Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Uldis Vēgners

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_031LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Uldis Vēgners
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, hzkatrsu[pnkts]lv, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt studentiem filozofisku perspektīvu uz dažādām ar nāvi un miršanu saistītām tēmām, galveno uzmanību pievēršot nāves un miršanas metafiziskiem, eksistenciāliem, ētiskiem un sociāliem aspektiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kā un kāpēc jāpēta nāve un miršana?Lekcijas1.00auditorija
2Metafiziskie un epistemoloģiskie nāves un miršanas aspekti.Lekcijas1.00auditorija
3Nāves definīcijas.Nodarbības1.00auditorija
4Pirms-nāves pieredzes.Nodarbības1.00auditorija
5Eksistenciālie nāves un miršanas aspekti.Lekcijas1.00auditorija
6Bailes no nāves un dzīves jēga.Nodarbības1.00auditorija
7Nemirstība un nāves vērtība.Nodarbības1.00auditorija
8Ētiskie nāves un miršanas aspekti I.Lekcijas1.00auditorija
9Ētiskie nāves un miršanas aspekti II.Lekcijas1.00auditorija
10Laba nāve: kā mirstoši cilvēki attiecas pret nāvi un miršanu.Nodarbības1.00auditorija
11Pašnāvība.Nodarbības1.00auditorija
12Eitanāzija un asistētā pašnāvība.Nodarbības1.00auditorija
13Vai ir iespējams nodarīt kaitējumu pēc nāves?Nodarbības1.00auditorija
14Sociālie nāves un miršanas aspekti.Lekcijas1.00cits
15Mirstošu medicīnas profesionāļu attieksme pret nāvi un miršanu.Nodarbības1.00auditorija
16Dažādu kultūru attieksmes pret nāvi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pirms katra semināra apgūst norādīto literatūru un/ vai izskata gadījuma aprakstus, sagatavojas to analīzei. Patstāvīgi sagatavo prezentāciju izvēlētās tēmas ietvaros.
Vērtēšanas kritēriji:
(1) Aktīva līdzdalība semināros, demonstrējot spēju izlasīto materiālu aktīvi reproducēt un parādot patstāvīgas spriešanas un argumentācijas iemaņas. (2) Zināšanu pārbaudes darbs kursa beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēs izskaidrot būtiskākos ar nāvi un miršanu saistītos jēdzienus (nāve, eitanāzija, asistētā pašnāvība, sociālā nāve, pēcnāves kaitējums utt.), kā arī aprakstīt un salīdzināt dažādus skatījumus uz nāvi un miršanu.
Prasmes:Students pratīs analizēt ar nāvi un miršanu saistītu problemātiku veselības un sociālajā aprūpē: sociālā nāve, labklājība dzīves beigās (paliatīvā aprūpe), laba un cieņpilna nāve, eitanāzija, asistētā pašnāvība u.c. Students spēs pielietot apgūtās zināšanas savu un sabiedrībā pastāvošo attieksmju attiecībā pret nāvi izvērtēšanai.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas, students spēs iesaistīties mūsdienu sabiedrībā aktuālās diskusijās, kas skar ar nāvi un miršanu saistītus jautājumus. Students spēs izvērtēt pastāvošās veselības aprūpes prakses nāves un miršanas jautājumu kontekstā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kiblere – Rosa, E. (2012). Aizejot - mirstošo cilvēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdzniekiem. Rīga: Lietusdārzs.
2Meijerhofa, B. (2002 [1980]). Māci mums mūsu dienas tā skaitīt. I nodaļas fragments. Kentaurs XXI, 27: 98. – 126.
3Rungule, R. un Koroļeva, I. (red.) (2012). Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski. Rīga: LUFSI.
4Žiharevs, K. (2001). Dzīvības un nāves noslēpumi : rituāli, apbedīšanas ceremonijas un pienācīga pavadīšana aizsaulē. Rīga : [Aut.izd.].
Papildus literatūra
1Belshaw C. (2005) 10 Good Questions about Life and Death. Wiley-Blackwell.
2Sandman L. (2005) A Good Death. On the Value of Death and Dying. Open University Press.
3Woods S. (2007) Death's Dominion: Ethics at the End of Life. Open University Press.
4Houghton P. (2001) On Death, Dying and not dying. Jessica Kingsley Publishers.
5Malpas J. (1998) Death and Philosophy. Routledge.
6Brandt, R. (1979) "The Morality and Rationality of Suicide." In Moral Problems. New York: Harper & Row.
7Schick, T. and Lewis V. (2005) "Near-Death Experiences." In How to Think About Weird Things. New York: McGraw Hill. pp 307-323.
Citi informācijas avoti
1nav