Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jevgenijs Proskurins

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_009LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Fizika; Medicīniskā fizikaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv, fizikaatrsu[pnkts]lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas zināšanas matemātikā un fizikā. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem vispārīgās medicīniskās fizikas jautājumiem; 2. Veicināt izpratnes veidošanu par fizikas likumu nozīmi medicīnas diagnostikas aparatūras principos un slimību diagnostikā; 3. Apgūt kursā ietverto medicīniskās fizikas jautājumu (biomehānikas, asinsrites, acs optiskās sistēmas, dzirdes) uzdevumu tipus un to risināšanas metodiku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Darba drošība fizikas laboratorijās. Ievads augstākajā matemātikā. Funkcijas atvasinājums. Funkcijas diferenciālis. Lietojumi matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un medicīnā.Nodarbības1.00auditorija
2Nenoteiktais un noteiktais integrālis, to lietojumi matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un medicīnā.Nodarbības1.00auditorija
3Vienkārša fizikāla eksperimenta norises plānošana fizikas procesu izpētē, izmantojot eksperimenta gaitas aprakstu.Nodarbības1.00auditorija
4Cieta ķermeņa rotācijas kustība. Sviras un savienojumi cilvēka balsta un kustības aparātā. Saglabāšanās likumi mehānikā. Cilvēka mehāniskais darbs un jauda.Nodarbības1.00auditorija
5Šķidrumu molekulārā uzbūve. Šķidrumu virsmas īpašības. Kapilaritāte. Gāzu embolija.Nodarbības1.00auditorija
6Kļūdu veidi. Laboratorijas darbs: Mērīšana.Nodarbības1.00auditorija
7Mehāniskās svārstības un viļņi. Akustikas metodes diagnostikā. Akustiskie mērījumi, to lietojumi medicīnā. Logaritmiskās skalas. Klīnisko akustisko izmeklēšanas metožu fizikālie pamati. Laboratorijas darbs: Audiometrija.Nodarbības1.00auditorija
8Ultraskaņa, tās iegūšana, īpašības un izmantošana medicīnā. Doplera efekts. Laboratorijas darbs: Šķidruma plūsmas ātruma mērīšana.Nodarbības1.00auditorija
9Šķidrumu molekulārā uzbūve. Šķidrumu virsmas īpašības. Kapilaritāte. Gāzu embolija. Laboratorijas darbs: Šķidrumu virsmas spraiguma koeficienta noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
10Šķidrumu un gāzu plūsma. Iekšējā berze. Normālie un anomālie šķidrumi. Laboratorijas darbs: Šķidruma viskozitātes koeficienta noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
11Termodinamika. Pirmais un otrais termodinamikas likums. Entropija. Laboratorijas darbs: Ķermeņu atdzišanas likuma pārbaude.Nodarbības1.00auditorija
12Dzīvs organisms kā vaļēja termodinamiska sistēma. Darba veidi dzīvajos organismos. Siltumapmaiņa, tās veidi. Cilvēka organisma termoregulācija. Semestra noslēgums.Nodarbības1.00auditorija
13Līdzstrāvas un elektrostatiskā lauka izmantošana medicīnā. Lab.d.: Elektroforēze. Jonu kustīguma noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
14Bioloģisku objektu audu un orgānu elektriskās aktivitātes izmantošana diagnostikā. Neelektrisku fizikālu lielumu mērīšanas metodes. Signālpārveidotāji. Lab. d.: Termoelektriskie signālpārveidotāji.Nodarbības1.00auditorija
15Magnētiskais lauks, tā raksturlielumi. Elektromagnētiskais lauks. Lab. d.: Zemes magnētiskā lauka indukcijas horizontālās komponentes noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
16Seminārs.Nodarbības1.00auditorija
17Staru (ģeometriskā) optika. Lēcu aberācijas, to novēršana. Gaismas interference un difrakcija. Šķiedru optika. Lab. d.: Refraktometrija. Korelācijas un regresijas analīze.Nodarbības1.00auditorija
18Luminiscence. Inducētais starojums. Lāzerstarojuma lietojumi medicīnā. Hologrāfija, tās lietojumi. Lab. d.: Lāzers un hologrāfija.Nodarbības1.00auditorija
19Gaismas polarizācija. Polarizētas gaismas iegūšanas metodes. Vielu optiskā aktivitāte. Lab. d.: Polarimetrija.Nodarbības1.00auditorija
20Gaismas absorbcija un izkliede. Absorbcijas spektrālanalīze. Lab. d.: Fotoelektriskā kolorimetrija.Nodarbības1.00auditorija
21Termiskais starojums. Kvantu mehānikas elementi. Optiskā starojuma veidošanās. Atomu un molekulu emisijas spektri. Emisijas spektrālanalīze, tās lietojumi. Lab. d.: Spektrometrija.Nodarbības1.00auditorija
22Rentgenstarojums, tā rašanās. Bremzes un raksturīgais rentgenstarojums, to spektri. Rentgenfluorescence. Rentgenstaru izmantošana medicīnā, zinātnē un tehnikā.Nodarbības1.00auditorija
23Jonizējošo starojumu dozimetrija. Dozimetrijas ierīces. Kodolfizika. Atoma kodola uzbūve. Kodolreakcijas. Radioaktīvo izotopu izmantošana medicīnā. Lab. d.: Elementārdaļiņu skaitītājs.Nodarbības1.00auditorija
24Kolokvijs.Nodarbības1.00auditorija
25Biomehānikas principi.Lekcijas1.00auditorija
26Asinsrites uzbūve no matemātikas viedokļa.Lekcijas1.00auditorija
27Optiskās metodes medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
28Cilvēka organisma fizikālie lauki.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un pāru darbs – laboratorijas darbu izstrāde atbilstoši kursa tēmām, zinātnisko publikāciju lasīšana, izmantojot apgūtās zināšanas. Uzdevumu par asinsriti, šļirču uzbūvi, asinspārliešanu, cilvēka ķermeņa uzbūves parametru aprēķini.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu līdzdalība praktiskajās nodarbībās. Eksāmenā ir daudzivēļu testa jautājumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: 1. Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus; 2. Izklāstīt fizikas un matemātikas nozīmi medicīnā un slimību veidošanās procesos; 3. Aprakstīt medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālās īpašības un iegūšanas veidus; 4. Izskaidrot kardiovaskulāro slimību diagnostikas pamatprincipus; 5. Izskaidrot asinspārliešanas un šļirču uzbūvi no fizikāli-matemātiskā viedokļa; 6. Nosaukt un novērtēt elektromagnētiskā spektra diapazonu iedarbības veidus uz cilvēka veselību; 7. Paskaidrot lāzera uzbūvi, tā darbības principus, izmantošanu medicīnā un lāzerdrošību; 8. Izskaidrot vienkāršākās medicīniskās diagnostikas aparatūras uzbūves un darbības principus; 9. Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: 1. Pratīs apstrādāt fizikālo mērījumu datus; 2. Pratīs lietot medicīniskajā fizikā izmantotos terminus; 3. Pratīs izmērīt un novērtēt radiācijas fona vērtības.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Davidovits P. Physics in Biology and Medicine. – London: Elsevier, 2001, pp. 303.
2Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (1. semestris) - Rīga, AML, 2008., pp. 79.
3Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris) - Rīga, AML, 2007, pp. 76.
Papildus literatūra
1Kane S.A. Introduction to physics in modern medicine. – London: Tailor&Francis, 2003, pp. 330.