Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_172LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bakalaura izglītība kādā no sociālajām, kultūras vai mākslas zinātnēm.
Mērķis:
Sagatavot studentus ar nāves problemātiku saistītam pētnieciskam darbam, attīstot studentos prasmes pielietot kursā iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku ar nāvi saistītu problēmu pētīšanā un analīzē, iepazīstināt ar nāves jēdziena transformācijām vēstures gaitā, nāves izpratni dažādās kultūrās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: nāves vēsture antropoloģiskajā izpratnē – vēsture, jaunākās tendences. Smadzeņu nāves jēdziens, tā rašanās tehnoloģiskie un vēsturiskie kontekstiLekcijas1.00auditorija
2Nāves cēloņi. Cēloņu pētniecības vēsture. PašnāvībaNodarbības1.00auditorija
3Sēru procesa teorijas un sēru rituāli. Sēru procesa fāzesNodarbības1.00auditorija
4Nāve un kultūra. Nāve antropoloģiskajos pētījumos – etnogrāfija un analīzes piemēri. Apiešanās ar ķermeniNodarbības1.00auditorija
5Sērošana un piemiņa. Vēsturiskās un mūsdienu prakses, piemiņas formasNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi jāapgūst obligātā literatūra, jāgatavo nepieciešamie rakstu darbi un mutiskās uzstāšanās. Studenti patstāvīgi gatavojas semināriem, apmeklē bibliotēku un izmanto pieejamos digitālos resursus, lai sagatavotos klātienes nodarbībām. Specifiskie uzdevumi tiek aktualizēti katru gadu un izklāstīti e-studiju platformā
Vērtēšanas kritēriji:
eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūs zināšanas un kompeteci tematikā ‘sēru process un nāve’, ‘apiešanās ar zaudējumu’, ‘nāves jēdziena vēsture’ u. tml., apgūs attiecīgo terminoloģisko aparātu un teorijas.
Prasmes:Studenti pratīs pielietot apgūtās teorijas un terminus, analizējot prakses parādības; attīstīs analītiskās un prezentācijas prasmes.
Kompetences:Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1nodarbība:
2“A Definition of Irreversible Coma. Report of the ad hoc Committee of the Harvard Medical School to examine the Definition of the Brain Death.” The Journal of the American Medical Association, vol. 205, No 6, 1968 Aug. 5, 85-88. [http://www.colorado.edu/philosophy/PHIL4260/Harvard%20Ad%20…; skat. 2015-11-29]
3Owen, Adrian M. “Is Anybody in There?” Scientific American, May 2014, vol. 310, no 5: 40-45.
4Pernick, Martin S. “Brain Death in a Cultural Context. The Reconstruction of Death, 1967-1981.” In: Stuart J. Youngner, Robert M. Arnold and Renie Schapiro (eds.) The Definition of Death. Contemporary Controversies. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press: 1999.
5nodarbība:
6“History of the development of the ICD.” [Skat. http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOfICD.pdf]
7Skards, Ilmars un V. Strazdina “Incement of Suicide Rates in Latvia after restoring Independence in 1990.” In: Sabiedrība un kultūra, 5. laidiens. Liepaja: Liepajas pedagogijas augstskola, Socialo zinatnu un vadlbas katedra:
82003: 262-279.
9Skrule, Jolanta un Gunta Rozentāle, Iveta Gigele „Traumatisks un ārējie nāves cēloņi bērniem bērniem un jauniešiem.“ Sabiedrības Veselības Aģentūra, 2007. [Skat. www.sva.gov.lv.]
10Värnik, Airi and Merike Sisask, Peeter Värnik (eds.) Baltic Suicide Paradox. Acta Universitatis Tallinnensis, ed. by Vita Salubris. Tallinn: Tallinn University Press, 2010.
11nodarbība:
12Barts, Rolāns Sēru dienasgrāmata. 1977. gada 26. oktobris – 1979. gada 15. septembris. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2010.
13Neimeyer, Robert A. and Holly G. Prigerson, Betty Davies “Mourning and Meaning.” American Behavioral Scientist, October 2002, vol. 46 no. 2, 235-251.
14Platt, Kristin „Über die Unmöglichkeit von Trauer nach dem Genozid.“ In: Detlef Hoffmann (Hrsg.) Trauer und Klage. Körperliche Äußerungen von Verlustschmerzen zwischen Ritual und individueller Spontanität.
15Loccumer Protokolle 66/97. Loccum: Evangelische Akademie Loccum: 1998
16Rosaldo, Renato The Day of Shelly’s Death. The Poetry and Ethnography of Grief. Durham & London: Duke University Press, 2014.
17nodarbība:
18Bloch, Maurice Placing the Dead. Tombs, Ancestral Villages, and Kinship Organisation in Madagascar. London: Seminar Press, 1971.
19Boiko, Mārtiņš „Mirušo ofīcijs (officium defunctorum) un sapņu folklora Dienvidaustrumlatvijā“. In: Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā. Rīga: Zinātne: 2001: 69-105.
20Boiko, Mārtiņš „Mirušo ofīcijs: Tradīcijas dinamika 20. gadsimtā.“ In: Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls: literatūra, folklora, māksla, Nr. 13. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts: 2005, 79-93.
21Werth Jr., James L. and Karine L. Toussaint, Martha R. Durham “The Influence of Cultural Diversity on End-of-Life Care and Decisions.” American Behavioral Scientist, October 2002, vol. 46 no. 2, 204-219.
22nodarbība:
23Kellaher, Leonie and Ken Worpole “Bringing the Dead Back Home: Urban Public Spaces as Sites for New Patterns of Mourning and Memorialisation.” In: Avril Maddrell and James D. Sidaway (eds.) Deathscapes. Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance.
24Ashgate: 2010, 261-280.
25Miller, DeMond Shondell and Jason David Rivera “The Cemetery and the Creation of Place.” space and culture vol. 9 no. 4, november 2006, 334-350.
26Ashgate: 2010, 142-159.
27Petersson, Anna “The Production of a Memorial Place: Materialising Expressions of Grief.” In: Avril Maddrell and James D. Sidaway (eds.) Deathscapes. Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance.
Papildus literatūra
1Philippe Ariès Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1975.
2Ignāte, M. „Vākas Nīcā“. In: Rīgas Latviešu Biedrības Zinību Komisijas Rakstu krājums Nr. 19. Rīga: Rīgas Latviešu Biedrība: 1929: 160-169.
3Devine, Philip E. “Capital Punishment and the Sanctity of Life.” Middwest Studies in Philosophy, XXIV (2000), 229-243.