Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Maija Pozemkovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MVI_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīnas vēstureMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maija Pozemkovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Medicīnas vēstures institūts
Struktūrvienības vadītājs:Juris Salaks
Kontaktinformācija:Rīga, Antonijas iela 1, mfatrsu[pnkts]lv, mfatrsu[pnkts]lv, +371 67222914, +371 67220477
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamata priekšzināšanas vēsturē un dabaszinātnēs.
Mērķis:
Demonstrēt studentiem, ka medicīnas vēsture ir pētniecības disciplīna, kuras pārzināšana var būtiski paplašināt izpratni par medicīnas teorijām, praksēm un ētiskajām pamatnostādnēm mūsu dienās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Medicīna senajos laikos. Paleomedicīna un etnomedicīna. Medicīna Mezopotāmijā, Ēģiptē, Indijā, Ķīnā.Lekcijas1.00auditorija
2Seno laiku medicīna.Nodarbības1.00auditorija
3Viduslaiku medicīna.Nodarbības1.00auditorija
4Antīkā medicīna. Senā Grieķija un Romas impērija. Hipokratiskā medicīna un tās tradīcijas.Lekcijas1.00auditorija
5Jauno laiku medicīna. Ķirurģijas attīstība.Nodarbības1.00auditorija
6Viduslaiku medicīnas vēsture. Epidēmijas. Pirmie hospitāļi. Arābu medicīna. Renesanses laika medicīna un tās atklājumi.Lekcijas1.00auditorija
7Jauno un jaunāko laiku medicīna. Lielākie atklājumi medicīnā. Narkoze, antiseptika, aseptika. Mikrobioloģijas attīstība.Lekcijas1.00auditorija
8Latvijas medicīna. Svarīgākie notikumi medicīnā 19. un 20.gadsimtā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izlasīt vismaz vienu no ieteiktiem daiļliteratūras darbiem medicīnas vēsturē.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju apmeklējums (10%), nodarbību apmeklējums un aktīva dalība tajās (40%), pārbaudes darbs ar daudzizvēļu atbilžu jautājumiem (30%), gala ieskaite (20%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti nosauks un aprakstīs medicīnas vēstures attīstības posmus, raksturos sabiedrības, dažādu zinātņu nozaru un medicīnas attīstības kopsakarības, uzskaitīs nozīmīgāko medicīnas zinātņu atklājumu hronoloģiju, kā arī nosauks faktus par medicīnas atklājumiem un to nozīmi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs pētīt un izvērtēt vēsturiskos avotus, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnas attīstībā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus. Studentiem būs prasme kritiski novērtēt atklājumu nozīmi medicīnā, sabiedrības attīstībā un slimību profilaksē.
Kompetences:Balstoties uz iegūtajām zināšanām un faktiem, studenti spēs argumentēt medicīnas atklājumu nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Arons K.Ē. Medicīnas vēsture: Senie laiki. – R., 1993. – 80 lpp.
2Vīksna A. Ārstu zvaigznājs. - R., 2015. - 144 lpp.
3Derums V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība. – R., 1988. – 223 lpp.
4Vīksna A. Dodot gaismu sadegu. – R., 1983. – 199 lpp.
5Kelly K. The History of Medicine. Early Civilizations: Prehistoric Times to 500 C.E., Infobase publishing: 2009, pp 174
6Kelly K. The History of Medicine. The Middle Ages: 500-1450, Infobase publishing: 2009, pp 158
7Kelly K. The History of Medicine. The Scientific Revolution and Medicine: 1450-1700, Infobase publishing: 2009, pp 158
8Kelly K. The History of Medicine. Old World and New: Early Medical Care, 1700-1840, Infobase Publishing: 2010, pp 150
Papildus literatūra
1Vīksna A. Medicīnas sākumi Latvijas novados. – R., 1993. – 120 lpp.
2Vīksna A. Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā. - R., 2016. - 142 lpp.
3Vīksna A. Pa ārstu takām. – Rīga, 1990. – 174 lpp.
4Cochrane J. An Illustrated History of Medicine. – London, 1996. – 144 p.
5Ackerknecht E. A Short History of Medicine. – London, 1982. – 245 p.
6Rooney A. The Story of Medicine: From early healing to the miracles of modern medicine. - London, 2009. – 208 p.
7Rosen G. A History of Public Health. – The Johns Hopkins University Press, 1993. – 632 p
8Kelly K. The History of Medicine. Medicine Today: 2000 to the Present, Infobase publishing: 2010, pp 160
9Kelly K. The History of Medicine. Medicine Becomes a Science: 1840-1999, Infobase publishing: 2010, pp 168
10Сорокина Т.С. История медицины: учебник; 6-издание. – Москва, 2007. – 333 с.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcija un krājums.