Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Santa Slokenberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_092LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Santa Slokenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas36
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Administratīvās tiesības, civiltiesības un krimināltiesības, civilprocess, kriminālprocess, administratīvais process, tiesību teorija, cilvēktiesības.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par medicīnas tiesību fundamentāliem jautājumiem. Veicināt studentu izpratni par medicīnas tiesībām, to pielietošanu profesionālajā darbībā. Iepazīstināt studentus ar medicīnas tiesību lomu Latvijas tiesību sistēmā, medicīnas tiesību avotiem, jēdzieniem un atsevišķām medicīnas tiesību jomām. Pilnveidot studentu izpratni par attiecīgu jomu, risinot aktuālus medicīnas tiesību problēmjautājumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads medicīnas tiesībās. Medicīnas tiesību loma Latvijas tiesību sistēmā. Definīcija. Medicīnas tiesības un to mijiedarbība ar citām zinātņu nozarēm. Medicīnas tiesību principi, avoti.Lekcijas1.00auditorija
2Pacientu tiesības: Informētā piekrišana. Informētās piekrišanas koncepts. Pacienta tiesības atteikties no ārstniecības. Pacienta tiesības uz informāciju. Pacienta informēšana. Informētās piekrišanas forma. Trešo personu tiesības dot informēto piekrišanu. Sekas informētās piekrišanas nesaņemšanai.Lekcijas1.00auditorija
3Pacientu tiesības: Pārskats par pacienta tiesībām. Atsevišķas pacientu grupas Pacientu tiesību pārskats. Tiesībspēja un rīcībspēja. Nepilngadīgie pacieti (tiesības un pienākumi). Rīcībnespējīgas personas. Psihiatriskās palīdzības sniegšana – ievads. Atkarību pacienti. Studentiem tiks sagatavoti un vienu nedēļu pirms lekcijas izsūtīts uzdevums praktiskajam darbam.Lekcijas1.00auditorija
4Datu aizsardzības un konfidencialitātes jautājumi medicīnā. Privātums un konfidencialitāte. Pacienta dati. Medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība. Privātums un konfidencialitāte. Fizisko personu datu aizsardzība. Datu aizsardzība pēc personas nāves. Atbildība par pārkāpumiem. E-veselība.Lekcijas1.00auditorija
5Pacientu tiesības Studentiem tiks sagatavoti uzdevumi un nosūtīti vienu nedēļu pirms semināra.Nodarbības1.00auditorija
6Cilvēktiesības medicīnā. Cilvēktiesību loma un vieta medicīnas tiesībās. Cilvēktiesību aspekts ārstniecības personu un pacientu mijiedarbībā.Lekcijas1.00auditorija
7Seksuālās un reproduktīvās tiesības. Dzemdību palīdzība, grūtniecības pārtraukšanas tiesiskie aspekti, grūtnieces tiesību ierobežošana augļa aizsardzības interesēs, tiesiskās un prettiesiskās darbības medicīniskās apaugļošanas ietvaros, surogātmāte, klonēšana. Seksuālo un reproduktīvo veselības aprūpes pakalpojumu izmantošana un brīva pakalpojumu kustība.Lekcijas1.00auditorija
8Psihiatriskās palīdzības sniegšana: cilvēktiesību standarti un nacionālā kārtība un prakse. Psihiatriskās palīdzības sniegšana brīvprātīgā un piespiedu kārtā. Leģitīmas brīvības ierobežošanas tiesiskie priekšnosacījumi. Ar ārstniecību saistītās un nesaistītās darbības psihiatriskās palīdzības ietvaros cilvēka integritātes kontekstā. Personas tiesību realizācija un aizsardzība psihiatriskās palīdzības ietvaros.Lekcijas1.00auditorija
9Ārstu un citu ārstniecības personu profesijas un specialitātes: Reglamentācija, tiesības, pienākumi. Ārsta profesija: izglītība, prakses tiesības, specialitātes. Ārstu profesionālās organizācijas, ārstu sertifikācija. Citu ārstniecības personu profesijas, īpaši profesiju noteikumi, profesionālās biedrības.Lekcijas1.00auditorija
10Ārstniecības process: Tiesības uz ārstniecību, ārstniecības procesa organizācija. Pacienta tiesības uz ārstniecību. Ārsta un citu ārstniecības personu darbības noteikumi, ārstniecības veikšanas noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
11Cilvēka nāves tiesiskie aspekti, transplantācija. Nāves konstatēšana. Audu un orgānu izmantošanas noteikumi. Transplantācijas tiesiskie aspekti. Komercdarījumu aizliegums. Cilvēka cieņas aizsardzība pēc nāves.Lekcijas1.00auditorija
12Epidemioloģija Epidemioloģijas tiesiskie aspekti Latvijā. Epidemioģiskās drošības organizācija Latvijā, personu tiesības un pienākumi. Personas brīvības un autonomijas ierobežošanas priekšnosacījumi. Vakcinācijas kārtība, personas autonomijas jautājumi, tiesiskās un ētiskās perspektīvas, izaicinājumi. Studentiem tiks sagatavoti un vienu nedēļu pirms lekcijas izsūtīts uzdevums praktiskajam darbam.Lekcijas1.00auditorija
13Pacientu tiesību aizskārumi un atbildība par nodarīto kaitējumu. Ārstniecības personu tiesības un pienākumi. Atbildība, tās veidi. Ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu civiltiesiskā atbildība. Ārstniecības riska fonda darbības tiesiskie aspekti. Kārtība, kādā pacients var saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. Ārstniecības personu atbildību veidi.Lekcijas1.00auditorija
14Seksuālās un reproduktīvās tiesības. Cilvēka nāve, transplantācija. Semināra uzdevumi tiks izsūtīti vienu nedēļu pirms semināra.Nodarbības1.00auditorija
15Kriminālatbildība un administratīvā atbildība medicīnas jomā Semināra uzdevumi tiks izsūtīti vienu nedēļu pirms semināra.Nodarbības1.00auditorija
16Civiltiesiskā un disciplinārā atbildība medicīnas jomā Semināra uzdevumi tiks izsūtīti vienu nedēļu pirms semināra.Nodarbības1.00auditorija
17Tiesas sēdes apmeklējums Tiesas sēžu datumi tiks paziņoti kursa laikā.Nodarbības1.00cits
18Medicīnas tiesību aktuālās problēmas Studentiem ir iespēja ierosināt un definēt apspriežamās problēmas. Semināra uzdevumi tiks izsūtīti vienu nedēļu pirms semināra.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads medicīnas tiesībās. Medicīnas tiesību loma Latvijas tiesību sistēmā. Definīcija. Medicīnas tiesības un to mijiedarbība ar citām zinātņu nozarēm. Medicīnas tiesību principi, avoti.Lekcijas1.00auditorija
3Pacientu tiesības: Pārskats par pacienta tiesībām. Atsevišķas pacientu grupas Pacientu tiesību pārskats. Tiesībspēja un rīcībspēja. Nepilngadīgie pacieti (tiesības un pienākumi). Rīcībnespējīgas personas. Psihiatriskās palīdzības sniegšana – ievads. Atkarību pacienti. Studentiem tiks sagatavoti un vienu nedēļu pirms lekcijas izsūtīts uzdevums praktiskajam darbam.Lekcijas1.00auditorija
4Datu aizsardzības un konfidencialitātes jautājumi medicīnā. Privātums un konfidencialitāte. Pacienta dati. Medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība. Privātums un konfidencialitāte. Fizisko personu datu aizsardzība. Datu aizsardzība pēc personas nāves. Atbildība par pārkāpumiem. E-veselība.Lekcijas1.00auditorija
10Ārstniecības process: Tiesības uz ārstniecību, ārstniecības procesa organizācija. Pacienta tiesības uz ārstniecību. Ārsta un citu ārstniecības personu darbības noteikumi, ārstniecības veikšanas noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
11Cilvēka nāves tiesiskie aspekti, transplantācija. Nāves konstatēšana. Audu un orgānu izmantošanas noteikumi. Transplantācijas tiesiskie aspekti. Komercdarījumu aizliegums. Cilvēka cieņas aizsardzība pēc nāves.Lekcijas1.00auditorija
13Pacientu tiesību aizskārumi un atbildība par nodarīto kaitējumu. Ārstniecības personu tiesības un pienākumi. Atbildība, tās veidi. Ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu civiltiesiskā atbildība. Ārstniecības riska fonda darbības tiesiskie aspekti. Kārtība, kādā pacients var saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. Ārstniecības personu atbildību veidi.Lekcijas1.00auditorija
14Seksuālās un reproduktīvās tiesības. Cilvēka nāve, transplantācija. Semināra uzdevumi tiks izsūtīti vienu nedēļu pirms semināra.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Atbilstoši lekciju plānam, uz katru nodarbību, kurā paredzēts praktiskais darbs, studentam ir jābūt sagatavotam (ir izlasīts nepieciešamo zināšanu apguves materiāls (sk. literatūras sarakstu, bet neaprobežojoties ar to). Lai veiktu pastāvīgā darba pārbaudi, katras nodarbības nobeigumā var notikt zināšanu pārbaude. Detalizēta nodarbību darba organizācija tiks norādīta e – studijās vienu nedēļu pirms semināra. 2) Kursa noslēguma darbs sastāv no prasības pieteikuma un esejas. Lekciju ietvaros var būt arī citu patstāvīgie darbi, lai stiprinātu studentu prasmes un iemaņas, bet nav paredzēts par tiem izlikt vērtējumu.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklētība, līdzdalība praktiskajās nodarbībās, sniegto atbilžu kvalitāte - 10%. Noslēguma darbs (eseja un prasības pieteikums) -30%, eksaminācijas uzdevuma atzīme -60%. Sekmīgu gala atzīmi kursā var saņemt tikai pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas un sekmīgas atzīmes saņemšanas par noslēguma darbu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Medicīnas tiesību regulējošie normatīvie akti, medicīnas tiesību loma tiesību sistēmā, medicīnas tiesību pamatjautājumi un aktualitātes tiesību nozarēs, medicīnas tiesību principi, pacienta tiesību un ārstniecības personu tiesības un pienākumi, to aizsardzības mehānismi.
Prasmes:1) Izvērtēt un analizēt no pacientu un ārstniecības personu tiesību un pienākumu izrietošas darbības, kā arī praktiskus tiesību aizsardzības piemērus. 2) Kvalitatīvi veikt pētījumus medicīnas tiesību jomā, sniedzot lakonisku un tiesiski pamatotu viedokli. 3) Pacientu vai ārstniecības personu tiesību aizsardzībai vai interešu pārstāvībai sagatavot attiecīgus (nepieciešamus) dokumentus. 4) Argumentēšanas un kritiskās domāšanas prasmes. 5) Komunikācijas prasme (prasme strādāt komandā) - komunicējot ar kursa biedriem par kursā apgūto informāciju, tādējādi sniedzot sociālās aktivitātes prasmes. 6) Pašdisciplīnas prasmēs – pastāvīgi organizēt savu darbu (sagatavošanas nodarbībām utt.), koordinēt individuālo un grupas darbu izpildes termiņus, kvalitāti, identificēt un atlasīt sev piemērotāko literatūru vielas apguvei. 7) Spēja identificēt situācijas problemātiku, formulēt tās sarežģītības pakāpi, kā arī rast kvalitatīvus un likumsakarīgus risinājumus. 8) Spēja būt elastīgiem un pielāgoties jaunajiem apstākļiem, kā arī spēja uzklausīt citu viedokli, aizstāvēt savu viedokli.
Kompetences:Student spēj veikt konkrētus ar medicīnas tiesībām saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Studenti spēj piedāvāt ne tikai formālus medicīnas tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Medicīnas tiesības. Autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zin.red. Tiesu namu aģentūra. Rīga, 2015
2Beauchamp T.L., Childress J.F. „Principles of Biomedical Ethics”, OXFORD University Press (2001) vai jebkurš grāmatas papildinātais izdevums, kas izdots pēc šī datuma
3Cohen M., Nagel T., Scanlon T. (ed), The Rights and Wrongs of Abortion (Princenton University Press, Princenton and London 1974)
4Deutsch, E., Monika Hartl, M. Thomas Carstens ‘Aufklarung Und Einwilligung Im Arztrecht (ESA): Entscheidungssammlung - Deutsche Urteile Seit 1894 (MedR Schriftenreihe Medizinrecht)’, SPRINGER,
5Deutsch E., Spickhoff A., Medizinrecht: Arztrecht, Arzneimittelrecht, Medizinprodukterecht und Transfusionsrecht (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2008)
6EU Social Security Law: A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, Beck/Hart, 2015
7Flear, M. ‘Governing Public Health: EU Law, Regulation and Biopolitics (Modern Studies in European Law)’, 2017
8Gooding, P. ‘A New Era for Mental Health Law and Policy: Supported Decision-Making and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’,2017
9Hervey T.K., Young C.A., Bishop L.E, “Research Handbook on EU Health Law and Policy”, Edward Elgar Publishing, UK, 2017.
10Jackson E., Medical law text, cases, and materials (4th edn Oxford Unicerity Press, United Kingdom 2016) vai jebkurš grāmatas iepriekšējais izdevums
11Jackson E., Regulating Reproduction Law, Technology and Autonomy (Hart Publishing, Oxford 2001)
12Kelly, B.D. “Dignity, Mental Health and Human Rights: Coercion and the Law Paperback ,2017
13Laufs A., Uhlenbruck W., Handbuch des Artzrechts (3. neubearb. Aufl., Beck, München 2002)
14Laurie G. T., Harmon S., Law and Medical Ethics (10th ed. OXFORD University Press, UK 2016) vai jebkurš grāmatas iepriekšējais izdevums. Iepriekšējo izdevumu autori ir Mason J.K., Laurie G. T.
15Mossialos, E., Rermanand, G., Barten, R., Hervey, K.Tamara, Health Systems Governance in Europe, The Role of European Union Law and Policy (Cambridge University Press, Cambridge,2010)
16Toebes, B., Hartlev, M., Hendriks, A., Herrmann, J. (ed), Health and Human Rights in Europe (Insertia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2012)
Papildus literatūra
1Vispārējā cilvēktiesību deklarācija;
2UNESCO Universālā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija;
3PVO Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā.
4Starptautiskais medicīnas ētikas kodekss http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/
5Lisabonas deklaracija par pacientu tiesībām http://www.wma.net/en/30publications/10policies/l4/
6Tokijas deklarācija http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/20tokyo/
7Ženēvas deklarācija http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/
8Eiropas Padomes (EP) Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
9EP Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā un šīs konvencijas paskaidrojošais ziņojums, kā arī tās papildprotokoli un to paskaidrojošie ziņojumi
10EP Datu aizsardzības konvencija, EP rekomendācijas par medicīnas datu aizsardzību (pašreiz notiek konvencijas un rekomendācijas pārskatīšana; publiski pieejama), Eiropas Savienības tiesību akti, īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību harta, Eiropas
11EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
12Citi starptautiskie, reģionālie un nacionālie tiesību akti un profesionālo organizāciju pašregulācijas instrumenti
13European Court of Human rights “Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights” 2015
14Human rights in patient care: A theoretical and practical framework. Jonathan Cohen and Tamar Ezer.2013.