Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilva Skulte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_161LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Komunikācijas situāciju analīze.
Mērķis:
Veicināt studentu zināšanas un izpratni par informācijas apmaiņu un komunikācijas ar mediju starpniecību īpatnībām, kā arī dažādo mediju īpatnībām un diskusiju par tām mediju teorijas vēsturē. Veidot studentu kompetenci mediju teorijā, lai izprastu mediju attīstību un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācijas vēsture un mediju teorijas vēsture.Lekcijas2.00auditorija
2Rakstības loma kultūrā. Platons, Deridā.Nodarbības2.00auditorija
3Tehnoloģijas, sabiedrība un kultūra.Lekcijas2.00auditorija
4Grāmatas un lasīšana mūsdienās.Nodarbības1.00auditorija
5Kritiskās idejas. Marksisms, postmodernisms, feminisms un to ietekme mediju teoriju attīstībā.Lekcijas2.00auditorija
6Jaunie mediji medijteorētiskā aspektā. Noslēguma darbu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lasīt obligāto literatūru, sagatavot un prezentēt pārskatu par divu autoru veidotajām teorijām, rakstīt eseju par aktuālu problēmu mūsdienu mediju teorijā, sagatavoties eksāmenam.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklējums, atbilžu kvalitāte, izpratnes līmenis un kritisks skatījums (20%), prezentēto teoriju izpratnes dziļums (10%), kritiska analīze (10%), izklāsta precizitāte (10%), argumentācija un secinājumu formulējums (10%), grafiski vizuālās prezentācijas uztveramība un precizitāte (10%), atbildes uz jautājumiem un diskusija eksāmenā (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā maģistranti izprot mediju lomu sabiedrības dzīvē un kultūrā, pārzina teorētiskās domas attīstību par medijiem, to nozīmi un lietojuma tradīcijām.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie kritiski analizē medijteorētiskos tekstus un atziņas vēsturiskā un mūsdienu aspektā, analizē mediju darbību to specifikā, prot analizēt komunikāciju no mediju specifikas viedokļa.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie patstāvīgi orientējas pieejās un teorijās, kas ļauj labāk izprast mūsdienu mediēto komunikāciju, kā arī spēj kritiski analizēt mediju lomu sabiedrības un kultūras vēsturē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aronson, S.H. Bell's Electrical Toy, What's the Use? The Sociology of Early Telehone Usage. In Pool, Ithiel de Sola (ed): The Social Impact of the Telephone. 2nd ed. - Cambridge, Massaachusetts and London, 1977.
2Flusser, Vilém. Towards a philosophy of photography. Reaktion Books, 2013.
3Brecht, B. The Radio as an Apparatus of the Communication. In Semiotext(e), Neil Strauss (ed.), 16, VI, 1, New York, 1993
4Baudrillard, J., & Maclean, M. The masses: The implosion of the social in the media. New Literary History, 577-589. 1985. ,
5Bynum, T.W. Norbert Wiener’s Vision: The Impact of “the Automatic Age” on Our Moral Lives //
6Enzensberger, H.M. Constituents of a Theory of the Media. In Electronic Culture. Technology and Visual Representation, Timothy Druckrey (ed.), New York, 1996
7McLuhan, M. Understanding Media: The Extensions of Man. 3.ed. - Gingko Press, 2003
8Régis Debray, What is Mediology?
9Kellner, D. Baudrillard: A New McLuhan? //
10Luhman, N. The Reality of Mass Media. - Stanford: Stanford University Press, 2000.
11The Media: An Introduction. 2.ed. - ed. By A.Briggs and P.Cobley. - London, New York: Pearson Ltd., 2002.
12Ong, W. Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. 2.ed. - London, Routledge, 2002.
13Platons. Faidrs.//Dialogi un vēstules. - Rīga: Zinātne, 1999.
14Stiegler, B. Relational Ecology and the Digital Pharmakon.
15Kittler. F. Towards an Onthology of Media. in: Theory, Culture and Society. Vol. 26, No. 2-3, 2009, p. 23-31
16Virilio P. Speed and Information: Cyberspace Alarm!
17Kress, G. Literacy in the New Media Age. – London: Routledge, 2003.
18Hayles, N. Katherine. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. University of Chicago Press, 2008.
19 Couldry, Nick. "Does ‘the media’have a future?." European journal of communication 24.4 (2009): 437-449.
20Postman, Neil. "The disappearance of childhood." Childhood Education 61.4 (1985): 286-293.
21Haraway, Donna Jeanne (1991). "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century". Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. Routledge
22Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism : Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999: 833-44.
23McRobbie, Angela. "Young women and consumer culture: An intervention." Cultural studies 22.5 (2008): 531-550.
24Hepp A, Hjarvard S, Lundby K. Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society. Media, culture & society. 2015 Mar;37(2):314-24.
25Malabou C. Plasticity at the dusk of writing: Dialectic, destruction, deconstruction. Columbia University Press; 2010.