Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ināra Nokalna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_045LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīniskā bioķīmijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ināra Nokalna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Organiskā ķīmija un bioloģija vidusskolas līmenī. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma ķīmisko uzbūvi, tajā notiekošiem vielmaiņas procesiem un to regulācijas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads bioķīmijā. Aminoskābes un proteīni. Enzīmi.Lekcijas1.00auditorija
2Ievads bioķīmijā. Aminoskābes un proteīni. Enzīmi.Lekcijas1.00auditorija
3Ogļhidrātu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
4Ogļhidrātu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
5Lipīdu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
6Lipīdu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
7Aminoskābju metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
8Aminoskābju metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
9Enzīmu klasifikācija. Vitamīni. Enzīmi.Nodarbības1.00laboratorija
10Enzīmu darbības atkarība no vides temperatūras. Enzīmu specifiskums. Ogļhidrāti kā enerģijas avots.Nodarbības1.00laboratorija
11Laktāta un PVS pierādīšana. Glikozes iesaiste metabolismā.Nodarbības1.00laboratorija
12Kolokvijs. Enzīmi. Ogļhidrātu metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
13Tauki kā enerģijas avots. Ketonvielas.Nodarbības1.00laboratorija
14Holesterols. Aminoskābju deaminēšana un pāraminēšana. Amonjaka avoti.Nodarbības1.00laboratorija
15Aminoskābju metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
16Kolokvijs. Lipīdu un aminoskābju metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga teorētisko tēmu apguve, izmantojot citus avotus, kā zinātniskās grāmatas, publikācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
- dalība praktiskās nodarbībās, uzdevumu risināšana; - rakstiski, starpposmu pārbaudes darbi, - gala pārbaudījumā ieskaite ar atvērtiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs: - pastāstīt par cilvēka organisma veidojošo molekulu uzbūvi un nozīmi, - raksturot enzīmu darbību un to saistību ar vitamīniem, - definēt galvenos bioenerģētikas un vielmaiņas principus, to regulācijas iespējas, - novērtēt iegūto bioķīmisko rezultātu nozīmi diagnostikā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pielietos iegūtās teorētiskās zināšanas praksē: Mācēs izskaidrot organismā notiekošos procesus: - kā no glikozes organisms var iegūt enerģiju un kā notiek glikozes rezervju veidošanās process, glikozes sintēzi pie ogļhidrātu iztrūkuma; - kā no taukiem organisms iegūs enerģiju un kā notiek tauku atjaunošanās process, holesterola nozīmi, ketonvielu veidošanās procesu un kā to novērst; - kā organismā nonāk aminoskābes, to izmantošanas ceļi; Spēs novērtēt hormonu loma metabolismā. Spēs analizēt ar bioķīmiskām metodēm iegūtos rezultātus un novērtēt to nozīmi.
Kompetences:Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par organismā notiekošiem ķīmiskiem procesiem; to integrāciju un regulāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. Metodiskais materiāls studentiem. RSU 2018.
2R.K. Murry, D.K. Granner, D.A.Mayes, U.W. Rodnee. Harper's Biochemistry Lange Medical Publications, 2010.
3e- studijas RSU.
Papildus literatūra
1PUB MED datu bāze.
Citi informācijas avoti
1R.A. Harvey, D.R. Ferrier. Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series), 2010: 544.