Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Agnese Brangule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ķīmija; Medicīnas ķīmija

Mērķis

Padziļināt izpratni par pārvērtībām, procesiem un to norises likumsakarībām, sagatavojot studentus tālākām medicīnas studijām.

Priekšzināšanas

Atbilstoši Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam: ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšana un Izpratne.
Studenti zinās un izpratīs, atbilstoši studiju kursa tēmu sadalījumam:
1. Zinās un izpratīs medicīniskās ķimijas faktus, jēdzienus, definīcijas un terminoloģiju (šķīdumi, to nozīme medicīnā, koligatīvie procesi, osmoze, oksidēšanās procesi neorganiskos un organiskos procesos, ķinētika, līdzsvars, skābju-bāzu teorijas, pH un buferšķīdumi).
2. Izmantos un veidos izpratni par medicīniskajā ķīmijā izmantotajiem paņēmieniem un metodiku gan rezultātu iegūšanā, gan to apstrādē un dažādu procesu skaidrošanā (piemēram, kinētika, līdzsvars).
3. Izpratīs zinātniskās informācijas izmantošanas nozīmi.

Prasmes

Izmantošana, Analīze un Sintēze.
Skaidrojot procesus un likumsakarības:
1. Pratīs izmantot medicīniskās ķīmijas faktus, jēdzienus un terminoloģiju jaunās situācijās un atšķirīgos veidos.
2. Analizēt, salīdzināt, izvērtēt medicīniskajā ķīmijā izmantotās metodes un paņēmienus.
3. Pilnveidos prasmes izmantot un analizēt zinātniskās informācijas nodošanas metodes:
a. Izmantos problēmu risināšanas prasmes. Pilnveidos prasmi risināt situāciju uzdevumus.
b. Pilnveidos prasmes izmantot zinātnisko literatūru kā informācijas avotu.
c. Novērtēs un izmantos drošas darba metodes laboratorijā.
d. Izmantos komunikācijas prasmes, darbojoties organizētā grupu darbā.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti: izmantos iegūtās zināšanas un prasmes par daudzveidīgajiem vispārīgās un neorganiskās ķīmijas procesiem un ķīmisko reakciju norises mehānismiem un prognozēs to ietekmi uz cilvēka homeostāzi; izmantos laboratorijas darbos iegūtās prasmes – sagatavot, veikt eksperimentu, izmantot atbilstošos piederumus un iekārtas, novērtēt rezultātus – tālākā praktiskā vai zinātniskā darbā; pilnveidos prasmi integrēt medicīniskās ķīmijas zināšanas kā daļu no kopējām zināšanām par cilvēku, veicinot pilnvērtīgu cilvēka kā vienota organisma uztveri.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsĀris Kaksis, Irina Kazuša, Anita Pastare, Agnese Brangule, Mihails Haļitovs, Līga Prieciņa, Ilmārs Rikmanis, Eduards Baķis, Karina Kalerija Kostrjukova
Medicīna1MaģistrsObligātsAgnese Brangule, Karina Kalerija Kostrjukova, Ilmārs Rikmanis, Mihails Haļitovs, Eduards Baķis, Līga Prieciņa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligāts