Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Kokarēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_018LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamati, uzņēmējdarbības pamati, tiesību pamati, likumdošanas pamati.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par menedžmenta teorētiskiem pieņēmumiem, praktiskām metodēm un to pielietojuma iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Menedžmenta teorijas pirmsākumi un attīstība. Vadīšanas process.Lekcijas1.00auditorija
2Menedžmenta teorijas pirmsākumi un attīstība Vadīšanas process.Nodarbības1.00auditorija
3Menedžmenta būtība, menedžera darbības jomu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
4Menedžmenta būtība, menedžera darbības jomu raksturojums.Nodarbības1.00auditorija
5Komunikācija organizācijā –saskarsmes funkcijas, komunikācijas procesi, komunikāciju veidi, komunikācijas kavēkļi.Lekcijas1.00auditorija
6Komunikācija organizācijā –saskarsmes funkcijas, komunikācijas procesi, komunikāciju veidi, komunikācijas kavēkļi.Nodarbības1.00auditorija
7Vadītājs un vara-varas veidi, ietekmes metodes, vadīšanas problēmas, personāla vadība.Lekcijas1.00auditorija
8Vadītājs un vara-varas veidi, ietekmes metodes, vadīšanas problēmas, personāla vadība.Nodarbības2.00auditorija
9Organizācijas vide.Lekcijas1.00auditorija
10Organizācijas vide.Nodarbības1.00auditorija
11Menedžmenta funkcijas - plānošana, organizēšana, motivēšana un kontrole.Lekcijas1.00auditorija
12Menedžmenta funkcijas - plānošana, organizēšana, motivēšana un kontrole.Nodarbības2.00auditorija
13Vadīšana pārmaiņu situācijās. Konfliktu menedžments, krīzes menedžments, stresa menedžments.Lekcijas1.00auditorija
14Vadīšana pārmaiņu situācijās. Konfliktu menedžments, krīzes menedžments, stresa menedžments.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgi studē izdales materiālu tekstu, nodarbību laikā piedalās tā apspriešanā, veic praktiskos uzdevumus, situāciju analīzi, rakstiski kārto pārbaudes darbus par studiju priekšmetā apskatītajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, pārbaudes darbu izpilde, patstāvīgo darbu izstrāde un prezentācija, rakstiska ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs: - nosaukt klasiskā menedžmenta teorijas, organizācijas teorētiskos pamatus; - izprast menedžmenta galveno funkciju – plānošanas, organizēšanas, motivēšanas un kontroles būtību; - izskaidrot, kas ir menedžeris un kāda ir tā loma organizācijā.
Prasmes:- izvērtēt dažādus vadīšanas stilus; to priekšrocības un trūkumus; - izprast komunikācijas un lēmumu pieņemšanas procesus; - novērtēt menedžmenta teorijas attīstību ietekmējošos faktorus; - diskutēt par menedžmenta teorijas priekštečiem.
Kompetences:- analizēt iekšējās un ārējās vides faktoru ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu; - izvērtēt kontroles procesu; - analizēt lēmumu pieņemšanas faktorus; - izskaidrot vadīšanas lomu konflikta, pārmaiņu un stresa situācijās; - piemērot dažādas konfliktu risināšanas metodes; - pamatot personāla vadības un kvalitātes vadības nepieciešamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praude V. Beļčikova J. Menedžments, R:„Vaidelote” 2007.
2Reņģe V. Organizāciju psiholoģija, R: Kamene 2003.
3Hamel G. The Future of Management, “Harvard BusinessSchool Press”, 2007.
Papildus literatūra
1Āmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri, R: „Apgāds Zvaigzne ABC”, SIA 2008.- 344 lpp.
2Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība, R: „Merkūrijs LAT” 2004. - 308 lpp.
3Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija, R: "RaKa", 2003. - 200 lpp.
4Geiselharts R. Stresa menedžments, R: „Balta eko” 2003. - 124 lpp.
5Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus, R: “Biznesa augstskola Turība”, SIA 2008. - 103 lpp.
Citi informācijas avoti
1Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus, R: “Biznesa augstskola Turība”, 2008.
2Pikeringa P. Personāla vadība, R: “Jāņa Rozes apgāds”, 2002.
3Pīrsija R. Informācijas menedžments, R: „Jumava”, 2006.
4Spulle Ā.A. Praktiskais personālmedžments, R: “Biznesa augstskola Turība”, 2004.
5Vorončuka I. Personāla vadība, R: Izglītības soļi 2009.