Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_236LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:SocioloģijaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par tendencēm mūsdienu sabiedrībā kopumā un atsevišķās sabiedrības dzīves jomās: nodarbinātībā, ģimenes dzīvē, izglītībā u.c, izmaiņu tendenču raksturošanai izmantojot pētījumu un statistikas datus par Latviju un citām Eiropas un pasaules valstīm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības definēšana. Mūsdienu sabiedrība, tās veidošanās. Socioloģijas loma sociālo problēmu noteikšanā un izpētē.Lekcijas1.00auditorija
2Mūsdienu sabiedrība kā postindustriāla, informācijas un riska sabiedrība. Globalizācijas un individualizācijas procesu ietekme uz sabiedrībuLekcijas1.00auditorija
3Kultūra un sabiedrība: vērtības, normas. Kultūra un identitāte mūsdienu sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
4Labklājības valsts veidošanās un jēdziens. Labklājības valstu modeļi un nākotnes izaicinājumi. Sociālās politikas jēdziens un veidošanas process.Lekcijas1.00auditorija
5Latvijas sabiedrība, iedzīvotāju sociāli demogrāfiskais sastāvs, veci un jauni cilvēki sabiedrībā. Sabiedrības novecošanas problēmas.Lekcijas1.00auditorija
6Ģimene: izmaiņas ģimenes dzīvē 20. gs., ģimenes loma sabiedrībā. Sieviešu un vīriešu sociālās lomas, dzimumu līdztiesības politika.Nodarbības1.00auditorija
7Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija, sociāli politiskās struktūras izmaiņas Latvijā 20. gs.Lekcijas1.00auditorija
8Sociālā iekļaušana un sociālā atstumtība, sociālās atstumtības riska grupas. Nabadzības monitorings: Eiropas Savienība un Latvija.Nodarbības1.00auditorija
9Izmaiņas darba raksturā un nodarbinātībā, to ietekme uz sabiedrību. Bezdarba izplatība un sociālās sekas.Lekcijas1.00auditorija
10Izglītības funkcijas sabiedrībā, izglītība 21. gs.Lekcijas1.00auditorija
11Referātu prezentācijas un diskusija.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru. Datu meklēšana un apkopošana, sagatavojot referātu un semināru uzdevumus. Referāta un semināru darbu prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Semināra darbu prezentācijas 30%. Referāts, tā prezentācija 70%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Zināšanas par mūsdienu sabiedrību, vērtībām, valstu attīstības modeļiem, kā arī par mūsdienu sabiedrībās notiekošajā globālām pārmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības dzīves jomām – ģimeni, nodarbinātību, izglītību. • Zināšanas par statistikas un pētījumu datiem un avotiem, kas tiek izmantoti sabiedrības novērtēšanai un salīdzinošai analīzei. • Izpratne par sabiedrības izmaiņu tendencēm un galvenajām problēmām, kas saistītas ar sabiedrības novecošanu, sociālo iekļaušanu un sociālo nevienlīdzību.
Prasmes:• Raksturot, un identificēt globālos un Latvijā notiekošos sociālos procesus un sociālās problēmas, balstoties uz statistikas un sociālo pētījumu datiem. • Kritiski analizēt, skaidrot un argumentēti diskutēt par pētījumos novērotajām faktoru saistībām (korelācijām) vai cēloņsakarībām (kauzalitāti).
Kompetences:Piemērotu datu avotu un metožu izvēle mūsdienu sabiedrības novērtēšanai un notiekošo sociālo procesu un problēmu ietekmes analīzei dažādās sociālās dzīves jomās, iegūto rezultātu interpretēšana gan Latvijas, gan globālā mērogā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Paula L., Korpa V. (2010) Socioloģija. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra
2Latvija. Pārskats par tautas attīstību, pieejami http://www.szf.lu.lv
Papildus literatūra
1Lāce T. (2012) Sociālā atstumtība Latvijā: situācijas raksturojums un politikas analīze. Zinātne.
2Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski. LU FSI.
3Therborn, G. (2011) The World. A Beginner’s Guide. Cambridge, Polity Press
4Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.(2014) LU Akadēmiskais apgāds.
Citi informācijas avoti
1http://www.lm.gov.lv
2http://www.csb.gov.lv
3http://www.nap.lv
4http://www.latvija2030.lv
5http://www.satori.lv