Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Arta Bārzdiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Arta Bārzdiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
iepriekšējos studiju gados apgūtie kursi.
Mērķis:
iemācīt studentiem rīkoties dzīvībai neatliekamās situācijās, veicināt zināšanu apguvi par intensīvo terapiju biežāk sastopamās neatliekamās situācijās dzemdniecībā, iemācīt pamata atdzīvināšanu un padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatus; apgūt pamata zināšanas par vispārējo un reģionālo anestēziju, tās veidiem un etapiem, par operācijas un anestēzijas risku, pēcoperācijas analgēziju, t.sk. par anestēzijas un analgēzijas īpatnībām dzemdniecībā. apgūt vispārējās un reģionālās anestēzijas, intensīvās terapijas, neatliekamās medicīnas un sāpju terapijas pamatus dzemdniecībā. Apgūt padziļināto kardiopulmonālo reanimāciju, elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes, mākslīgās plaušu ventilācijas pamatmetodes, prast novērtēt komatoza pacienta stāvokli.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pamatatdzīvināšanas algoritms pieaugušajiemNodarbības1.00klīniskā bāze
2Ievads. Dzīvības un nāves pamatjēdzieni. Pamatatdzīvināšanas algoritms pieaugušajiemLekcijas1.00klīniskā bāze
3Pamatatdzīvināšanas algoritmi pediatrijā un neonatoloģijā. Padziļinātais atdzīvināšanas algoritms pieaugušajiemLekcijas1.00klīniskā bāze
4Pamatatdzīvināsanas algoritms pediatrijā un neonatoloģijā, padziļinātais algoritms pieaugušajiemNodarbības1.00klīniskā bāze
5Elpceļu nodrošinājums pieaugušajiem, bērniem un jaundzimušajiemLekcijas1.00klīniskā bāze
6Padziļinātais atdzīvināšanas algoritms pieaugušajiemNodarbības1.00klīniskā bāze
7Elpceļu nodrošinājums pieaugušajiem, bērniem un jaundzimušajiemNodarbības1.00klīniskā bāze
8Hemostāzes traucējumi un to novēršanaLekcijas1.00klīniskā bāze
9Asiņošana un šoksLekcijas1.00klīniskā bāze
10Palīdzība mīksto audu bojājumu gadījumosNodarbības1.00klīniskā bāze
11Palīdzība kaulu lūzumu gadījumosNodarbības1.00klīniskā bāze
12Anestēzijas metodes dzemdniecībāLekcijas1.00klīniskā bāze
13Termoregulācija, pārkaršana, hipotermija un apsaldējumiLekcijas1.00klīniskā bāze
14Palīdzība pārkaršanas un apsaldējumu gadījumos. Palīdzība saindēšanās gadījumosNodarbības1.00klīniskā bāze
15Palīdzība dažādu šoku gadījumu novēršanāNodarbības1.00klīniskā bāze
16Mīksto audu bojājumi un kaulu lūzumiLekcijas1.00klīniskā bāze
17Pirmā palīdzība saindēšanās gadījumosLekcijas1.00klīniskā bāze
18Vizuāli informatīva materiāla apguve par reģionālās anestēzijas metodēm dzemdniecībāNodarbības1.00klīniskā bāze
19Pamatatdzīvināšanas un padziļinātā atdzīvināšanas algoritma atkārtojums un ieskaiteNodarbības1.00klīniskā bāze
20Nodarbības2.00auditorija
21Nodarbības3.00auditorija
22Nodarbības4.00auditorija
23Nodarbības5.00klīniskā bāze
24Nodarbības6.00klīniskā bāze
25Nodarbības7.00klīniskā bāze
26Nodarbības8.00klīniskā bāze
27Nodarbības9.00klīniskā bāze
28Nodarbības10.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošu izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens (daudzatbilžu tests un mutiski jautājumi par kursa tematiku), praktisko iemaņu kontrole, izmantojot pieaugušo un bērnu mācību manekenus par atdzīvināšanas pamatalgoritmu un aizrīšanos. Vērtēšanas kritēriji, veicot atdzīvināšanu manekenam: (1) soļu secība un rīcības algoritms, veicot kardiopulmonālo reanimāciju – jāzina un precīzi jāizpilda; (2) cietušā primārā izmeklēšana (ABC) – jāzina un precīzi jāizpilda; (3) sirds netiešās masāžas punkta pareiza atrašana un masāžas dziļums – jāzina un precīzi jāizpilda; (4) elpošanas ceļu manuālā atvēršana un mākslīgās plaušu ventilācijas „mute-mute” vai „mute-deguns” realizācija – jāzina precīzi un vismaz 70% gadījumos jāizdodas sasniegt pareizo ieelpas tilpumu; (5) defibrilatora sagatavošana darbam, ritma analīze, praktiskā defibrilācija; (6) stabilās sānu guļas praktiskā realizācija - jāzina un precīzi jāizpilda; (7) Heimliha un citu paņēmienu realizācija aizrīšanās gadījumā - jāzina un precīzi jāizpilda. Vērtēšanas kritēriji teorētiskajā daudzatbilžu testā: vairāk kā 75% pareizu atbilžu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt sistemātisku pacienta (cietušā) stāvokļa izvērtējumu pirmshospitālā etapā, zinās nosaukt un atrast jaunākās Eiropas vadlīnijas kardiopulmonālajā reanimācijā pieaugušajiem un bērniem. Pratīs realizēt defibrilāciju, pastāstīt par sirds-asinsvadu un elpošanas nozīmi dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā un regulēšanā. Spēs pastāstīt par asins zuduma, mīksto audu un balsta aparāta traumatisko bojājumu nozīmi šoka attīstībā, kā arī mācēs pielietot tiešā un netiešā spiediena metodes asiņošanas apturēšanā. Zinās rīcību neatliekamā situācijā pretšoka pasākumu veikšanā, pratīs nosaukt un raksturot kaulu lūzumu veidus, locītavu mežģījumus, cīpslu un muskuļu sastiepumus un pirmo palīdzību cietušajiem imobilizācijas veikšanā. Nosauks ārējās vides kaitīgo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu (pārkaršanu, atdzišanu, apsaldējumus) un palīdzības sniegšanu apdegumu, pārkaršanas, hipotermijas gadījumos, akūto intoksikāciju veidus, to klīniku un pirmo palīdzību akūtas saindēšanās gadījumos. Mācēs realizēt manuālās elpceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes, kā arī varēs nosaukt instrumentālās un ķirurģiskās metodes. Pratīs nosaukt anestēzijas metodes dzemdniecībā un izstāstīt to pielietošanas pamatindikācijas. Spēs nosaukt dzemdību epidurālas atsāpināšanas priekšrocības un ierobežojumus. Zinās pastāstīt par biežāko grūtniecības komplikāciju nozīmi, izvērtējot pacienta stāvokli no anesteziologa-reanimatologa viedokļa. Nosauks pamatprincipus komatoza pacienta aprūpē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt pamata un padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pasākumus, pratīs veikt sirds elektrisko defibrilāciju, nodrošināt elpceļu caurlaidību ar manuālām un instrumentālām metodēm. Pratīs apturēt asiņošanu, pielietojot tiešā un netiešā spiediena metodi, spēs izvērtēt komatoza pacienta stāvokli un sniegt palīdzību.
Kompetences:Students spēs atbilstoši rīkoties cietušā dzīvībai svarīgu funkciju traucējumu gadījumos: veikt pirmreizējo (primāro) un otrreizējo (sekundāro) cietušā izmeklēšanu, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību pirmshospitālā etapā, analizēt situāciju, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas, novērtēt apkārtējās vides fizikālo faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību. Spēs izstrādāt kompetentu rīcības plānu, izvērtējot vitālos rādītājus konkrētā klīniskā situācijā dzemdniecībā; saskaņot to ar citu veselības aprūpes sistēmas dalībnieku darbību, veikt situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu, balansēti pielietojot vispārējas darbības vadlīnijas un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā. Pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz pacientu veselību vai dzīvību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.
2Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp.
3Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008, 400 – 426. lpp.
4Toksikoloģijas rokasgrāmata. V.Liguts. Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga, 2001, 1070 lpp.
5Intensīvās terapijas rokasgrāmata. V.Liguts. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008, 560 lpp.
6European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation (Elsevier), 2010, 81; 1219–1276.
7A Pocket Book of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Edited by Baskett P and Nolan J. Mosby Elsevier, 2006, 239 p.
8First Aid Manual. Dorling Kindersley Limited, 2009, 288 p.
Papildus literatūra
1American College of Obstetricians and Gynecologists Practice Bulletin 36: Obstetric Analgesia and Anesthesia, Washington, DC: American College of Obstetricians and Gynecologists, 2002
2Cyna AM, Dodd J: Clinical Update: Obstetric Anaesthesia. Lancet 370:640-642, 2007
Citi informācijas avoti
1Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
2Interneta resursi.