Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Sergejs Kruks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_159LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
kurss Ievads komunikācijas teorijās.
Mērķis:
iemācīt pielietot kvantitatīvo mediju satura analīzes metodi; sekmēt studentu izpratni par žurnālistikas un sabiedrisko attiecību tekstu empīrisko analīzi; attīstīt pētījuma projekta sagatavošanas un īstenošanas prasmes, iemācot formulēt hipotēzes un pētniecības jautājumus, izstrādāt datu vākšanas metodoloģiju un interpretēt iegūtos datus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mediju kontentanalīzes jēga. Datu nozīme mediju darba izvērtēšanā. Pētniecības problēmu formulēšana. Pētījuma jautājumi un hipotēzes. Koncepti un konstrukti.Lectures1.00auditorija
2Pētījuma tēmas izvēle, problēmas formulējums, aktualitātes pamatojums.Classes1.00auditorija
3Mērāmās vienības. Datu operacionalizācija. Kontentanalīzes kategorijas. Mērījumu skalu veidi.Lectures1.00auditorija
4Kontentanalīzes vienības un kategorijas.Classes1.00auditorija
5Sinhronisks un diahronisks pētījums. Izlases jēdziens. Izlašu veidi, to izvēle pētījumam.Lectures1.00auditorija
6Kodēšanas instrukcija. Datu vākšanas protokols. Kodēšanas process. Pilotpētījums. Kļūdas aprēķināšana. Kategoriju precizējums.Lectures1.00auditorija
7 Kategoriju sistēmas labojumi un papildinājumi. Kodēšanas instrukcija. Pētījuma izlase.Classes1.00auditorija
8Kontentanalīzes datu apstrāde, korelācija un interpretācija. Atskaites rakstīšana.Lectures1.00auditorija
9Kontentanalīzes teorētiskie pamati. Paradigmas un teorijas. Objektīvo datu vākšanas principi.Lectures1.00auditorija
10Pētījuma pieteikuma prezentācija: problēmas formulējums un pamatojums, hipotēze vai pētniecības jautājums, izlase, kategoriju sistēma, pilotpētījuma apraksts un iegūto datu provizoriskā interpretācija ar grafikiem un tabulāmClasses1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros sniegtās zināšanas pielietot, sagatavojot mediju kvantitatīvā pētījuma pieteikumu.
Vērtēšanas kritēriji:
Grupas projekts – kvantitatīvā pētījuma pieteikums. Līdzdalība semināros. Eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:satura kvantitatīvās analīzes metodoloģijas principi.
Prasmes:noteikt pētniecības problēmu, formulēt pētniecības jautājumus un hipotēzes, sagatavot mediju satura kvantitatīvā pētījuma dizainu, īstenot pilotpētījumu, interpretēt datus, uzrakstīt pētījuma pieteikumu.
Kompetences:vērtēt mediju vēstījumus, pielietojot kvantitatīvo pētniecības metodi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce