Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Reinis Balmaks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KPUMTK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Reinis Balmaks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtkatrsu[pnkts]lv, +371 67061579
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Medicīnas fakultātes 5. kursam atbilstošas zināšanas par neatliekamām situācijām, intensīvo terapiju un pediatriju.
Mērķis:
Simulējot reālai videi pietuvinātas klīniskās situācijas, apgūt strukturētu vitālo funkciju izvērtējumu un to traucējumu novēršanu kritiski slimiem bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kritiski slims bērns: ABCDE strukturēts izvērtējums.Nodarbības1.00MITC
2Elpceļi un to nodrošinājums.Nodarbības1.00MITC
3Elpošanas mazspēja.Nodarbības1.00MITC
4Asinsrite/šoks.Nodarbības1.00MITC
5Neatliekamas situācijas neiroloģijā.Nodarbības1.00MITC
6Trauma.Nodarbības1.00MITC
7Kardiopulmonāla reanimācija.Nodarbības1.00MITC
8Komandas darbs/ krīzes resursi.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem atbilstoši katrai tēmai būs pieejams īss kopsavilkums, nodrošinātas starptautiskas vadlīnijas vai nozīmīgs literatūras apskats un interneta saites nepieciešamo procedūru apgūšanai, izmantojot video.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; piedalīšanās komandas darbā – simulācijās; mutiska zināšanu kontrole pēcsimulāciju situāciju analīzē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti apgūs biežāko dzīvību apdraudošu stāvokļu patoģenēzi, to specifiku un kompensācijas mehānismums bērna organismā, kā arī kritiskās intervences to novēršanai. Papildus tam tiks pakāpeniski un mērķtiecīgi attīstīta izpratne par strukturētas pieejas un krīzes resursu vadības principu izmantošanu.
Prasmes:Strukturēta kritiski slima bērna izvērtēšana. Pozitīva spiediena ventilācija ar sejas masku un maisu. Endotraheālā intubācija. Netiešā sirds masāža. Intraosālās pieejas nodrošināšana. Neatliekamo situāciju medikamentu ievade. Šķidruma slodze/ bolusa ievadīšana bērnam. Līderība/ komandas organizēšana/ komunikācija krīzes laikā.
Kompetences:Medicīnas studenti spēs gan, izmantojot teorētiskās zināšanas un vadības principus, uzņemties līderību, gan, izmantojot praktiskās iemaņas un komunikācijas spējas, iekļauties efektīvā komandā kritiski slimu bērnu stabilizēšanai. Iegūtās kompetences būs universāli pielietojamas ne tikai kursa laikā simulētajās klīniskajās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Maconochie et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 95 (2015) 223-248
Papildus literatūra
1Kursa vadītāja sagatavoti konspekti, zāļu devas, algoritmi.
Citi informācijas avoti
1New England Journal of Medicine – Videos in Clinical Medicine