Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vija Sīle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_020LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Pārvalde un administrācijaMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Sīle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, hzkatrsu[pnkts]lv, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas politikas filosofijā un politikas teorijā.
Mērķis:
Kursa mērķis ir veidot teorētiski pamatotu, viengabalainu priekšstatu par raksturīgākajām mūsdienu sociālajām teorijām, kuras varētu pielietot politikas zinātnes speciālista teorētiskajā un praktiskajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Modernisms un postmodernisms.Lekcijas1.00auditorija
2Postmodernisma sociālo teoriju specifika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Ž. F. Liotārs. Postmodernisma stāvoklis.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4J.Hābermāsa sociālā teorija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Z. Baumana sociālā teorija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Radikālisms un dekonstrukcija: Ž. Bodrijārs, Ž.Derida.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7M. Fuko daudzveidīgais poststrukturālisms.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Pārdomātā modernizācija: E.Gidens, U.Beks.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9N. Čomskis: neoliberālisms un globālā kārtība.Nodarbības1.00auditorija
10P. Burdjē refleksīvā socioloģija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
11Ē. Gofmaņa freimu teorija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Divas reizes kursa laikā semināros ir jāuzstājas ar patstāvīgi sagatavotu prezentāciju (vismaz 30 min. garu) par piedāvātajām tēmām. Par katru kavēto lekciju vai semināru ir jāiesūta kopsavilkums 1000 vārdu apjomā. Referāts par kursa tēmu (10-12 lpp. garš).
Vērtēšanas kritēriji:
Gala eksāmenā jāspēj demonstrēt kursa ietvaros apgūtā viela vismaz 40% apmērā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- Spēs identificēt atšķirības starp modernisma un postmodernisma teorijām un to autoriem. - Spēs aprakstīt mūsdienu sociālo teoriju pamatprincipus. - Spēs izvērtēt sociālo teoriju priekšrocības un trūkumus zinātniskā pētījuma veikšanas ietvaros. - Spēs definēt būtiskākās sociālo teoriju definīcijas.
Prasmes:- Spēs izvērtēt sociālo teoriju pienesumu politikas zinātnē. - Spēs veikt patstāvīgu pētījumu, izmantojot sociālās teorijas. - Spēs prezentēt pētījumus, izmantojot sociālās teorijas.
Kompetences:- Spēs izstrādāt patstāvīgu pētījumu par fenomeniem politikas zinātnē, pamatojoties uz sociālajām teorijām. - Spēs interpretēt sociālo teoriju tēzes. - Spēs argumentēti aizstāvēt savu viedokli un zinātniskā pētījuma rezultātus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Handbook of Social Theory. Ed. by G. Ritzer and B. Smart. London, SAGE Publications, 2001
2Understanding Contemporary Society: Theories of the Present. London, SAGE Publications, 2000
3The new Blackwell companion to social theory /edited by Bryan S. Turner. Wiley-Blackwell, 2009.
4Delanty, Gerard. "Social Theory in a Changing World: Conceptions of Modernity. Cambridge, Polity Press, 1999
5Edles Laura D. Cultural Sociology in Practice. Oxford: Oxford University Press, 2002
6Mouzelis, Nicos P.: Modern and postmodern social theorizing :bridging the divide /Nicos P. Mouzelis. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2008.
7Theories of distinction :redescribing the descriptions of modernity /Niklas Luhmann ; ed. and introd. by William Rasch ; transl. by Joseph O'Neil et al. Stanford (CA) : Stanford University Press, 2002.
Papildus literatūra
1Habermas, Jurgen. Between Facts and Norms. Cambridge, Polity Press, 1998
2Habermas, Jurgen. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, Polity Press, 1998
3Seidman, Steven. Contested Knowledge. Social Theory Today. Blackwell Publishing, 4th ed., Oxford, 2008