Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Didzis Lauva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_048LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizikaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Didzis Lauva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv , fizikaatrsu[pnkts]lv , +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas matemātikā un fizikā vidusskolas kursa apjomā, kā arī valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
Veicināt teorētisko zināšanu un prasmju apguvi medicīniskajā fizikā, kas tiks iegūtas lekciju un praktisko nodarbību laikā un būs nepieciešamas citu mācību disciplīnu apguvē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Darba drošība fizikas laboratorijā. Ievads matemātiskajā analīzē. Funkcijas atvasinājums un diferenciālis.Nodarbības1.00auditorija
2Funkcijas integrālis un tā lietojums bioloģijā un medicīnā. Diferenciālvienādojumi un to lietojums bioloģijā un medicīnā.Nodarbības1.00auditorija
3Tiešie un netiešie mērījumi medicīnā. Laboratorijas darbs: Mērīšana un kļūdu aprēķināšana.Nodarbības1.00auditorija
4Šķidrumu uzbūve un virsmas īpašības. Iekšējā berze šķidrumos. Laboratorijas darbs: Šķidruma viskozitātes un virsmas spraiguma koeficienta noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
5Elektriskā lauka un līdzstrāvas lietojums medicīnā. Laboratorijas darbs: Elektroforēze.Nodarbības1.00auditorija
6Elektromagnētiskais lauks un tā raksturlielumi. Lādētu daļiņu kustība elektromagnētiskā laukā. Laboratorijas darbs: Ģeomagnētiskā lauka indukcijas horizontālās komponentes noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
7Ģeometriskā optika. Gaismas pilnīga iekšēja atstarošanās. Laboratorijas darbs: Refraktometrija.Nodarbības1.00auditorija
8Gaismas emisija, absorbcija un izkliede. Spektroskopija. Laboratorijas darbs: Fotoelektrokolorimetrija.Nodarbības1.00auditorija
9Spontānais un inducētais starojums. Laboratorijas darbs: Lāzera starojuma īpašības.Nodarbības1.00auditorija
10Jonizējoši starojumi. Dozimetrija. Laboratorijas darbs: Radiācijas fona mērīšana.Nodarbības1.00auditorija
11Ievads medicīniskajā fizikā.Lekcijas1.00auditorija
12Viļņi un svārstības.Lekcijas1.00auditorija
13Elektrība un magnētisms.Lekcijas1.00auditorija
14Elektromagnētiskā radiācija.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentu patstāvīgais darbs tiks organizēts, izstrādājot 10 laboratorijas darbus, sagatavojot laboratorijas darbu protokolus, kā arī gatavojoties semināram un eksāmenam semestra beigās.
Vērtēšanas kritēriji:
Prezentācija: Semestra beigās katrs students sniedz prezentāciju, kurā tiek demonstrēts kāds no izstrādātājiem laboratorijas darbiem, kā arī izpratne par fizikālo principu izmantošanu medicīnā, kas ietver informācijas apkopošanu un savu secinājumu izklāstu. Eksāmens: Daudzizvēļu testā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas, sapratne par medicīnas fizikas diagnostikas aparatūras darbības principiem un to teorētiskajiem un praktiskiem pielietojumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus; Izklāstīt fizikas un matemātikas pamatnozīmi medicīnā un slimību veidošanās procesos; Aprakstīt medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālās īpašības un iegūšanas veidus; Nosaukt un novērtēt elektromagnētiskā spektra diapazonu iedarbības veidus uz cilvēka veselību; Paskaidrot lāzera uzbūvi, tā darbības principus, izmantošanu medicīnā un lāzerdrošību; Izskaidrot vienkāršas medicīniskās diagnostikas aparatūras uzbūves un darbības principus; Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības; Izskaidrot rentgenstarojuma un datortomogrāfijas darbības principus un to izmantošanu diagnostikā.
Prasmes:Studenti pratīs pielietot iegūtās fizikāli tehniskās teorētiskās zināšanas turpmāk profilējošo mācību kursu apguvē.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Davidovits P. Physics in Biology and Medicine. – London: Elsevier, 2001, pp.303.
2Giancoli D. C. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 3rd ed., London: Prentice Hall, 2000, pp. 689.
3Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (1. semestris) - Rīga, AML, 2008., pp. 79.
4Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris) - Rīga, AML, 2007, pp. 76.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi no e-studijas sadaļas „Medicīniskā fizika” RSU serverī.