Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Miervaldis Karulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

1. Attīstīt medicīnas terminoloģijas angļu valodā lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam specialitātē nākotnē un veicināt medicīnas terminoloģijas angļu valodā apguvi un tās praktisko lietošanu. 2. Papildināt un nostiprināt prasmi noformēt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši literārās valodas prasībām. 3. Attīstīt prasmi cieņpilni un saprotami prezentēt un argumentēt savu viedokli latviešu literārajā valodā.

Priekšzināšanas

1. Vispārīgās angļu valodas zināšanas un prasmes vidusskolas programmas līmenī un nokārtots CE angļu valodā. 2. Iegūtās zināšanas latviešu valodā vidusskolas mācību programmas ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti: 1) atpazīs medicīnas terminoloģiju dažāda veida informācijas avotos angļu valodā, 2) nosauks medicīnas jomā visbiežāk izmantojamos terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā, 3) izskaidros dažādas ar medicīnas jomu saistītas parādības, izmantojot medicīnas terminoloģiju angļu valodā, kas pamatojas uz latīņu-grieķu medicīnas terminoloģiju un specifisko medicīnas terminoloģiju angļu valodā; 4) zinās: valodas praksē biežāk sastopamās atkāpes no literārās normas lietišķajā tekstveidē; lingvistiskos un ekstralingvistiskos faktorus, kas ietekmē saziņas procesu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti: 1) pratīs atrast nepieciešamo medicīnas informāciju no dažādiem avotiem, 2) pratīs atlasīt, apkopot, analizēt un pareizi izmantot medicīnas terminoloģiju angļu valodā komunikācijai (piemēram, sarunās, diskusijās, prezentācijās u.c.) medicīnas diskursā, 3) izmantos piemērotus angļu valodas izteiksmes līdzekļus, lai izteiktu savu viedokli, to argumentētu un aktīvi iesaistītos sarunās un diskusijās par dažādām medicīnas tēmām, 4) sniegs iegūtās un izanalizētās informācijas, kas iegūta no dažādiem avotiem, apkopojumu, izmantojot atbilstošu medicīnas terminoloģiju angļu valodā; 5) pratīs: izlabot tipiskākās valodas neprecizitātes lietišķajā tekstveidē, izvērtēt lingvistiskos faktorus, kas ir aktuāli runas situācijā.

Kompetences

1. Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto medicīnas terminoloģiju angļu valodā jaunās situācijās saistībā ar citos kursos apgūtajām zināšanām un prasmēm.
2. Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs izveidot runātu vai rakstītu lietišķu tekstu atbilstoši aktuālajām literārās valodas normām, saprotami un skaidri prezentēt un argumentēt savu viedokli latviešu literārajā valodā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsObligātsMiervaldis Karulis, Tatjana Zakutajeva, Inta Urbanoviča