Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aivars Vētra

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_166LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Vētra
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bakalaura grāds veselības aprūpē.
Mērķis:
Padziļināt izpratni par medicīniskās rehabilitācijas nozares organizācijas modeļiem, nacionālā un Eiropas līmeņa regulējošiem normatīvajiem aktiem, medicīniskās rehabilitācijas organizācijas un finansēšanas modeli Latvijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Medicīniskās rehabilitācijas organizācijas modeļi, pēctecība, loģistika, formas. Piemēri dažādās Eiropas un pasaules valstīs. Izmaksu efektivitāte.Nodarbības2.00auditorija
2Medicīniskās rehabilitācijas attīstības vēsture Latvijā. Medicīniskās rehabilitācijas modelis (organizatorais, finansēšanas) Latvijā. Regulējošie normatīvie akti. Pārvaldības principi.Nodarbības2.00auditorija
3Medicīniskās rehabilitācijas attīstības perspektīvas saskaņā ar kopējo nacionālo un ES attīstības stratēģiju. Profesionālās organizācijas un to loma.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras izpēte, gatavošanās semināra nodarbībām.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība nodarbībās, semināru prezentācijas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie pratīs aprakstīt medicīniskās rehabilitācijas organizācijas modeļus dažādos plānošanas līmeņos, šo pakalpojumu finansēšanas modeļus, tiem nepieciešamajiem profesionālajiem resursiem; spēs paskaidrot dažādās valstīs īstenotos modeļus.
Prasmes:Studējošie spēs analizēt medicīniskās rehabilitācijas organizācijas modeļu stiprās un vājās puses, pēctecību, izmaksu efektivitāti; spēs izstrādāt priekšlikumus dažādu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanai.
Kompetences:Studējošie gūs izpratni par esošo medicīniskās rehabilitācijas sistēmu Latvijā un ES un spēju strukturēti un analītiski plānot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas sistēmu atbilstoši sabiedrības un indivīda vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Delysa JA, Gans BM. Rehabilitation Medicine, Principles and Practice, Fourth ed. Lippincot-Raven Publishers, 2006.
Citi informācijas avoti
1Elektroniskie informācijas avoti