Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.04.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_103LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Izvēles kursa "Medicīnas terminoloģija un komunikācija krievu valodā I" apjomā vai A1 līmenī atbilstoši "Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei".
Mērķis:
Apgūt krievu valodas medicīnas terminoloģiju un sarunvalodas prasmes saziņai ar pacientiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēka ķermeņa daļu un orgānu nosaukumi.Nodarbības1.00auditorija
2Orgānu sistēmas un to galvenās funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
3Anamnēze. Slimnieka medicīniskā karte.Nodarbības1.00auditorija
4Sirds un asinsvadu sistēma, orgāni, funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
5Sirds un asinsvadu biežākas slimības, simptomi, pacienta sūdzības.Nodarbības1.00auditorija
6Stenokardija, simptomi, pacienta sūdzības, slimības norise.Nodarbības1.00auditorija
7Elpošanas sistēma, orgāni un funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
8Elpošanas sistēmas biežākas slimības, simptomi, pacienta sūdzības.Nodarbības1.00auditorija
9Bronhīts, simptomi, slimības norise.Nodarbības1.00auditorija
10Gremošanas sistēma, orgāni, funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
11Gremošanas sistēmas biežākās slimības, simptomi, pacienta sūdzības.Nodarbības1.00auditorija
12Gastrīts, simptomi, slimības norise, pacienta sūdzības.Nodarbības1.00auditorija
13Aknu slimības, simptomi. Hepatīts, pacienta sūdzības, slimības norise.Nodarbības1.00auditorija
14Urīnizvadorgānu sistēma, slimības un simptomi, pacienta sūdzības.Nodarbības1.00auditorija
15Nervu sistēma, orgāni, slimību simptomi, pacienta sūdzības.Nodarbības1.00auditorija
16Medikamenti. Medikamentu anotācijas, zāļu formas, devas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētiem uzdevumiem; vingrinājumu rakstīšana, izmantojot dotos teksta izveides principus; individuālas vārdnīcas izveide; darbs ar papildmateriāliem un internetu – īsi ziņojumi par konkrētām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums 80%, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; medicīnas leksikas apguve, savas vārdnīcas veidošana; darbs ar papildmateriāliem un internetu - īsie ziņojumi par orgāniem un to funkcijām, saslimšanām. Kursa beigās ieskaite, kursa nobeiguma tests – rakstisks pārbaudījums funkcionālās valodas lietošanas prasmes pārbaudei - savietošanas, aizvietošanas uzdevumi un daudzizvēļu atbilžu uzdevumi un prezentācija par kādu no saslimšanām vai orgānu sistēmām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs: - atpazīt un krieviski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju, - nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas; - aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi.
Prasmes:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs: - lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/ klientiem un kolēģiem; - atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu; - ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām un sāpēm, dot padomus, norādījumus ārstēšanas gaitā.
Kompetences:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs sniegt informāciju par sevi, spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Л.В. Лукьянова «Русский язык для медиков», Санкт-Петербург,2001 В.Н. Дьякова « Диалог врача с больным», Санкт-Петербург, 2002 В.Н. Дьякова « Подготовка к клинической практике», Санкт – Петербург,2002
Papildus literatūra
1Pille Eslona” Īsa krievu valodas gramatika”, Rīga, ‘’Zvaigzne’’, 2005 Сборник упражнений по грамматике русского языка, Санкт-Петербург, 2003 Большой толковый медицинский словарь, 1 -2 том, Москва, 2001
Citi informācijas avoti
1www.medicport.ru www.med.ru