Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Daira Barānova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Ekonomika; MikroekonomikaMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daira Barānova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas ekonomikas pamatos vidusskolas līmenī, matemātikā.
Mērķis:
Sniegt studentiem pārskatu par mikroekonomikas teoriju, saistot to ar šīs teorijas praktiskās pielietošanas iespējām, izvērtējot alternatīvas un pieņemot pamatotus lēmumus ekonomikā. Šāda pieeja palīdz studentiem labāk izprast ne tikai mikroekonomikas teorijas nozīmi, bet arī rosina paredzēt gan savas, gan pārējo ekonomikas subjektu rīcības sekas, kritiski izvērtējot pieņemtos lēmumus dažādās sabiedrības ekonomiskās dzīves situācijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mikro un makroekonomika.Lekcijas1.00auditorija
2Resursu ierobežotība.Lekcijas1.00auditorija
3Alternatīvās izmaksas.Lekcijas1.00auditorija
4Ekonomiskās sistēmas.Lekcijas1.00auditorija
5Tirgus sistēma. Tirgus nepilnības un valsts loma ekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
6Jaunā ekonomika.Lekcijas1.00auditorija
7Pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījuma un piedāvājuma elastīgums.Lekcijas2.00auditorija
8Patērētāju rīcība tirgū un galējais derīgums.Nodarbības1.00auditorija
9Ražošanas organizācija.Nodarbības1.00auditorija
10Ieņēmumi un ražošanas izmaksas.Nodarbības1.00auditorija
11Konkurence un tirgus struktūra.Nodarbības1.00auditorija
12Firmas rīcība pilnīgās un nepilnīgās konkurences tirgū. Ražošanas resursu tirgus. Ienākumu sadale.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mikro un makroekonomika.Lekcijas1.00auditorija
2Resursu ierobežotība.Lekcijas1.00auditorija
3Alternatīvās izmaksas.Lekcijas1.00auditorija
4Ekonomiskās sistēmas.Lekcijas1.00auditorija
5Tirgus sistēma. Tirgus nepilnības un valsts loma ekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
8Patērētāju rīcība tirgū un galējais derīgums.Nodarbības1.00auditorija
9Ražošanas organizācija.Nodarbības1.00auditorija
10Ieņēmumi un ražošanas izmaksas.Nodarbības1.00auditorija
11Konkurence un tirgus struktūra.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kopsavilkumu izstrāde, referāts. Referāti: 1. Pozitīvās un normatīvās mikroekonomikas piemēri Latvijas (Igaunijas, Lietuvas) tautsaimniecībā. 2. Pieprasījuma un piedāvājuma šoku piemēri Latvijas (Igaunijas, Lietuvas) tautsaimniecībā. 3. RSU studenta budžeta taisne un priekšrocības. 4. Latvijas tirgus pieprasījuma elastība (preces/pakalpojumu izvēle studenta ziņā). 5. Engela līknes izmaiņas Latvijā, mainoties vidējai darba algai. 6. Darba laika un brīvā laika priekšrocības Latvijā un to ietekme uz darba spēka piedāvājumu. 7. Ražošanas funkcija un ražošanas resursu veidi. 8. Ilgtermiņa kapitāla problēmātika Latvijā. 9. Latvijas ekonomikas ražīguma novērtējums. 10. Pilnīgas konkurences iespējas Latvijā. 11. Korporatīvo finanšu raksturojums Latvijā. 12. Patēriņa pārpalikuma iespējas Latvijā. 13. Ražotāja pārpalikuma iespējas Latvijā. 14. Cenu diskriminācijas piemēri Latvijā. 15. Monopoli un oligopoli Latvijā. 16. Latvijas patenti. 17. Karteļi Latvijā. 18. Optimālā patēriņa iespējas Latvijā. 19. Projekta tīrās šodienas vērtības novērtējuma iespējas Latvijā. 20. Sociālā labklājība un nabadzība Latvijā. 21. Nodokļu politika Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. 22. 2017.gada nodokļu reformā Latvijā, tās progresivitātes elementi. 23. Optimālais nodokļu apjoms Latvijā. 24. Uzvedības ekonomikas piemēri Latvijā. 25. Valdības kļūdas un panākumi uzvedības ekonomikā Latvijā. 26. Veselības aprūpes sistēma: izmaksas un ieguvumi. Publiskais un privātais finansējums. 27. Latvijas pensiju sistēma: mana pensija 2060. gadā. 28. Trīs soļi pretī ietverošai augsmei Latvijā. 29. Latvijas ienākumu deciļu izmaiņu iespējas.
Vērtēšanas kritēriji:
Referāts – 20%, Kopsavilkumi – 20%, Aktivitāte un testi semināros – 20%, Eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj uzskaitīt tirgus sistēmas funkcionēšanas likumsakarības, identificēt tirgus nepilnības, definēt valsts lomu ekonomikā, kā arī atrast ražotāja un patērētāja rīcības motivāciju konkurences un resursu ierobežotības apstākļos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs izskaidrot tirgus sistēmas funkcionēšanas likumsakarības, pētīt ierobežoto resursu izmantošanas alternatīvas.
Kompetences:Studējošie spēs klasificēt kopas, veikt matricu ekonomisko interpretāciju, izskaidrot funkciju pētīšanas algoritmu, definēt finanšu matemātikas jēdzienus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā, R: Zvaigzne ABC, 1996.
2Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem, R: RTU, 2005.
3Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika II tehnisko augstskolu studentiem, R: RTU, 2005.
4Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika,1.daļa,R: Zvaigzne, 1988.
5Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika,2.daļa,R: Zvaigzne, 1988.
6Revina I., Peļņa M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. R: Zvaigzne ABC, 2002.
Papildus literatūra
1LR Centrālās Statistikas Pārvaldes datu bāzes