Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Valdis Tilgalis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_160LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valdis Tilgalis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar mediju plānošanas pamatiem un to nozīmi reklāmas kampaņu efektivitātē. Klausoties lekcijas un piedaloties semināru nodarbībās, kā arī studējot teorētisko literatūru (būtiskākie grāmatu teksti tiks izdalīti, kā arī dotas Interneta adreses), studenti iepazīsies ar mediju komunikācijas stratēģiju un taktiku izstrādi; mediju plānošanā lietotiem terminiem; mediju auditoriju pētījumiem un to efektīvas pielietošanas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa tēmā.Lekcijas1.00auditorija
2Reklāmas kampaņu mediju plānošanas būtība, tās attīstības mūsdienu procesi. Mediju plānošanas vieta un loma organizācijas (institūcijas, uzņēmuma) veiksmīgā darbībā. Mediju plānošanas īpatnības atkarībā no uzstādītajiem komunikācijas mērķiem un uzdevumiem.Lekcijas5.00auditorija
3Mediju plānošanas izmantojumu multimediju komunikācijā pielietošana un analīze. Analīzes un vērtīgu ieteikumu došana, kā veiksmīgāk risināt ar mediju plānošanu saistītus jautājumus.Nodarbības4.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa tēmā.Lekcijas1.00auditorija
2Reklāmas kampaņu mediju plānošanas būtība, tās attīstības mūsdienu procesi. Mediju plānošanas vieta un loma organizācijas (institūcijas, uzņēmuma) veiksmīgā darbībā. Mediju plānošanas īpatnības atkarībā no uzstādītajiem komunikācijas mērķiem un uzdevumiem.Lekcijas4.00auditorija
3Mediju plānošanas izmantojumu multimediju komunikācijā pielietošana un analīze. Analīzes un vērtīgu ieteikumu došana, kā veiksmīgāk risināt ar mediju plānošanu saistītus jautājumus.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semestra laikā students lasa ieteicamo literatūru un interneta avotus, klausās lekcijas un aktīvi līdzdarbojas lekcijās un semināros. Semestra laikā studentam jāizlasa vismaz divas grāmatas par mediju plānošanas jautājumiem no studiju kursa literatūras saraksta, un jācenšas būt lietas kursā par jaunumiem mediju plānošanas jautājumu jomā, iepazīstoties ar pieejamo informāciju internetā, zinātnisko publikāciju datu bāzēs – EBSCO, Emerald, SAGE u.c. Gan ar esošajām, gan ar iegūtajām zināšanām studentiem jādalās savā starpā gan lekciju laikā, gan diskusijās ārpus lekcijām, tādējādi attīstot katram savas un visu kopā zināšanas par mediju plānošanas jautājumiem. Analītiski kritisko prasmju attīstīšanai studentam regulāri jāseko līdzi un jāanalizē Latvijas mediju nozares rādītāji. Informācija rodama gan tradicionālajos medijos, gan internetā www.tns.lv, www.lra.lv, www.gemius.lv u.c., kā arī lielāko Latvijas uzņēmumu interneta mājas lapās. Līdztekus studentam jāseko līdzi reklāmas un mediju plānošanas tendencēm Latvijas un ārzemju medijos (prese, TV, radio, internets u.c.). Katras nodarbības sākumā studentam jāpiedalās aktualitāšu apspriešanā – diskusijā par jaunumiem mediju plānošanas jomā. Mediju plānošanas pamatu kursa ietvaros, studentam ir jāveic pētījums vai jāizstrādā projekta plāns, kas saistīts ar mediju plānošanu, un tas jāprezentē auditorijā. Pētījuma vai projekta plānu var izstrādāt individuāli vai arī izmantojot komandu darba metodi (2–3–4 studenti grupā), tēmu vispirms saskaņojot ar studiju kursa docētāju. Studentam ir jāorientējas mediju plānošanas teorētiskajās nostādnēs un ar patstāvīgo darbu (pētījumu, projekta plānu) saistītajā literatūrā (periodikā, grāmatās) latviešu valodā un arī svešvalodās, īpašu vērību pievēršot darbiem angļu valodā. Studentam jāprot akumulēt progresīvās zināšanas par darbu un mācībām, kā arī radoši izstrādāt un vadīt sadarbības projektus saistībā ar mediju plānošanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Semināru rakstu darbi – kopsavilkumi; grupu darbi – reklāmas projektu izstrāde un prezentācijas; patstāvīgās studijas un aktivitāte informācijas, atziņu apmaiņā nodarbībās; eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • Pastāstīs par reklāmas kampaņu mediju plānošanas būtību, tās attīstības mūsdienu procesiem. • Raksturos mediju plānošanas vietu un lomu organizācijas (institūcijas, uzņēmuma) veiksmīgā darbībā. • Novērtēs mediju plānošanas īpatnības atkarībā no uzstādītajiem komunikācijas mērķiem un uzdevumiem. • Pielietos un analizēs mediju plānošanas izmantojumu multimediju komunikācijā. • Analizēs un dos vērtīgus ieteikumus kā veiksmīgāk risināt ar mediju plānošanu saistītus jautājumus.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst: • Prasmi veidot mediju plānošanas projektus. • Prasmes analizēt mediju un reklāmas kvalitāti. • Iemaņas analizēt mediju un reklāmas efektivitāti. • Prasmi risināt ar mediju plānošanu un reklāmu saistītus jautājumus. • Prasmes izmantot kursa zināšanas, lai veicinātu kompetenci un konkurētspēju darba tirgū. • Kritiski analītiskās prasmes mediju plānošanas projektu izvērtēšanā.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst šādas kompetences: • Spēja izvērtēt realitāti, pielietojot pieejamo informāciju mediju plānošanas projektu izveidei. • Atbildība par savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību. • Kritiska attieksme pret reklāmas kampaņu mediju plānošanas projektu saturu, formu un pasniegšanas veidu. • Paškritiska attieksme pret mediju plānošanas projektos ietvertās informācijas vērtību un mērķauditorijai sniegtās informācijas atbilstību tās vajadzībām. • Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju pielietošana mediju plānošanas projektu veidošanas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Shimp, Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion, 8ed, 2010, US, p.668.
2O’Guinn, Allen, Semenik, Advertising & Integrated Brand Promotion, 5ed, 2010, US, p.726.
3J.Thomas Russell, Ronald Lane, Kleppner’s Advertising Procedure, 15th edition 2002, p.4-9, 23-27, 677, USA (www.prenhall.com/myphlip)
4Frank Jefkins, Daniel Yadin, Advertising, 4th edition, 2000, p.4-14, 24, 370-371.
5Kenneth E.Clow, Donald Baack, Integrated Advertising, Promotion, & Marketing Communications, 2002, p.12, 260. (www.prenhall.com/clow)
6Gerard J.Tellis, Advertising and Sales promotion strategy,1998, p.18, 31,-32, 437.
7Rajeev Batra, John G.Mayers, David A.Aker, Advertising Management, 5th edition,1996, p.34, 39, 41-42, 46, 104.
8Reklāma 2005/06, izdevējs firma „Latvijas Tālrunis”, 2005.g., 3.- 312.lpp.
9Harijs Kārters. Efektīva reklāma. Jumava, 1993. 11-18.lpp.
10Valērijs Praude, Jakovs Beļčikovs, Mārketings, 1999, lpp.480-483; 508
11Paul W. Farris, John A. Quelch, Advertising & Promotion management, 1987, p.285
12Jim Surmanek, Media planning, 1992, p.22-25, 110-111, 130-131.
13Surmanek, J., Media planning, 2006, p.2-165
14Hārts Dž, Dausta B. Panākumu plāns: e-mārketings. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007- 314 lpp.
15Ryan D., Jones C., Understanding Digital marketing, 2nd ed. Kogan page, 2012, p.281
16Shimp T.A., Andrews J.C., Integrated Marketing Communications in Advertising and Promotion, Cengage South-Western, 2013 - 688 p.
17Каплунов Д., «Копирайтинг массового поражения, Правообладатель: Питер, Дата выхода: 2011 Объем: 230 стр., 14 иллюстраций, ISBN: 978-5-459-00680-3
18Парабеллум А., Мрочковский Н., Бернадский С. 42 секрета эффективной рекламы. Управление потребителем, Издательство: Питер, 2013 г , 176 стр.
Citi informācijas avoti
1-