Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aija Zilvestre

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_007LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latviešu un angļu valodas alfabēts.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt, kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa ievads. Latīņu valodas alfabēts. Fonētika.Nodarbības1.00auditorija
2Vārdu morfoloģija. Zilbe. Vārdu dalīšana zilbēs. Īsa un gara zilbe. Uzsvars.Nodarbības1.00auditorija
3Lietvārdu pārskats, to deklinācijas, lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. I, II, IV un V deklinācijas lietvārdi. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + nesaskaņotais apzīmētājs (lietvārds + lietvārds ģenitīva locījumā).Nodarbības1.00auditorija
4Lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. III deklinācijas lietvārdi. Anatomijas termini ar nesaskaņoto apzīmētāju (lietvārdu ģenitīvā).Nodarbības1.00auditorija
5Īpašības vārdu pārskats, to iedalījuma grupas. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + saskaņotais apzīmētājs (lietvārds + īpašības vārds).Nodarbības1.00auditorija
6Anatomijas terminu ar saskaņoto apzīmētāju (ar īpašības vārdu) veidošana, tulkošana, analīze un locīšana.Nodarbības1.00auditorija
7Pārskats par jaunu īpašības vārdu darināšanu: izskaņas, priedēkļi, salikti īpašības vārdi.Nodarbības1.00auditorija
8Mācību materiāla par anatomijas terminoloģiju atkārtošana pirms tiešsaistes TESTUM PRIMUM/FINALE. Informācija par ,,Gaudeamus".Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa ievads. Latīņu valodas alfabēts. Fonētika.Nodarbības1.00auditorija
2Vārdu morfoloģija. Zilbe. Vārdu dalīšana zilbēs. Īsa un gara zilbe. Uzsvars.Nodarbības1.00auditorija
3Lietvārdu pārskats, to deklinācijas, lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. I, II, IV un V deklinācijas lietvārdi. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + nesaskaņotais apzīmētājs (lietvārds + lietvārds ģenitīva locījumā).Nodarbības1.00auditorija
4Lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. III deklinācijas lietvārdi. Anatomijas termini ar nesaskaņoto apzīmētāju (lietvārdu ģenitīvā).Nodarbības1.00auditorija
5Īpašības vārdu pārskats, to iedalījuma grupas. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + saskaņotais apzīmētājs (lietvārds + īpašības vārds).Nodarbības1.00auditorija
6Anatomijas terminu ar saskaņoto apzīmētāju (ar īpašības vārdu) veidošana, tulkošana, analīze un locīšana.Nodarbības1.00auditorija
7Pārskats par jaunu īpašības vārdu darināšanu: izskaņas, priedēkļi, salikti īpašības vārdi.Nodarbības1.00auditorija
8Mācību materiāla par anatomijas terminoloģiju atkārtošana pirms tiešsaistes TESTUM PRIMUM/FINALE. Informācija par ,,Gaudeamus".Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Saskaņā ar tematisko plānu studējošais apgūst lietvārdu, īpašības vārdu vokabulārās formas, locījumu galotnes, lietvārdu, īpašības vārdu priedēkļus un izskaņas; regulāri pilda mājas darbus par katru apskatīto tēmu, kā arī elektroniskos pašpārbaudes uzdevumus un testus e-studijās; strādā ar vārdnīcām, papildmateriāliem un internetu terminu dziļākai izpratnei.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums (obligāts), līdzdalība un atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi; sekmīgi uzrakstīts elektroniskais tiešsaistes nobeiguma tests par anatomijas terminoloģiju; tajā pārbauda lietvārdu un īpašības vārdu zināšanas, prasmi pareizi rakstīt, skaidrot un klasificēt terminus, prasmi veidot vārdu saskaņojumu, identificējot vārdus un lietojot pareizas galotnes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās: • medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības likumus; • gramatikas likumus par vārdu saskaņošanu anatomijas terminos, par to uzbūvi, skaidrošanu un tulkošanu; • anatomijas terminoloģijā lietotos, kā arī zinātniskajā un profesionālajā darbībā nepieciešamos terminus.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs: • pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus; • tos identificēt, veidot, skaidrot, klasificēt un salīdzināt; • izprast latīņu "spārnotos" teicienus, interpretēt to nozīmi.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas terminus mācību situācijās, zinātniskajā un profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1"Lingua Latina pro medicis", RSU, 2018.
Papildus literatūra
1K. Rudzītis „Terminologia medica: latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca” pārstrādāts un papildināts izdevums; Rīga, Nacionālais apgāds 2003.-2005. g.
2A. Zilvestre ”Latīņu-latviešu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU, 2016., (e-studijās)
3A. Zilvestre ”Latviešu-latīņu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU, 2016., (e-studijās)
4,,Latīņu-latviešu-angļu valodas vārdnīca medicīnas studijām" RSU, 2011., (e-studijās)
Citi informācijas avoti
1A.Kalme „Per aspera ad astra” - Latīņu spārnotie teicieni, Zvaigzne ABC, 2008. g.
2http://www.tezaurs.lv/
3http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/ShowTA98LA.html
4http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Latin+name
5http://www.freedict.com/onldict/lat.html
6http://en.pons.com
7https://en.wiktionary.org/wiki/Latin
8http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/wordsonline.html