Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēstureMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav nepieciešamas.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar sabiedrībā notiekošajām izmaiņām. Tā ietvaros tiek raksturotas izmaiņu tendences kopumā un atsevišķās sabiedrības dzīves jomās: nodarbinātībā, ģimenes dzīvē, izglītībā u.c. Izmaiņu tendenču raksturošanai izmantoti pētījumu un statistikas dati par Latviju un citām Eiropas un pasaules valstīm
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības definēšana. Mūsdienu sabiedrība, tās veidošanās. Socioloģija kā zinātne par sabiedrību: galvenās teorijas un metodesLekcijas1.00auditorija
2Mūsdienu sabiedrība kā postindustriāla, informācijas un riska sabiedrība. Globalizācijas un individualizācijas procesu ietekme uz sabiedrībuLekcijas1.00auditorija
3Kultūra un sabiedrība: vērtības, normas. Kultūra un identitāte postmodernā sabiedrībāLekcijas1.00auditorija
4Latvijas sabiedrība, iedzīvotāju sociāli demogrāfiskais sastāvs, veci un jauni cilvēki sabiedrībāLekcijas1.00auditorija
5Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija, sociāli politiskās struktūras izmaiņas 20.gs.Lekcijas1.00auditorija
6Ģimene: izmaiņas ģimenes dzīvē 20.gs., ģimenes loma sabiedrībāLekcijas1.00auditorija
7Izmaiņas darba raksturā un nodarbinātībā, to ietekme uz sabiedrībuLekcijas1.00auditorija
8Izglītības funkcijas sabiedrībā, izglītība 21.gs.Lekcijas1.00auditorija
9Sociālā iekļaušana un sociālā atstumtība, sociālās politikas principiLekcijas1.00auditorija
10Diskusija par Latvijas sabiedrības attīstības problēmāmNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras lasīšana un analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
rakstisks tests; ieskaiti saņem studenti, kas ieguvuši ne mazāk kā 70% no iespējamā punktu skaita.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti saprot mūsdienu sabiedrībās notiekošās globālās pārmaiņas, zina to galvenās izpausmes sabiedrībā kopumā un ietekmi uz ģimeni, nodarbinātību, izglītību. Studenti, balstoties uz statistikas un pētījumu datiem, ir apguvuši Latvijas sabiedrības izmaiņu tendences un galvenās problēmas, kas saistītas ar sociālo iekļaušanu un sociālo nevienlīdzību
Prasmes:studenti prot raksturot globālos un Latvijā notiekošos sociālos procesus, balstoties uz statistikas, Eirobarometra un Latvijas sociālo pētījumu datiem
Kompetences:studenti pielieto apgūtās zināšanas un prasmes zinātnisko darbu un projektu izstrādē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ēriksens T.H. Saknes un pēdas. Identitāte mainīgā laikā. Zvaigzne ABC, 2010;
2Giddens A. Sociology. 5-th ed. Polity Press, 2006;
3Laķis P. Socioloģija: ievads socioloģijā, Zvaigzne ABC, 2002;
4Lāce T. Sociālā atstumtība Latvijā: situācijas raksturojums un politikas analīze. Zinātne, 2012;
5Paula L., Kropa V. Socioloģija. Jelgava: LU SZF, 2010
Papildus literatūra
1Atbildīgums. Pārskats par tautas attīstību. 2008/2009. LU SPPI.
2Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. Rīga: LU, FSI, Baltkonsults, 2007
3Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums. Rīga: FSI, BICEPS, SPI, 2007.
4Dzīves kvalitāte Latvijā, zin. red. Bela B., Tisenkopfs T., Zinātne, 2006