Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_147LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas52
Kopā kontaktstundas76
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, neirofizioloģijā, Valodas traucējumi bērniem.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par afāzijas un neiropsiholoģijas zinātnēm. Gūt zināšanas par komunikācijas, runas, valodas un citiem traucējumiem (apraksijas, agnozijas) lokālu smadzeņu bojājumu gadījumos. Prast novērtēt komunikācijas, valodas un runas spējas, izzināt to traucējumus pieaugušajiem. Spēt izvēlēties darbības virzienus un terapijas paņēmienus valodas terapijai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neiropsiholoģijas (NP) zinātne – definīcija, NP darbības virzieni, NP jēdzieni. Augstāko psihisko funkciju darbības traucējumi lokālu smadzeņu bojājumu gadījumā audiologopēda darba praksē.Lekcijas1.00auditorija
2Apraksija, apraksijas veidi, izpausmes un izvērtēšana audiologopēda skatījumā. Terapijas iespējas un virzieni apraksijas gadījumā.Nodarbības1.00auditorija
3Neiropsiholoģiskā pacientu novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Taustes agnozija, taktilās agnozijas veidi, cēloņi, klīniskās izpausmes. Taustes agnozijas izvērtēšana audiologopēda skatījumā. Terapijas iespējas un virzieni taustes agnozijas gadījumā. Prezentācijas un diskusijas par tēmu: gadījuma analīze – taustes agnozija.Nodarbības1.00auditorija
5Afāzijas patoģenēze.Lekcijas1.00auditorija
6Redzes agnozijas, redzes agnozijas veidi, cēloņi, klīniskās izpausmes. Redzes agnozijas izvērtēšana audiologopēda skatījumā. Terapijas iespējas un virzieni redzes agnozijas gadījumā. Prezentācijas un diskusijas par tēmu: gadījuma analīze – redzes agnozija.Nodarbības1.00auditorija
7Afāzijas klīniskās pazīmes. Afāziju klasifikācijas.Lekcijas1.00auditorija
8Dzirdes agnozijas, dzirdes agnozijas veidi, cēloņi, klīniskās izpausmes. Dzirdes agnozijas izvērtēšana audiologopēda skatījumā. Terapijas iespējas un virzieni dzirdes agnozijas gadījumā. Prezentācijas un diskusijas par tēmu: gadījuma analīze – dzirdes agnozija.Nodarbības1.00auditorija
9Afāziju klasifikācija (SSK-10, Bostonas, Lurija).Lekcijas1.00auditorija
10Runas un valodas traucējumu izzināšana, terapijas iespējas afāzijas gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
11Demence, kognitīvi traucējumi pieaugušajiem.Nodarbības1.00auditorija
12Valodas novērtēšana pieaugušajiem – nosaukšanas, neformālas sarunas novērtēšana, auditīvās sapratnes spēju novērtēšana. Audio ierakstu analīze.Nodarbības1.00auditorija
13Terapijas iespējas kognitīvu traucējumu gadījumos.Nodarbības1.00auditorija
14Valodas novērtēšana pieaugušajiem – atkārtošanas, izteikšanās spēju novērtēšana. Audio ierakstu analīze.Nodarbības1.00auditorija
15Neplūstošas afāzijas klīniskā aina, traucējuma analīze. Broka afāzija. Transkortikāla motora afāzija. Globāla afāzija. Audiologopēda palīdzība pacientiem un ieteikumi piederīgajiem afāzijas gadījumā. Audioierakstu analīze.Nodarbības1.00auditorija
16Plūstošas afāzijas klīniskā aina, traucējuma analīze. Vernike afāzija (sensora afāzija). Transkortikāla sensora afāzija. Audiologopēda palīdzība pacientiem un ieteikumi piederīgajiem afāzijas gadījumā. Audioierakstu analīze.Nodarbības1.00auditorija
17Terapijas iespējas afāziju gadījumos.Nodarbības1.00auditorija
18Terapijas iespējas afāzijas un kognitīvu traucējumu gadījumos.Nodarbības1.00auditorija
19Grupu darba prezentācija: Afāzijas terapijas veida prezentācija, demonstrācija, terapijas apgūšana. Zinātniskā raksta analīze, prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem par dotajām tēmām. Klīnisko gadījumu analīze – e-vide. Grupu darbs – zinātnisko rakstu analīze par tēmām, terapijaas iespējas afāzijas gadījumā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; 2. grupu darba prezentācija – terapijas afāzijas gadījumā; 3. grupu darba prezentācija – zinātniskā raksta analīze; 4. kursa laikā nokārtoti testi; 5. rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs izklāstīt afāzijas etioloģiju un patoģenēzi; • varēs nosaukt afāziju klasifikācijas veidus, raksturot afāzijas formas; • spēs formulēt zināšanas par agnozijām un apraksijām; • spēs izklāstīt audiologopēda darbības virzienus un terapijas iespējas afāzijas gadījumā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs veikt runas un valodas traucējumu izzināšanu pieaugušajiem; • novērtēs runas un valodas spējas, varēs izvēlēties runu un valodu atjaunojošus un kompensējošos terapijas un paņēmienu virzienus; • spēs novērtēt apraksijas un agnozijas pazīmes pieaugušajiem; • pratīs izvēlēties nepieciešamo valodas terapiju, sastādīs plānu, komunikācijas, runas un valodas atjaunošanas nodarbībām.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas par afāzijām, apraksijām, agnozijām un būs ieguvuši prasmes novērtēt afāzijas, apraksijas un agnozijas pazīmes, darbā ar pieaugušajiem, runas un valodas traucējumu novērtēšanā un terapijas darba plānošanā dažādu smadzeņu bojājumu seku rezultātā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eniņa Ģ., Godļevska M., Smeltere E., Neiroloģiskie sindromi: Smadzeņu garozas un VNS bojājumi. R.: Zvaigzne, 1989.
2Anna Basso “Aphasia and its Therapy”, 2003.
3Anne Whitworth, Janet Webster and David Howard. A cognitive neuropsychological approach to assessment and intervention in aphasia: a clinician’s guide. Hove [England]; New York: Psychology Press, 2005
4Brubaker S. Sourcebook for receptive and expressive language functioning.- Detroit, 2006.- 381 lpp.
5William O. Haynes, Rebekah H. Pindzola. Diagnosis and evaluation in speech pathology, Harlow: Pearson, c2014
6Nancy Helm-Estabrooks, Martin L. Albert, Marjorie Nicholas. Manual of aphasia and aphasia therapy, Austin, Texas: PRO-ED, ©2014.
7Alex F. Johnson, Barbara H. Jacobson., Medical speech-language pathology: a practitioner’s guide, New York; Stuttgart: Thieme, c2007.
8Leonard L. LaPointe. Aphasia and related neurogenic language disorders.- New York, 2005.- 274 lpp.
Papildus literatūra
1Apinis P., Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. – SIA „Nacionālais apgāds”, SIA ”Apgāds Jāņa sēta”
2Kaplans R. L., Dikens L. M., Īstons D. Dž., Rokasgrāmata ikvienam par insultu. – Kontinents, 2000
3Keris V, Insulta profilakse un ārstēšana. – SIA Medicīnas apgāds, 2007
4Визель, Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование (тесты по исследованию высших психических функций). Москва : В. Секачев, 2005.
5Лурия. А. Р. Высшие корковые функции человека и нарушения при локальных порожениях мозга. - Москва: Академия проект, 2000. - 177. - 185. стр.
6Зайцев И.С. Афазия. Учебно-методическое пособие. – Минск: БГПУ им. Максима Танка, 2006
7Хoмская Е. Д. Неиропсихология. - Москва- Санкт- Петербург, 2006.- 127.- 239. стр
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/
2www.asha.org.