Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Biruta Kupča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Biruta Kupča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kurss „Psihiatrija”, kas apgūts RSU MF Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā 4.studiju gadā.
Mērķis:
Dot iespēju un palīdzēt apgūt zināšanas par neirotisko ar stresu saistīto un somatoformo traucējumu etioloģiju, klīniskām izpausmēm, norisi un medikamentozas ārstēšanas iespējām. SSK-10 klasifikācija un neirotiski traucējumi (F40-F48). Iegūt priekšstatu par garīgo traucējumu aprūpes un ārstēšanas iespējām Latvijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neirotisko traucējumu klīniskie simptomi (trauksme, fobijas, uzmācības, pārspīlēšanas idejas, astēnija). Personības traucējumu klīnika.Lekcijas1.00auditorija
2Neirotiskie ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi, etioloģija, klīniskie varianti, psiholoģiskie aizsargmehānismi.Lekcijas1.00auditorija
3Agorafobija, ģeneralizēta trauksme, epizodiska paroksizmāla trauksme, klīnika, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Sociālās fobijas. Specifiskās fobijas. Trauksme citu garīgu saslimšanu norisē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Obsesīvi kompulsīvi traucējumi. Disociatīvi (konversīvie) traucējumi. Klīniskā aina, ārstēšanas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Reakcija uz smagu stresu. Adaptācijas traucējumi. Riska faktori, klīnika, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Somatoformi traucējumi-hipohondrija, somatizācija. Diagnostiskie kritēriji, ārstēšana. Somatoformas sāpes, somatoformi, veģetatīvi traucējumi. Funkcionāli, somatiski traucējumi citu garīgu slimību klīnikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Maiņu darbs un garīgā veselība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Klīnisko gadījumu prezentācijas sagatavošana un analīze, patstāvīgais darbs ar papildus literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīniskā gadījuma apraksta analīze, sindromoloģiskā un nozoloģiskā diagnostika un aprūpes plāna izstrāde.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie pārzinās neirotisko ar stresu saistīto un somatoformo traucējumu etioloģiju biežāk sastopamos simptomus un ārstēšanu. Izpratīs neirotisko traucējumu diagnostiku, izmantojot SSK-10 diagnozes kritērijus.
Prasmes:Studējošie apgūs prasmi diagnosticēt neirotisko ar stresu saistīto un somatoformo traucējumu simptomus un sindromus. Spēs pieņemt diferenciāldiagnostiskus lēmumus. Atpazīs un aprakstīs neirotiskos ar stresu saistītos traucējumus. Pratīs sniegt profesionālus norādījumus pacientiem un viņu tuviniekiem par pacientu aprūpi un atbalstu. Mācēs komunicēt ar neirotiskiem pacientiem, spēs veidot mērķtiecīgu sarunu, lai atklātu iespējamos iemeslus, klīniskās izpausmes un kvalificētus simptomus, sindromus un traucējuma veidus. Studējošie spēs tos aprakstīt un noformulēt aprūpes komandai un mācēs dot izglītojošus paskaidrojumus pacientiem un viņu tuviniekiem. Apgūs prasmi klīniskā praksē pielietot diagnostiskos skrīninga testus.
Kompetences:Studējošie spēs plānot neirotisko ar stresu saistīto traucējumu diagnostiku, ārstēšanu un pielietot iegūtās zināšanas ārsta darbā. Spēs izprast nepieciešamību par nepārtrauktu savu profesionālo tālākizglītību, izmantojot klīnisko konferenču un profesionālos medicīnas informācijas avotus. Mācēs plānot neirotisko ar stresu saistīto un somatoformo traucējumu diagnostiku un ārstēšanu. Iegūtās zināšanas cels studējošo profesionālo kompetenci un dos stimulu turpināt izglītošanos, krāt zināšanas, lai veidotu veiksmīga un zinoša ārsta karjeru.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Taube M., Tērauds E., Tirāns E., Rancāns E., Zaļkalns J. Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem. Rīga: RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2012
2Semple D., Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry.-3th ed., UK: Oxford University Press, 2013, p 358-394
3Andrēziņa R., Tērauds E. Praktiskā psihofarmakoterapija, Metodiskas rekomendācijas ģimenes ārstiem, rezidentiem un kursantiem, Rīga, AS Grindeks, 2009
4Budanceva J., Dzalbe I., Jankovskis Ģ., Jankovska M., Neiders I., Sīlis V., Šauers E., Vēja G. Filosofiskā antropoloģija: Rakstu krājums.- 1.sēj., V. Sīļa red.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
5Budanceva J., Dzalbe I., Jankovskis Ģ., Jankovska M., Neiders I., Sīlis V., Šauers E., Vēja G. Filosofiskā antropoloģija: Rakstu krājums.- 1.sēj., V. Sīļa red.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015, 39-79 lpp.
Papildus literatūra
1Ancāne G., Andrēziņa R., Kupča B., Tērauds E. Depresijas norise un ārstēšanas iespējas Vadlīnijas, Rīga: "Latvijas Psihiatru asociācija", 2015
2Andrēziņa R., Kupča B., Rancāns E., Tērauds E. Bipolāri afektīvo traucējumu diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas, 2.izdevums, Rīga: "Latvijas Psihiatru asociācija", 2016
3Sadock B.J., Sadock V.A., Synopsis of Psychiatry, Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry. – 10th ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2007
Citi informācijas avoti
1SPKC. Tematiskais ziņojums "Psihiskā veselība Latvijā 2016. gadā", 17. izdevums. Rīga, 2017
2http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/4ec52feb739cd.pdf