pareizi izmantot medicīnas/pediatrijas terminoloģiju angļu valodā komunikācijai (piemēram, sarunās, diskusijās, prezentācijās u.c.) medicīnas/pediatrijas diskursā, 3) izmantos piemērotus angļu valodas izteiksmes līdzekļus, lai izteiktu savu viedokli, to argumentētu un aktīvi iesaistītos sarunās un diskusijās par dažādām medicīnas/pediatrijas tēmām, 4) sniegs iegūtās un izanalizētās informācijas, kas iegūta no dažādiem avotiem, apkopojumu, izmantojot atbilstošu medicīnas/pediatrijas terminoloģiju angļu valodā.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto medicīnas/pediatrijas terminoloģiju angļu valodā jaunās situācijās saistībā ar citos kursos apgūtajām zināšanām un prasmēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Glendinning, E.H., Professional English in Use – Medicine, CUP, 2007
2MacGregor, J., Introduction to the Anatomy and Physiology of Children, 2nd edition, Routledge, 2008, http://www.eoman.almdares.net/up/95050/1211352901.pdf
3McCullagh, M., Wright, R., Good Practice, Communication Skills in English for the Medical Practitioner, CUP, 2008
4P. Fitzgerald, M. McCullagh, R. Wright, English for Medicine in Higher Education Studies, Course Book, Garnet Education, 2014
5Alison Pohl, E., Test your Professional English, PE, 2003
6Martin, E., Oxford Concise Medical Dictionary, Oxford University Press, 2008
Papildus literatūra
1Levine L.E., Munsch J., Child Development from Infancy to Adolescence, SAGE Publ., 2016
2Milestones of Child Development, Virginia Depertment of Social Services, 2013, http://www.dss.virginia.gov/files/division/cc/provider_trai…
3Child Developmental Milestones, Children and Family Services, Northen California
4Middle Childhood: Physical Growth & Development, Magna Systems, 2008, www.magnasystems.com
5Child Development and Trauma Guide, http://www.dhs.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/58616…
6Staying Healthy in Child Care. Preventing infectious diseases in child care, 4th edition, Commonwealth of Australia 2006
7Sneezes and Diseases, A Resource Book for Caregivers and Parents, http://www.vch.ca/media/SneezesDiseases.pdf
8Common Pediatric Surgery Problems, Surgery Curriculum Conference, June 13, 2012, http://surgery.uc.edu/content/Education/residentresources/C…
9Chabner, D.-E., The Language of Medicine, 10th edition, Saunders, 2013
10Gyôrffy, M., English for Doctors, Schenk Verlag, 2005
11Ribes, R., Ros, P. R., Medical English, Springer, 2006
Citi informācijas avoti
1www.medicinenet.com
2www.naturalnews.com/medicine.html