Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_171LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bakalaura izglītība kādā no sociālajām, kultūras vai mākslas zinātnēm.
Mērķis:
Sagatavot studentus ar mūzikas problemātiku saistītam pētnieciskam darbam, attīstot viņos prasmes pielietot kursā iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku ar mūziku un citām neverbālās akustiskās komunikācijas formām saistītu problēmu pētīšanā un analīzē, iepazīstināt ar mūzikas jēdziena transformācijām vēstures gaitā, mūzikas izpratni dažādās kultūrās, mūzikas antropoloģijas mūsdienu attīstības tendencēm un vēsturi, veidot priekšstatu par akustiskās komunikācijas formu daudzveidību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa un nozares raksturojums. Ievads: Mūzika kā komunikācija. Mūzikas jēdziens.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Akustiskā biokomunikācija.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Klusēšana. Tipi un funkcijas. Klusēšanas kultūrspecifika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Klusums un skaņu vide. Skaņu ainavas pamattipi. Skaņu vides ekoloģiskie un komunikatīvie aspekti. Akustiskais piesārņojums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Mūzikas funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi jāapgūst obligātā literatūra, jāgatavo nepieciešamie rakstu darbi un mutiskās uzstāšanās. Studenti patstāvīgi gatavojas semināriem, apmeklē bibliotēku un izmanto pieejamos digitālos resursus, lai sagatavotos klātienes nodarbībām. Specifiskie uzdevumi tiek aktualizēti katru gadu un izklāstīti e-studiju platformā.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūs zināšanas un kompeteci tematikā ‘mūzikas antropoloģija’, ‘klusēšanas veidi’, ‘klusēšana komunikācijā un starpkultūru komunikācijā’, ‘akustiskā ekoloģija’, apgūs attiecīgo terminoloģisko aparātu un teorijas.
Prasmes:Studenti pratīs pielietot apgūtās teorijas un terminus, analizējot prakses parādības; attīstīs analītiskās un prezentācijas prasmes.
Kompetences:Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baker, J. Sidney “The Theory of Silences.” The Journal of General Psychology. Experimental, Theoretical, Clinical and Historical Psychology. Vol. 53: 1955: 145–167.
2Böhme, Gernot “Acoustic Atmospheres. A Contribution to the Study of Ecological Aesthetics.” Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology. Vol. 1, No 1, spring 2000: 14–18. (http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/journal/)
3Clayton, Martin and Trevor Herbert, Richard Middleton (eds.) The Cultural Study of Music. A Critical Introduction. New York and London: Routledge: 2003.
4Copeland, Darren “Associative Listening.” Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology. Vol. 1, No 1, spring 2000: 23–25. (http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/journal/)
5Hargreaves, David J. and Adrian C. North (eds.) The Social Psychology of Music. Oxford: Oxford University Press: 1997: 123-140.
6Knapp, Karlfried “Metaphorical and Interactional Uses of Silence.” In: Erfurt Electronic Studies in English. 2000, Nr. 7. (http://www.uni-erfurt.de/eestudies/eese/artic20/knapp/7_200…)
7Macdonald, Raymond A. R. and David J. Hargreaves, Dorothy Miell (eds.) Musical Identities. Oxford: Oxford University Press: 2002.
8Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern Uiversity Press: 1964.
9Nettl, Bruno The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and Concepts. Urbana, Chicago, London: University of Illinois Press: 1983.
10Niinikangas, Vese “The Art of Silence. “Finns, damn it!”“ In: Life and Education in Finland, 1992, No 4: 22-25.
11Schafer, R. Murray The Tuning of the World. Toronto: McClelland & Stewart; New York: Knopf; Indian River Ont: Arcana: 1977. (2nd edition 1994, The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Destiny, Rochester, Vermont.)
12Schmitz, Ulrich „Eloquent silence.” Universität Duisburg–Essen: LINSE – Linguistik–Server Essen: 1994. (http://www.linse.uni-essen.de/linse/publikationen/silence.h…)
13Sinclair, David “Why Americans Cannot Keep Quiet.” In: Life and Education in Finland, 1992, No 4: 27-29.
14Stockmann, Doris “Perception and Valuation Processes of Music in Cross–modal Aesthetic Communication.” In: Trends and Perspectives in Musicology. Preceedings of the World Music Conference of the International Music Council October 3–5 1983. Stockholm: Kungl. Musikaliska Akademien: 1985: 35-48.
15Truax, Barry Acoustic Communication. 2nd ed., Westport, CT: Ablex: 2001.
16Wrightson, Kendall “An Introduction to Acoustic Ecology.” Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology. Vol. 1, No 1, spring 2000: 10–13. (http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/journal/wrightson…)
Papildus literatūra
1Dambis, Pauls “Klusuma spēles jeb sarunas par neko.” Mūzikas Saule, Nr. 4, maijs: 2001: 12-14.
2Knapp, Karlfried “Schweigt der Finne, wenn er nichts sagt?” In: Ahti Jäntti, Marion Holtkamp, Annemarie Vogt (Hrsg.) Schweigen in Kommunikation und Kunst. Vorträge des am Finnland–Institut in Deutschland, Berlin, abgehaltenen Symposiums vom 23.–25. Mai 1996. Schriftenreihe des Finnland–Instituts in Deutschland, Berlin. Berlin: Berlin Verlag, Arno Spitz GmbH: 2001: 49–64.
3Lehtonen, Jaakko “Der schweigende Finne – Mythos oder Wirklichkeit?” In: Ahti Jäntti, Marion Holtkamp, Annemarie Vogt (Hrsg.) Schweigen in Kommunikation und Kunst. Vorträge des am Finnland–Institut in Deutschland, Berlin, abgehaltenen Symposiums vom 23.–25. Mai 1996. Schriftenreihe des Finnland–Instituts in Deutschland, Berlin. Berlin: Berlin Verlag, Arno Spitz GmbH: 2001: 28-48.
4Mensching, Gustav Das heilige Schweigen. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung. Giessen: Verlag von Alfred Töpelmann: 1926.
5Winkler, Justin “Landschaft hören.” In: Klanglandschaft wörtlich. Akustische Umwelt in transdisziplinärer Perspektive. Online-Publikation. Basel: Forum für Klanglandschaft, Akroma Verlag: 1999. (http://www.rol3.com/vereine/klanglandschaft))