Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Viktorija Ķēniņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.05.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_058LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Viktorija Ķēniņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 37. korpuss; Hipokrāta iela 2, 7. nodaļa, 901. telpa, neuroatrsu[pnkts]lv, neuroatrsu[pnkts]lv, +371 67069653; +371 67536540
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas22
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas neiroloģijas un imunoloģijas pamatkursa līmenī pēc obligātās programmas apgūšanas.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par galveno neiroimunoloģisko slimību imūnpatoģenēzi un ārstēšanas principiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads neiroimunoloģijāLekcijas2.00auditorija
2Nervu sistēmas imūnitāteLekcijas2.00auditorija
3Autoimunitāte neiroloģijāLekcijas2.00auditorija
4Imūnterapija neirologijāLekcijas2.00auditorija
5Autoimūnās muskuļu saslimšanasNodarbības4.00klīniskā bāze
6Autoimūnās CNS demielinizējošās saslimšanasNodarbības4.00klīniskā bāze
7CNS vaskulītiNodarbības4.00klīniskā bāze
8Autoimūnie encefalītiNodarbības6.00klīniskā bāze
9Paraneoplastiskie sindromi neiroloģijāNodarbības4.00klīniskā bāze
10Autoimūnas perifēras nervu sistēmas saslimšanasNodarbības4.00klīniskā bāze
11Sistēmisko saslimšanu neiroloģiskās komplikācijasNodarbības4.00klīniskā bāze
12Primāro imūndeficītu neiroloģiskās komplikācijasNodarbības6.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- Novērtēt neiroimunoloģiskā pacienta stāvokli un interpretēt imunoloģisko izmeklējumu rezultātus - Teorētiski sagatavoties praktiskajām nodarbībām - Patstāvīgi strādāt ar literatūru neiroimunoloģijā.
Vērtēšanas kritēriji:
- Aktīva līdzdalība nodarbībās, mutisko atbilžu kvalitāte; - Prasme veikt interpretēt simptomus un analīžu rezultātus neiroimunoloģskiem pacientiem; - Kontroldarbu kvalitāte cikla laikā par apskatītajām tēmām. Pārbaudes metode: daudzatbilžu variantu tests – tiek pārbaudītas studentu zināšanas par neiroimunoloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: - aprakstīt aktuālās neiroimunoloģijas problēmas; - uzskaitīt un aprakstīt biežāko neiroimunoloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu; - raksturot, pamatot un interpritēt izmeklēšanas metožu, analīžu un terapijas izvēli - atpazīt un pielietot diagnostikas algoritmus neiroimunoloģiskās komplikācijās pacientiem ar somatisko patoloģiju.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs: - piemērot iemaņas neiroimunoloģisko pacientu izmeklēšanā un aprūpē dažādos klīniskā darba etapos; - noformulēt neiroimunoloģisko diagnozi; - sastādīt izmeklējumu un terapijas plānu neiroloimunoloģiskām patoloģijām, pamatot izvēlētās imunoloģiskās analīzes - atklāt un izskaidrot galvenos neiroloimunoloģiskos simptomus un to patoģenētiskos aspektus. - orientēties jaunākajos starptautiskajos sasniegumos neiroimunoloģijas jomā.
Kompetences:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj: - atpazīt biežāk sastopamo neiroimunoloģiskas slimības; - izvēlēties diagnostikās metodes, racionālu ārstēšanu un aprūpes taktiku neiroimunoloģiskām saslimšanām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1- Ināra Logina, Viktorija Ķēniņa, Nataļja Kurjāne, Anželika Gudreniece “Autoimūno nervu sistēmas slimību klīniskās vadlīnijas ”
2- Handbook of Clinical Neurology Volume 133, 2016, Pages 467–484
3- Neurologic Clinics Volume 30, Issue 1, February 2012, Pages 285–307
4- Journal of Autoimmunity Volumes 48–49, February–March 2014, Pages 149–152
5- Journal of Clinical Neuroscience Volume 21, Issue 5, May 2014, Pages 722–730
6- Medicine Volume 44, Issue 1, January 2016, Pages 69–72
7- Clinica Chimica Acta Volume 449, 20 September 2015, Pages 37-42
8- Primārie imūndeficīti, Metodiskais materials, N.Kurjāne, T.Prokofjeva, 2015
9- Prof. I Mihailova, prof. J.Kroiča Klīniskā imunologija - Prof. A Lejnieka redakcijā "Klīniskā medicīna" III grāmata
Papildus literatūra
1- Helen Chapel, Mansen Haeney, Siraj Misbah, Neil Snowden. Essentials of Clinical Immunology,/5-th edition/ – Blackwell. 2006.
2- Jack Antel, Gary Birnbaum, Hans-Peter Hartung, Angela Vincent Clinical Neuroimmunology 2nd Edition –Oxford 2005
3- Oxford handbook of CLINICAL IMMUNOLOGY AND ALLERGY /Second edition/, edited by Gavin Spickett. 2006. 187.pp.
Citi informācijas avoti
1http://emedicine.medscape.com
2http://www.uptodate.com/home