Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Nora Jansone-Ratinika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:PIC_003LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pedagoģiskās izaugsmes centrs
Struktūrvienības vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav nepieciešamas
Mērķis:
radīt iespēju studējošajiem apzināt mūsdienu tehnoloģiju lietojuma pedagoģisko potenciālu supervīzijā, padziļinot izpratni par IKT teorijas un prakses konsekvencēm pieaugušo pedagoģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Projekta izstrāde mediju pedagoģijā.Nodarbības3.00auditorija
2Informācijas un zināšanu sabiedrības konsekvences pieaugušo izglītībāLekcijas1.00auditorija
3Informācijas un zināšanu sabiedrības konsekvences pieaugušo izglītībā.Lekcijas1.00auditorija
4Pieaugušo izglītības politika un prakse Eiropā.Lekcijas1.00auditorija
5Mācīšanās procesu virtualizācija.Lekcijas1.00auditorija
6Mediju satura veidošanas un kritiskās analīzes pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
7Mācībspēka profesionālā kompetence pieaugušo pedagoģijā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- atbilstoši tematam patstāvīgi veikt zinātniskās literatūras atlasi un analīzi; - patstāvīgi veikt izvēlētā vai piedāvātā temata padziļinātu izpēti nolūkā atsegt teorētisko nostādņu lietojuma iespējas supervīzijas praksē; - izpētes gaitā iegūto rezultātu prezentēšana, izvēloties un kompetenti realizējot atbilstošus tehnoloģiskos risinājumus.
Vērtēšanas kritēriji:
studenta aktīva līdzdalība semināros, argumentēti prezentācijā izklāstot savu viedokli, analizējot un izvērtējot citu sniegumu, prezentē patstāvīgi izvēlētu mērķim atbilstošu radošu mediju pedagoģijas pieeju profesionālajā praksē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studenti raksturo pedagoģijas un andragoģijas aktualitātes mūsdienās; pieaugušo mācīšanas un mācīšanās teorijās; mediju pedagoģijas pamatkonceptu un tā attīstību, definē un izvērtē tajā ietverto problēmu būtību, nozīmi un saturu.
Prasmes:loģiski strukturē pieaugušo pedagoģijas un mediju studiju teorētisko principus; argumentēti interpretē pieaugušo izglītības teorētiskās un praktiskās nostādnes dažādos kontekstos; identificē un kritiski izvērtē problemātiku, kuras aktualitāte pieaugusi līdz ar mūsdienu tehnoloģiju integrēšanas izaicinājumiem un iespējām pieaugušo pedagoģijā; argumentēti diskutē par mediju pedagoģijas aktuālajām problēmām gan ar nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem.
Kompetences:demonstrē pētniecisku pieeju problēmjautājumu risināšanai; saskata IKT pedagoģisko potenciālu un adekvāti tehnoloģiskos risinājumus izmantot mācīšanās procesā; patstāvīgi izvēlas mērķim atbilstošu radošu mediju pedagoģijas pieeju lietojumu supervīzijas praksē; pielieto apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, lai kompetenti izvērtētu tehnoloģiju lietojuma priekšrocības un šķēršļus problēmsituāciju risināšanai supervīzijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rožukalne, A. (2011). Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA.
2Rubene, Z. (2004). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
3Rubene, Z., Krūmiņa, A., Vanaga, I. (2008). Ievads mediju pedagoģijā. Rīga: RaKa.
4Perepjolkina, V., Mārtinsone, K. (Red.). (2015). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei. RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. Rīga: RSU.
Papildus literatūra
1Hirsch, B. D. (2012). Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. UK: Open Book Publishers.
2Jensen, E. P. (2008). Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching. USA: Corwin.
3Joosten, T. (2012). Social Media for Educators: Strategies and Best Practices. USA: Jossey-Bass.
4Koķe, T. (2001). Globalizācijas izaicinājumu sociālpedagoģiskais risinājums. No : Zinātniskie raksti pedagoģijā : 641.sējums. Rīga: Latvijas Universitāte,. 7.-13. lpp.