Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_078LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas pamatzināšanas krievu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Mērķis:
Uzlabot, papildināt un sistematizēt krievu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Manas studijas RSU, medicīnas studijas Latvijā – ilgums, studiju saturs, kursi. Pārskats par uzsvērto un reducēto patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izrunu, intonāciju stāstījuma un jautājuma teikumā. Teikuma struktūra, jautājumu veidošana. Pārskats par lietvārdu daudzskaitli, īpašie veidošanas gadījumi.Nodarbības1.00auditorija
2Cilvēka ķermeņa daļas un orgānu sistēmas, to funkcijas. Anatomijas terminu pareiza izruna; terminu krievu valodā salīdzināšana ar latīņu un grieķu terminiem; vārdkopas. Pārskats par lietvārdu locīšanu; ģenitīvs piederības vai daļas no veselā izteikšanai. Teksta analītiska lasīšana "Организм человека – цифры и факты" – atzīmēt svarīgo, jauno, zināmo informāciju. Pārskats par skaitļa vārdiem, kārtas skaitļiem, daļskaitļiem.Nodarbības2.00auditorija
3Anamnēze. Slimības nosaukumi. Slimnieka medicīniskā karte – personas dati, sūdzības, sāpes, slimības sākums un gaita. Pacienta anamnēzes ievākšana, izmeklēšanas veidi. Nepabeigtā un pabeigtā veida darbības vārdi (ilgstošā un vienreizējā darbība).Nodarbības1.00auditorija
4Veselīgs dzīvesveids. Dot ieteikumus par veselīgu dzīvesveidu, brīdināt par kaitīgiem ieradumiem. Pārskats par īpašības vārdu locīšanu un to saskaņošanu ar lietvārdu. Pārskats par darbības vārdu locīšanu tagadnē, pavēles izteiksmes formu veidošana un lietošana.Nodarbības1.00auditorija
5Sievietes reproduktīvā sistēma, orgāni un funkcijas. Lietvārdu akuzatīvs bez prievārdiem ("кого?", "что?" ) – un ar ("куда?" – "в, на").Nodarbības2.00auditorija
6Vecmāšu pamatkompetences un prasmes. Pārskats par atgriezeniskiem darbības vārdiem.Nodarbības2.00auditorija
7Ģimenes plānošana. Saruna ar pacientu, padomu, ieteikumu došana. Lietvārdu lokatīvs.Nodarbības1.00auditorija
8Grūtniecības norise. Augļa attīstība. Pārskats par saliktiem teikumiem.Nodarbības1.00auditorija
9Dzemdības, pēcdzemdības periods. Divdabju darināšana.Nodarbības1.00auditorija
10Sievietes un jaundzimušā veselība un aprūpe. Saruna ar pacientu, padomu došana. Darbības vārda vajadzības izteiksme.Nodarbības2.00auditorija
11Slimnīca, dzemdību nodaļa, personāls, medicīnas specialitātes. Svarīgākie izmeklēšanas veidi. Lietvārdu instrumentālis.Nodarbības1.00auditorija
12Prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētiem uzdevumiem; vingrinājumu, anotāciju rakstīšana, izmantojot dotos teksta izveides principus; individuālas vārdnīcas izveide; darbs ar papildmateriāliem un internetu – īsi ziņojumi par konkrētām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums – 80%; aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi. Kursa beigās eksāmens – rakstisks pārbaudījums funkcionālās valodas lietošanas prasmes pārbaudei – savietošanas, aizvietošanas uzdevumi un daudzizvēļu atbilžu uzdevumi un prezentācija par tēmu specialitātē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • atpazīt un krieviski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju, kas saistīta ar sievietes un jaundzimušā veselību un aprūpi; • izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galvenu domu, nepieciešamo informāciju; • nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas; • aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi; • atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana, saskaņošana ar īpašības vārdu; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmajā kārtā; vēlējuma un pavēles izteiksmes formu veidošana, divdabju lietošana u.c.).
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem; • paskaidrot dažādas izmeklēšanas procedūras (asinsspiediena mērīšana, temperatūras mērīšana, asins analīžu noņemšana, injekciju izdarīšana, utt.); • dot padomus sievietēm par veselīgu dzīvesveidu; • pastāstīt par dažādām telpām slimnīcā un dzemdību nodaļā; • izstāstīt, kā atrast kādu telpu slimnīcā un dzemdību nodaļā; • atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu; • ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām.
Kompetences:Spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām un salīdzināt ar medicīnas studijām Krievijā; spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1А.А. Марцелли Латинский язык и основы медицинской терминологии; Ростов-на-Дону 2011
Papildus literatūra
1M.Krasnais, V. Pužule, G. Silakalne Грамматика легко и просто Krievu valodas gramatikas rokasgrāmata; Zvaigzne ABC 2014
2Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem; Zvaigzne ABC 2005
3Большой толковый медицинский словарь, 1 -2 том, Москва, 2001
Citi informācijas avoti
1www.med.ru
2www.midwifery.ru
3www.akuwerstvo.ru