Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Reinis Balmaks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_048LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Reinis Balmaks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Medicīnas fakultātes 6. kursam atbilstošas zināšanas par neatliekamām situācijām, intensīvo terapiju un pediatriju. Vēlams iepriekš apgūt kursu “Neatliekamās situācijas pediatrijā”. Pirms kursa nepieciešama kursa materiāla izlasīšana.
Mērķis:
Simulējot reālai videi pietuvinātas klīniskās situācijas, apgūt strukturētu vitālo funkciju izvērtējumu un to traucējumu novēršanu kritiski slimiem bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Fizioloģiskā monitorēšana bērniem.Nodarbības1.00MITC
2Anatomiski un fizioloģiski grūti elpceļi bērniem.Nodarbības1.00MITC
3Mākslīgās plaušu ventilācijas uzsākšana bērniem.Nodarbības1.00MITC
4Kardiogēnais šoks bērniem.Nodarbības1.00MITC
5Analgēzija un sedācija bērniem.Nodarbības1.00MITC
6Toksidromi bērniem.Nodarbības1.00MITC
7Kardiopulmonālā reanimācija īpašos apstākļos bērniem.Nodarbības1.00MITC
8Komandas darbs/ krīzes resursu vadība.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem atbilstoši katrai tēmai būs pieejams īss kopsavilkums, nodrošinātas starptautiskas vadlīnijas vai nozīmīgs literatūras apskats un interneta saites nepieciešamo procedūru apgūšanai, izmantojot video.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; piedalīšanās komandas darbā – simulācijās; mutiska zināšanu kontrole pēcsimulāciju situāciju analīzē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti apgūs paplašinātu diferenciāldiagnostiku dzīvību apdraudošajiem stāvokļiem, to specifiku un kompensācijas mehānismus bērna organismā, kā arī kritiskās intervences to novēršanai. Papildus tam tiks pakāpeniski un mērķtiecīgi attīstīta izpratne par strukturētas pieejas un krīzes resursu vadības principu izmantošanu.
Prasmes:Strukturēta kritiski slima bērna izvērtēšana; Elpceļu nodrošināšana: plāns A, B un C; Pozitīva spiediena ventilācija ar mehāniskajām ierīcēm; Inotropiskā atbalsta nodrošināšana; Asins gāzu interpretācija; Līderība / Komandas darbs / Komunikācija krīzes laikā.
Kompetences:Medicīnas studenti spēs gan, izmantojot teorētiskās zināšanas un vadības principus, uzņemties līderību, gan, izmantojot praktiskās iemaņas un komunikācijas spējas, iekļauties efektīvā komandā kritisku slimu bērnu stabilizēšanai. Iegūtās kompetences būs universāli pielietojamas ne tikai kursa laikā simulētajās klīniskajās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Maconochie et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 95 (2015) 223-248
2Kīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. Induļa Vanaga un Antoņinas Sondores redakcijā. Rīga, 2017
3VSIA BKUS Bērnu intensīvās terapijas ceļvedis v1.0. Reinis Balmaks, Ivars Veģeris, Arnita Tomiņa. https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/celvedis.pdf
Papildus literatūra
1Kursa vadītāja sagatavoti konspekti, zāļu devas, algoritmi.
Citi informācijas avoti
1New England Journal of Medicine – Videos in Clinical Medicine