Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Anda Rožukalne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_157LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Classes (number)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Apgūts kurss "Ievads komunikācijas teorijās".
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar mediju, sabiedrisko attiecību vēstījumu un reklāmas auditorijas komunikācijas mijiedarbības procesiem, komunikācijas teoriju vidū izceļot mediju lietojuma un apmierinājuma teoriju, kas skaidro mediju lietojumu un auditorijas uzvedības likumsakarības. Kursa laikā tiks studēta izpratne par auditorijas veidošanos un transformāciju, masu auditorijas jēdzienu, apskatītas arī auditorijas pētījuma metodes un pieejas, ar kuru palīdzību var noskaidrot žurnālistikas, sabiedrisko attiecību un reklāmas efektivitāti.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Auditorijas jēdziens. Auditorijas izveidošanās likumsakarības.Lectures1.00auditorija
2Auditorijas tipi. Masu auditorija un tās pārmaiņas.Lectures1.00auditorija
3Auditorijas aktivitāte un pasivitāte. Sociālo mediju auditorija. Jaunās interneta auditorijas efektu teorijas. Auditorijas emocijas sociālajos medijos.Lectures1.00auditorija
4Auditorijas uzvedība mediju lietojuma procesā. Mediju lietojuma un apmierinājuma teorija, tās nozīme mediju funkcionālisma izpratnē.Lectures1.00auditorija
5Mediju lietojums. Dažādu mediju auditorijas.Lectures1.00auditorija
6Interaktivitātes fenomens. Virtuālās kopienas.Lectures1.00auditorija
7Auditorijas pētījumu pieejas. Auditorijas pētījumu metodes, mērķi un dati.Lectures1.00auditorija
8Inovatīvas auditorijas pētniecības metodes. Auditorijas pētījumi Latvijā un ES.Lectures1.00auditorija
9Mediju lietojuma analīze, izmantojot formātu "Mediju diena".Classes1.00auditorija
10Auditorijas pētījumu Latvijā un ES analīze, diskusija par pētījumu mēŗkiem, datiem, rezultātiem.Classes1.00auditorija
11Interviju ar auditorijas pārstāvjiem analīze, prezentēšana.Classes1.00auditorija
12Auditorijas sasniegšana sociālajos medijos, projekta prezentācija.Classes1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Auditorijas jēdziens. Auditorijas izveidošanās likumsakarības.Lectures1.00auditorija
2Auditorijas tipi. Masu auditorija un tās pārmaiņas.
3Auditorijas aktivitāte un pasivitāte. Sociālo mediju auditorija. Jaunās interneta auditorijas efektu teorijas. Auditorijas emocijas sociālajos medijos.Lectures1.00auditorija
4Auditorijas uzvedība mediju lietojuma procesā. Mediju lietojuma un apmierinājuma teorija, tās nozīme mediju funkcionālisma izpratnē.Lectures1.00auditorija
5Mediju lietojums. Dažādu mediju auditorijas.
6Interaktivitātes fenomens. Virtuālās kopienas.Lectures1.00auditorija
7Auditorijas pētījumu pieejas. Auditorijas pētījumu metodes, mērķi un dati.Lectures1.00auditorija
8Inovatīvas auditorijas pētniecības metodes. Auditorijas pētījumi Latvijā un ES.
9Mediju lietojuma analīze, izmantojot formātu "Mediju diena".
10Auditorijas pētījumu Latvijā un ES analīze, diskusija par pētījumu mēŗkiem, datiem, rezultātiem.Classes1.00auditorija
11Interviju ar auditorijas pārstāvjiem analīze, prezentēšana.Classes1.00auditorija
12Auditorijas sasniegšana sociālajos medijos, projekta prezentācija.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. semināra uzdevums: Sagatavot prezentāciju (7-10 minūtes), kurā apkopota viena mediju lietojuma diena un mediju lietojuma tendences grupā (3-4 cilvēki), analizējot tās kontekstā ar globālajām tendencēm. 2. semināra uzdevums: Patstāvīgi sameklēt un analizēt dažādus mediju un reklāmas auditorijas pētījumus (katrā semināru grupā jābūt pētījumiem par preses, TV, radio, interneta auditoriju). Sadaloties grupās (2-3 studenti), prezentēt šo pētījumu rezultātus un analizēt kontekstā ar apgūto teorētisko materiālu. Katra prezentācija ietver šādas sadaļas: pētījuma autori, mērķi, metodes, pētījuma struktūra, galvenie secinājumi, pētījuma datu korelācija ar citiem pētījumiem, pētījuma datu analīze kontekstā ar teorētiskajām zināšanām par mediju auditorijām. Katra grupa gatavo atšķirīgu pētījumu prezentāciju!!! Tātad grupām savā starpā jāsaskaņo savas prezentācijas. 3. semināra uzdevums: Patstāvīgi sameklēt un analizēt dažādus mediju un reklāmas auditorijas pētījumus (katrā semināru grupā jābūt pētījumiem par preses, TV, radio, interneta auditoriju). Sadaloties grupās (2-3 studenti), prezentēt šo pētījumu rezultātus un analizēt kontekstā ar apgūto teorētisko materiālu. Katra prezentācija ietver šādas sadaļas: pētījuma autori, mērķi, metodes, pētījuma struktūra, galvenie secinājumi, pētījuma datu korelācija ar citiem pētījumiem, pētījuma datu analīze kontekstā ar teorētiskajām zināšanām par mediju auditorijām. Katra grupa gatavo atšķirīgu pētījumu prezentāciju!!! Tātad grupām savā starpā jāsaskaņo savas prezentācijas. 4. semināra uzdevums: 1) Katrs students paralēli kursa lekcijām un citām nodarbībām veic 3 intervijas ar dažādiem cilvēkiem (jautājumu saraksts atsevišķā failā), apkopo savus rezultātus un izdara secinājumus, kas balstīti teorētiskajās atziņās par mediju auditorijām (2000 vārdu). 2) Sadaloties grupās (3-4 cilvēki), studenti apkopo savu interviju rezultātus un prezentē tos, kā arī analītiskus secinājumus semināra laikā, piedāvājot 5-10 atziņas par mūsdienu auditorijas uzvedības paradoksiem. Semināru rakstu darbu iesniegšanas termiņš – pirms katra semināra (kopā jābūt 4 semināra darbiem un prezentācijām; prasības: analizēt teorētiskās literatūras tekstu, salīdzinot to ar procesiem Latvijā, semināra praktiskie darbi tiek prezentēti semināra laikā.)
Vērtēšanas kritēriji:
Prasības kopsavilkumiem un semināriem: Semināra rakstu darbā studentam jādemonstrē sava izpratne par doto materiālu, iekļaujot arī analīzi, vērtējumu, salīdzinājumu ar citām zināšanām un Latvijas situāciju. Semināru apmeklējums un prezentāciju sagatavošana semināriem ir obligāta. Prezentācija ietver grupas darba kopsavilkumu, savukārt katram studentam uz semināru ir jāiesniedz materiāls, pēc kura ir novērtējams viņa individuālais ieguldījums grupas darbā, to pievieno semināra tēzēm. Students netiek pielaists pie eksāmena kārtošanas, ja viņam/viņai ir vairāk nekā viens neapmeklēts vai neieskaitīts seminārs (slimības vai citi ārkārtas gadījumi tiek izskatīti individuāli, laikus informējot par problēmām pirms gala pārbaudījuma). Semināru atstrāde iespējama tikai pirms eksāmena pasniedzēja konsultāciju laikā, atstrādāt var tikai attaisnotu iemeslu dēļ kavētus seminārus. Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Semināru nodarbības tiks organizētas kā diskusija – domu apmaiņa, kuras mērķis ir mācīt domāt par mediju auditorijām. Lekciju un vieslekciju apmeklēšana – 20%. Semināru apmeklētība un līdzdalība semināros (aktivitāte, semināru rakstu darbi un atbilžu kvalitāte) – 30%. Kursa projekts (intervijas ar auditorijas pārstāvjiem) – 25%. Eksāmens – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • Aprakstīs mediju un sociālo mediju auditorijas būtību, tipoloģiju, analīzes teorētiskās pieejas. • Pastāstīs un raksturos mediju auditorijas vēsturi un mūsdienu attīstības procesus. • Izpratīs mediju funkciju un auditorijas savstarpējo mijiedarbību. • Izklāstīs mediju auditorijas pētījumu mērķus un metodes dažādās komunikācijas jomās. • Izklāstīs mediju lietojuma socioloģiju. • Izpratīs mediju auditorijas aktivitātes un pasivitātes konceptus, interaktivitāti.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši: • Prasmi novērtēt un analizēt mediju auditorijas tipus. • Prasmi atšķirt un pielietot mediju auditorijas pētījumu metodes. • Prasmi atšķirt un novērtēt multimediju auditorijas uzvedību. • Prasmi atšķirt interaktivitātes līmeņus un funkcijas multimediju komunikācijā. • Prasmi analizēt mediju auditorijas pētījumu un pieejas. • Iemaņas interpretēt mediju lietojuma paradumus un to cēloņus. • Iemaņas integrēt mūsdienu auditorijas izpratnes multimediju komunikācijas procesā.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši: • Kompetenci izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju mediju auditorijas novērtēšanai, lai sasniegtu dažādus komunikācijas mērķus. • Atbildību par mediju auditorijas novērtēšanai savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību, kā arī tās eventuālajiem efektiem. • Kritisku attieksmi pret mediju auditorijas pētījumu metodēm, saturu un formu. • Paškritisku attieksmi pret mediju auditorijas datos ietvertās informācijas vērtību un tās atbilstību komunikācijas vajadzībām. • Atbildīgu, uz zināšanām balstītu tehnoloģiju pielietošanu mediju auditoriju novērtēšanas un sasniegšanas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce