Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas pamatzināšanas vācu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment)).
Mērķis:
Uzlabot, papildināt un sistematizēt vācu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Manas studijas RSU, medicīnas studijas Latvijā un Vācijā – ilgums, studiju saturs, kursi, prakse. Pārskats par vārdu kārtību teikumā, darb. v. tagadnē – Präsens.Nodarbības1.00auditorija
2Cilvēka ķermeņa daļas un orgānu sistēmas, to funkcijas. Anatomijas terminu pareizā izruna, vācu terminu salīdzināšana ar latīņu un grieķu terminiem, vārdkopas. Pārskats par lietvārdu un artikulu, lietvārda dzimtēm un daudzskaitļa formām, locīšanu; salikteņu veidošana. Lietvārda dzimtes noteikšana pēc sufiksa.Nodarbības1.00auditorija
3Kustību sistēma, orgāni, locītavas un muskuļi. Skeleta sastāvdaļas, kauli un muskuļi, to funkcijas. Pārskats par darb.v. pagātnes laikiem, pamatformu veidošana, Perfekt lietojums.Nodarbības2.00auditorija
4Gremošanas sistēma, orgāni, galvenās funkcijas, gremošanas process. Uzturs. Pārskats par darb.v. ciešamo kārtu (Passiv), tās formu veidošanu un lietojumu. Veidot dialogu par veselīgu uzturu, dot norādījumus pareizam uzturam.Nodarbības1.00auditorija
5Elpošanas sistēma, orgāni un funkcijas, elpošanas process. Kaitīgie ieradumi – smēķēšana, tās ietekme uz organismu, elpošanas traucējumi. Pārskats par darb.v. ar atdalāmiem un neatdalāmiem priedēkļiem, to lietošana, priedēkļu nozīme, darb.v. darināšana.Nodarbības1.00auditorija
6Sirds un asinsvadu sistēma, orgāni, galvenās funkcijas; mazais un lielais asinsrites loks. Divdabju darināšana un lietošana (Partizip I un Partizip II). Pārskats par saliktiem teikumiem, vārdu kārtība palīgteikumā.Nodarbības1.00auditorija
7Limfvadu sistēma, orgāni un galvenās funkcijas. Izteicieni ar ķermeņa daļām. Lietvārdu darināšana no darb.v.Nodarbības1.00auditorija
8Urīnizvadorgānu sistēma, orgāni, galvenās funkcijas. Pārskats par īpašības vārdu locīšanu un to saskaņošanu ar lietvārdu.Nodarbības1.00auditorija
9Nervu sistēma, orgāni, galvenās funkcijas. Atgriezeniskie darb.v. Prievārdi ar datīvu un akuzatīvu (Wechselpräpositionen), to lietojums pēc jautājuma vārdiem "Wo?" (vieta) un "Wohin?" (virziens).Nodarbības1.00auditorija
10Anamnēze. Slimības vēsture. Slimību nosaukumi. Sūdzības, sāpes, slimības sākums un gaita. Pacienta stāvoklis un anamnēzes ievākšana. Pārskats par pavēles izteiksmes formu veidošanu un lietošanu.Nodarbības2.00auditorija
11Saaukstēšanās slimības; slimību simptomi, sūdzības, slimību norise. Saaukstēšanās, gripa, bronhīts, mandeļu iekaisums – salīdzināšana (inkubācijas periods, inficēšanās, slimības ilgums, ārstēšana, profilakse). Saruna ar pacientu. Pārskats par vēlējuma izteiksmi, formu veidošanu, to lietošanu.Nodarbības1.00auditorija
12Slimnīca, nodaļas, personāls. Darba grafiks. Pārskats par skaitļa vārdiem, pulksteņa laiku ("Um wie viel Uhr?") un prievārdiem, kas norāda uz darbības laiku ("seit, ab, von, bis.")Nodarbības1.00auditorija
13Medikamenti. Medikamentu anotācijas, lietošanas instrukcijas, zāļu formas, devas ("der Beipackzettel), saīsinājumi. Pārskats par nenoteiksmes lietošanu (Infinitiv) ar/bez "zu".Nodarbības1.00auditorija
14Prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētiem uzdevumiem; vingrinājumu, anotāciju rakstīšana, izmantojot dotos teksta izveides principus; individuālas vārdnīcas izveide; darbs ar papildmateriāliem un internetu – īsi ziņojumi par konkrētām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums 80%; aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi. Kursa beigās eksāmens – rakstisks pārbaudījums funkcionālās valodas lietošanas prasmes pārbaudei – savietošanas, aizvietošanas uzdevumi un daudzizvēļu atbilžu uzdevumi un prezentācija par tēmu specialitātē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs: • atpazīt un vāciski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju; • izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galveno domu, nepieciešamo informāciju; • nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas; • aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi; • atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana, saskaņošana ar īpašības vārdu; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmajā un ciešamajā kārtā; vēlējuma un pavēles izteiksmes formu veidošana, divdabju lietošana u.c.).
Prasmes:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs: • lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem; • atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu; • pastāstīt par klīnikas struktūru, nodaļām, klīnisko personālu, izmeklējumiem; • ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām un sāpēm, dot padomus, norādījumus ārstēšanas gaitā.
Kompetences:Spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām un salīdzināt ar medicīnas studijām Vācijā; spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Menschen im Beruf Pflege A2 Daf,Hueber Verlag, München, 2015
2Menschen im Beruf Medizin; Hueber-Verlag, 2016
Papildus literatūra
1Maie Lepp ‘’Grammatik ist kinderleicht’’, Zvaigzne ABC, 2000
2Latein für Biologen, Mediziner und Pharmezeuten, Quelle 8 Meyer-Verlag, Wiebelsheim 2009
3Karl-Heinz Schulz, Axel Helmstädter Fachlatein Pharmazeutische und medizinische Therminologie, Govi.Verlag 2007
4Egons Ziediņš Vācu valodas praktiskā gramatika; Zvaigzne ABC 2009
5Deutsch perfekt - ein Sprachmagazin
Citi informācijas avoti
1www.medizin.de