Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Nora Jansone-Ratinika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:PIC_003LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pedagoģiskās izaugsmes centrs
Struktūrvienības vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
nav nepieciešamas
Mērķis:
radīt iespēju studējošajiem apzināt mūsdienu tehnoloģiju lietojuma pedagoģisko potenciālu supervīzijā, padziļinot izpratni par IKT teorijas un prakses konsekvencēm pieaugušo pedagoģijā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- atbilstoši tematam patstāvīgi veikt zinātniskās literatūras atlasi un analīzi; - patstāvīgi veikt izvēlētā vai piedāvātā temata padziļinātu izpēti nolūkā atsegt teorētisko nostādņu lietojuma iespējas supervīzijas praksē; - izpētes gaitā iegūto rezultātu prezentēšana, izvēloties un kompetenti realizējot atbilstošus tehnoloģiskos risinājumus.
Vērtēšanas kritēriji:
studenta aktīva līdzdalība semināros, argumentēti prezentācijā izklāstot savu viedokli, analizējot un izvērtējot citu sniegumu, prezentē patstāvīgi izvēlētu mērķim atbilstošu radošu mediju pedagoģijas pieeju profesionālajā praksē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:studenti raksturo pedagoģijas un andragoģijas aktualitātes mūsdienās; pieaugušo mācīšanas un mācīšanās teorijās; mediju pedagoģijas pamatkonceptu un tā attīstību, definē un izvērtē tajā ietverto problēmu būtību, nozīmi un saturu.
Prasmes:loģiski strukturē pieaugušo pedagoģijas un mediju studiju teorētisko principus; argumentēti interpretē pieaugušo izglītības teorētiskās un praktiskās nostādnes dažādos kontekstos; identificē un kritiski izvērtē problemātiku, kuras aktualitāte pieaugusi līdz ar mūsdienu tehnoloģiju integrēšanas izaicinājumiem un iespējām pieaugušo pedagoģijā; argumentēti diskutē par mediju pedagoģijas aktuālajām problēmām gan ar nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem.
Kompetences:demonstrē pētniecisku pieeju problēmjautājumu risināšanai; saskata IKT pedagoģisko potenciālu un adekvāti tehnoloģiskos risinājumus izmantot mācīšanās procesā; patstāvīgi izvēlas mērķim atbilstošu radošu mediju pedagoģijas pieeju lietojumu supervīzijas praksē; pielieto apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, lai kompetenti izvērtētu tehnoloģiju lietojuma priekšrocības un šķēršļus problēmsituāciju risināšanai supervīzijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce